Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (revisjon)
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om støy og utslipp
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser om støy og utslipp fra sivil luftfart
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om Part-FCL-krav til allmennflyging
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart
Planlegging og styring av fly- og helikopterdrivstoff
Krav til bruk på vei av mobile maskiner
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser
Tunneldirektivet (planlagt revisjon)
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av spesielle sluttsignaler på godstog
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer i helikoptere
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer i fly
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: igangsetting av evaluering for anerkjennelse av Storbritannia
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet og luftfartsdata
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om innføring og bruk av samarbeidende systemer
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
01.01.2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021
27.11.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
02.12.2022
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for intelligent fartstilpasning (ISA)
06.07.2022
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
23.11.2021
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon
17.11.2021
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
15.11.2021
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering
27.09.2022
Det europeiske jernbaneår 2021
29.12.2020
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
23.09.2021
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
20.05.2023
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
01.09.2021
22.09.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
30.06.2021
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
11.08.2020
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladestasjoner for elektriske busser
26.09.2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
05.08.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
29.08.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
30.10.2022
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
21.08.2023
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer
06.07.2022
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
25.07.2021
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
25.07.2021
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen
01.01.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser
21.05.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
18.04.2021
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
26.01.2023
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
21.02.2022
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
06.10.2016
Elektronisk godsinformasjon
21.08.2024
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
02.02.2022
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
19.10.2021
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
19.10.2021
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
15.08.2025
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
19.10.2021
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
06.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister
30.09.2009
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas
17.12.2013
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
05.06.2014
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
01.01.2017
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
17.06.2009
Anerkjennelse av Indias skipsregister
23.08.2016
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip
19.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser
08.08.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2016
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
01.01.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg
01.01.2014
Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår
10.07.2008

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
30.10.2021
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
26.01.2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
26.01.2023
Skipsavfallsdirektivet 2019
28.06.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
30.07.2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
26.09.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
17.01.2022
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om 'Common Project One'
22.02.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel
06.07.2022
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
01.03.2013
Jernbanepassasjerforordningen 2021
07.06.2023
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
06.07.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger
22.12.2020
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
06.07.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
01.09.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
05.11.2020
Felles regler for sivil luftfart: retting av svensk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
18.07.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
01.01.2023
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
29.08.2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering
11.08.2021
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på flyplasser og luftfartsdata
07.01.2021
05.07.2021
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
20.03.2022
05.07.2021
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
08.03.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
16.02.2021
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
23.06.2019
21.05.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
26.02.2021
21.05.2021
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
23.05.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
20.08.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
11.08.2020
14.10.2020
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
06.06.2020
01.01.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
02.06.2020
01.01.2021
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
09.08.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
24.03.2020
19.03.2020
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
24.03.2020
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
01.01.2020
09.03.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
11.11.2019
11.05.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
20.02.2020
19.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter
22.06.2020
14.10.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
25.09.2019
29.10.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
29.07.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot
08.04.2020
14.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot
08.04.2020
14.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
08.04.2020
14.10.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
18.02.2019
08.02.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
30.01.2019
01.03.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
09.07.2019
15.05.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
09.01.2019
19.06.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
01.07.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
08.04.2019
14.10.2020
Sikkerhetsregler for flyging med droner
01.07.2020
01.01.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
09.07.2019
15.05.2019
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
24.09.2019
04.10.2019
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav
05.07.2020
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
17.12.2021
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
11.09.2018
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
20.05.2020
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
05.01.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner
25.08.2016
12.09.2016
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
17.06.2011
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
09.07.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
09.07.2007

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
25.12.2018

2021/247

11.06.2021
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
16.06.2015

2021/247

01.01.2017
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
20.05.2018

2015/106

01.09.2018
01.10.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
01.01.2019

2021/247

27.09.2021
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
15.06.2016

2021/248

11.06.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
15.06.2016

2021/248

11.06.2021
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
24.12.2017

2021/248

30.06.2021
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
28.05.2020

2021/250

24.09.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
17.05.2020

2021/256

24.09.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 30.6.2021
23.12.2020

2021/252

Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
13.10.2020

2021/251

Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.12.2017

2021/247

Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/255

Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/255

Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/255

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/254

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/254

Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2019

2021/254

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
16.09.2020

2021/248

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
11.03.2020

2021/248

Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringskontroll
16.06.2019

2021/248

Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet
16.09.2019

2021/248

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2019

2021/248

Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
16.06.2019

2021/248

Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.06.2019

2021/248

Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
16.06.2019

2021/248

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
16.09.2019

2021/248

Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
08.07.2019

2021/248

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
16.06.2019

2021/248

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
15.11.2018

2021/248

Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
04.07.2018

2021/248

Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
16.06.2019

2021/248

Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
16.06.2019

2021/248

Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
16.06.2019

2021/248

Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå
16.02.2019

2021/248

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
16.03.2018

2021/248

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
16.02.2019

2021/248

Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
01.01.2019

2021/247

Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
26.01.2017

2021/248

Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
01.12.2016

2021/247

Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
01.08.2015

2021/247

Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser
01.01.2016

2021/247

Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer
16.06.2015

2021/247

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
01.01.2015

2021/248

Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2015

2021/247

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy
01.01.2015

2021/248

Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
15.06.2016

2021/248

11.06.2021
Forordningen om busspassasjerrettigheter
01.03.2013

2015/115

01.01.2016
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
14.08.2020

2020/025

13.11.2019
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2018

2018/114

Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
07.03.2014

2015/103

04.05.2015
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet
01.01.2015

2015/225

28.09.2015
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
16.11.2010

2015/188

Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

01.01.2015
Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport
16.06.2015

2014/285

Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endring)
24.12.2010

2010/029

01.04.2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
17.05.2021

2021/258

25.09.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsskontroll
16.06.2019

2021/248

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
04.07.2018

2021/248

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
01.01.2014

2015/280

01.11.2015
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
18.07.2020

2021/152

24.04.2021
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
20.06.2020

2021/148

24.04.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
11.03.2021

2021/123

20.03.2021
22.03.2021
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
24.12.2020

2021/061

06.02.2021
Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet
10.05.2020

2021/020

06.02.2021
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
02.03.2020

2021/065

06.02.2021
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
11.07.2019

2021/063

06.02.2021
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
01.09.2020

2020/188

12.12.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
21.04.2020

2020/222

12.12.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
18.01.2022

2020/221

12.12.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
17.01.2022

2020/220

17.01.2022
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
19.09.2021

2020/163

Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
26.05.2022

2020/162

24.10.2020
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
21.12.2019

2020/107

Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
21.12.2019

2020/107

Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
21.12.2019

2020/107

Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
07.06.2020

2020/023

01.08.2020
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
01.01.2020

2019/314

01.01.2020
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
13.06.2020

2019/265

13.06.2020
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.04.2018

2019/264

26.10.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
16.12.2018

2019/168

15.06.2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
20.05.2018

2019/169

15.06.2019
08.05.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
20.12.2018

2019/127

01.06.2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
29.12.2018

2019/088

29.06.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
12.06.2018

2018/218

27.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
07.10.2018

2018/216

27.10.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
15.04.2018

2018/156

07.07.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
07.10.2018

2018/155

07.10.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
15.02.2018

2018/106

01.06.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
07.06.2017

2018/115

01.06.2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
06.06.2017

2018/118

01.06.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
03.07.2018

2018/093

28.04.2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
17.01.2022

2018/094

17.01.2022
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
20.03.2017

2018/066

24.03.2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
20.11.2017

2018/025

10.02.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
05.07.2017

2017/242

16.12.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
01.07.2016

2017/038

01.01.2018
14.02.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
10.12.2016

2017/098

06.05.2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
31.03.2018

2017/081

31.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
16.05.2016

2017/007

04.02.2017
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
16.10.2013

2016/244

03.12.2016
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebiler (euro 6): endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/226

03.12.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
01.07.2017

2016/212

29.10.2016
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser
31.12.2015

2014/284

31.12.2015
31.12.2015
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
17.02.2016

2016/124

04.06.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
13.12.2015

2016/096

30.04.2016
16.12.2015
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
03.08.2015

2016/028

06.02.2016
Innføring av eCall-tjenesten
23.06.2014

2015/186

01.03.2016
11.12.2015
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
13.07.2017

2015/317

13.07.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
26.05.2014

2015/028

01.01.2016
25.06.2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
31.12.2016

2015/281

01.11.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
04.07.2014

2015/062

01.12.2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
13.07.2015

2015/221

26.09.2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
19.02.2015

2015/189

11.07.2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
30.06.2015

2015/060

21.03.2015
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
18.11.2015

2015/061

18.11.2015
Fremme av innlands kanaltransport
18.06.2014

2014/286

13.12.2014
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
01.01.2014

2014/300

13.12.2014
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester
01.01.2012

2013/234

01.01.2015
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
01.01.2012

2011/081

01.01.2015
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester
01.01.2011

2013/229

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
23.03.2013

2014/133

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
19.04.2012

2014/133

01.01.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014
12.04.2014

2014/237

01.11.2014
22.04.2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer
20.09.2014

2014/228

01.11.2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass
01.01.2015

2014/172

01.01.2015
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2014/173

01.01.2015
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon
10.01.2013

2014/008

15.02.2014
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia
08.01.2014

2014/131

28.06.2014
Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser
01.01.2014

2014/119

28.06.2014
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
05.03.2014

2014/119

01.01.2015
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
20.07.2012

2014/094

17.05.2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013
07.12.2013

2014/053

09.04.2014
06.12.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser
01.11.2014

2014/052

03.11.2014
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk
29.09.2013

2014/052

29.03.2016
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser
15.12.2011

2013/229

01.01.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan
04.01.2013

2013/171

09.10.2013
Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip)
25.05.2012

2013/144

16.07.2013
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2013

2013/120

30.06.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser
10.01.2013

2013/060

04.05.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
17.08.2013

2013/021

17.08.2013
Radiointerferens fra kjøretøyer
02.10.2009

2013/007

02.02.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: inndragelse av godkjenning av Georgia
13.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Sri Lanka
12.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Israel
29.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie
30.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko
21.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan
15.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Ecuador
18.07.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Tunisia
19.05.2011

2012/112

16.06.2012
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
19.04.2010

2010/121

11.11.2010
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2011

2011/035

30.06.2011
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
30.12.2008

2011/018

02.04.2011

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
10.11.2017

2021/120

20.03.2021
19.03.2021
Sosiale bestemmelser innen veitransport
01.05.2006

2006/154

01.05.2008
01.07.2008
Sikkerhet i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer
15.12.2011

2013/146

16.07.2013
19.07.2013
Felles regler for utøvelse av lufttransporttjenester
01.11.2008

2011/090

20.07.2011
12.08.2011
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
04.03.2020

2021/249

25.09.2021
15.11.2021
Flypassasjerforordningen 2004
17.02.2005

2004/171

17.02.2005
17.02.2005
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
23.06.2021

2021/307

30.10.2021
29.10.2021
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
03.01.2009

2008/004

03.01.2009
01.09.2009
Adgang til yrket som veitransportør
04.12.2011

2014/088

01.01.2015
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
23.03.2005

2003/050

23.03.2005
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
18.05.2021

2021/253

25.09.2021
25.09.2021
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021
03.06.2021

2021/260

25.09.2021
03.06.2021
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
18.05.2021

2021/257

25.09.2021
21.05.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
12.11.2021

2021/174

12.06.2021
01.11.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
24.05.2020

2018/195

01.08.2020
01.11.2021
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (2014)
18.11.2016

2018/023

01.08.2020
01.07.2020
Forordningen om båtpassasjerrettigheter
18.12.2012

2015/116

01.06.2016
27.05.2016
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
25.08.2021

2021/226

28.07.2021
25.08.2021
Kombinert transportdirektivet
01.07.1993

1994/007

01.07.1994
Harmoniserte elveinformasjonstjenester for kanaltrafikk
20.10.2007

2006/011

20.10.2007
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
02.08.2021

2021/176

12.08.2021
01.08.2021
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
16.06.2015

2015/108

08.07.2021
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
15.03.2003
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
14.05.2010

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
25.08.2002

2003/081

01.01.2004
11.03.2011
Typegodkjenningsforordningen 2012 for motorvogner: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
02.12.2019

2021/019

06.02.2021
21.06.2021
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
10.07.2019

2020/218

12.12.2020
21.06.2021
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy

2021/062

06.02.2021
21.06.2021
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
21.09.2020

2021/175

12.06.2021
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
30.06.2009

2009/097

26.09.2009
13.01.2014
Skipsforurensningsdirektivet
02.03.2008

2009/065

01.11.2012
01.07.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
31.12.2020

2021/151

24.04.2021
26.04.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
12.01.2021

2021/150

24.04.2021
26.04.2021
Førerkortdirektivet 2006
19.01.2013

2008/029

19.01.2013
25.02.2011
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2020

2021/132

24.04.2021
27.04.2021
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
30.07.2020

2021/149

24.04.2021
26.04.2021
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.12.2020
08.12.2020

2021/153

24.04.2021
22.12.2020
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
16.06.2019

2021/122

20.03.2021
09.04.2021
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020

2021/121

20.03.2021
26.03.2021
Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner
29.04.2009

2012/006

11.02.2012
29.04.2009
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
14.11.2020

2021/099

20.03.2021
26.03.2021
Bruk av fartsskriver innen veitransport
29.09.1986
01.01.1994
Havnestatskontrolldirektivet
01.01.2011

2010/134

01.01.2011
01.01.2011
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
18.12.2020

2021/066

06.02.2021
12.03.2021
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
18.12.2020

2021/066

06.02.2021
12.03.2021
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
20.02.2021

2021/089

03.03.2021
09.03.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
23.02.2021

2021/090

03.03.2021
08.03.2021
Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport (RFC-forordningen)
09.11.2010

2014/021

15.02.2014
17.02.2014
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport

2020/242

30.12.2020
22.02.2021
Databaserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
29.03.2009

2015/318

01.08.2016
09.09.2016
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
15.12.2019

2021/019

06.02.2021
11.02.2021
Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler
01.07.2000

2002/005

02.02.2002
11.01.2002
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane
23.12.2007

2008/085

01.02.2009
01.01.2011
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart

2020/243

30.12.2020
30.12.2020
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
06.06.2020

2020/223

12.12.2020
15.12.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
05.11.2020

2020/224

12.12.2020
12.12.2020
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.6.2020
04.06.2020

2020/225

12.12.2020
18.06.2020
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.11.2020

2020/219

12.12.2020
01.11.2020
Direktiv om flyplassavgifter
15.03.2011

2012/064

01.06.2012
01.01.2015
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
15.11.2015

2015/275

01.08.2016
01.07.2016
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
28.05.2020

2020/092

18.06.2020
22.06.2020
Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr
26.02.2020

2020/137

26.09.2020
25.09.2020
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
20.05.2018

2015/106

01.09.2018
20.05.2018
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport
27.02.2012

2011/102

27.02.2012
11.12.2015
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.10.2020

2020/176

30.10.2020
30.10.2020
Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
10.06.2008

2012/129

14.07.2012
14.06.2013
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5 og Euro 5+
12.03.2020

2020/151

24.10.2020
23.10.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
02.07.2020

2020/164

24.10.2020
08.07.2020
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
17.06.2011

2012/063

01.05.2012
01.05.2012
Undersøkelser av sjøulykker
17.06.2011

2012/062

10.12.2012
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2020
01.09.2020

2020/128

26.09.2020
25.09.2020
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
16.02.2020

2020/138

26.09.2020
08.07.2020
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
21.07.2018

2020/123

26.09.2020
30.09.2020
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
25.01.2020

2020/122

26.09.2020
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
11.12.2019

2020/139

26.09.2020
19.12.2019
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
28.05.2020

2020/108

14.08.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

2020/048

03.04.2020
03.04.2020
Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser
26.07.2007

2007/122

29.09.2007
28.01.2008
Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
20.05.2020

2020/093

18.06.2020
24.06.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
04.06.2020

2020/091

18.06.2020
18.06.2020
Tunneldirektivet
01.05.2006

2006/010

01.12.2006
15.05.2007
Fartsskriverforordningen
02.03.2015

2016/122

01.09.2018
01.10.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2004
30.04.2006

2004/151

30.04.2006
01.01.2006
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
31.12.2020

2020/044

21.03.2020
24.03.2020
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (1995)
01.01.1997

1996/019

01.01.1997
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
22.07.2019

2020/024

08.02.2020
19.02.2020
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
27.05.2021

2019/313

27.05.2021
13.02.2020
Adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester
25.10.1997

2000(079

02.12.2000
03.12.2000
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
23.06.2019

2019/316

14.12.2019
01.01.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
17.03.2019

2019/318

14.12.2019
01.01.2020
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
01.01.2020

2019/317

01.01.2020
01.01.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
02.08.2018

2019/315

14.12.2019
15.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
01.01.2019

2019/289

14.12.2019
14.12.2019
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
30.05.2002

2002/142

01.08.2003
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/272

19.11.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/105

11.04.2019
24.10.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
17.07.2019

2019/263

26.10.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
27.05.2019

2019/214

28.09.2019
01.10.2019

Sider