Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/334 av 27. februar 2017 som korrigerer bulgarsk, nederlandsk, estisk og tysk språkversjon av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver

Commission Regulation (EU) 2017/334 of 27 February 2017 correcting the Bulgarian, Dutch, Estonian and German language versions of Regulation (EU) No 1321/2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/334 av 27.02.2017 korrigerer de bulgarske, nederlandske, estiske og tyske språkversjoner av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

Normalt vil EØS-komiteen konsentrerer seg om den engelske språkversjon av EØS-relevante forordninger. Dersom korreksjonen til de bulgarske, nederlandske, estiske og tyske språkversjoner var blitt gjort med en Corrigenda ville ingen prosess blitt utløst etter EØS-avtalen. Men i dette tilfellet har kommisjonen formelt vedtatt en forordning for å korrigere teksten. Det er fortsatt ikke avklart om man fra norsk side mener rettsakten, som altså kun endrer fire språkversjoner av rettsakten og ikke det materielle innholdet i forordningen, er EØS-relevant og derfor må gjennomføres i EØS-avtalen.

Merknader
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført gjennom forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Denne forordningen blir behandlet i henhold til fast-track prosedyren. Saken vil derfor ikke bli behandlet i Spesialutvalget for transport.

Utkast til forordning (EU) 2017/334 er ikke sendt ut på nasjonal høring, da dette anses åpenbart unødvendig. Norske aktører forholder seg primært til engelsk språkversjon av EØS-relevante forordninger eller til den norske oversettelsen.

Luftfartstilsynet fant etter en foreløpig vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans vurderes nå på norsk side av Utenriksdepartementet.

Vurdering
Luftfartstilsynet fant etter en foreløpig vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans vurderes nå på norsk side av Utenriksdepartementet. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke et slikt innhold at den må gjennomføres i norsk rett. Derfor ikke vedtatt forskrift som gjennomfører den i norsk rett. Ikke sendt Form 1, jf. melding fra SD om at dette ikke er nødvendig.

Status
Forslaget til rettsakt ble publisert i EUs Offisielle Journal 28. februar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.02.2017
Anvendelsesdato i EU
20.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro