Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/473 av 20. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til standarder for databaser for EU-kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/473 of 20 January 2020 supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council with regard to the standards for databases for the Union certificates of qualification, service record books and logbooks

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2017/2397 setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjonene til personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene. Gjennom forslag til ny forordning suppleres direktiv 2017/2397 ved at det foreslås fastsatt standarder for databaser for EU-kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker. Forslaget innebærer også at kommisjonen skal opprette og drifte en felles database for registrering og utveksling av data om EU-kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker, som medlemsstatene skal koble til sine nasjonale registre.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2020
Anvendelsesdato i EU
18.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0473
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro