Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12
11.08.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid
11.08.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
09.08.2022
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
08.08.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022
08.08.2022
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat
08.08.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
08.08.2022
Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A
05.08.2022
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
05.08.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner
05.08.2022
Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat
05.08.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
05.08.2022
Olje med høyt innhold av DHA og EPA fremstilt av Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
04.08.2022
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike
04.08.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
04.08.2022
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid
04.08.2022
Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter
02.08.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Nederland og Polen
02.08.2022
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
01.08.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale
01.08.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2023
01.08.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
01.08.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru
29.07.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene
29.07.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamectin
29.07.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman
29.07.2022
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål
28.07.2022
Overvåkning av kvikksølv i fisk, krepsdyr og bløtdyr
28.07.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
28.07.2022
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål
28.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
28.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland og Polen
27.07.2022
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om luftfartsdata og -informasjon
26.07.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
25.07.2022
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
25.07.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
25.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
25.07.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
22.07.2022
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
22.07.2022
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann
22.07.2022
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om systemer for tilsyn i USA
22.07.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
20.07.2022
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.07.2022
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg
20.07.2022
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
19.07.2022
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
19.07.2022
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
19.07.2022
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
19.07.2022
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler
19.07.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker
19.07.2022
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
19.07.2022
Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler
19.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
18.07.2022
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
18.07.2022
EUs romprogram (2021-2027): gjennomføringsbestemmelser om komponenten SST for overvåking og sporing
15.07.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter
14.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
14.07.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
13.07.2022
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler
13.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
11.07.2022
EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
11.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
11.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
11.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
08.07.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
08.07.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
08.07.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
07.07.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
07.07.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringsysstemer i dokumentmalene
07.07.2022
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamid-ribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
05.07.2022
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser
05.07.2022
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2022
04.07.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr
04.07.2022
Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
01.07.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
30.06.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om krav til data på området 'innovasjon''
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
29.06.2022
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glycolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
29.06.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
29.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecithin i kakao- og sjokoladeprodukter
28.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
27.06.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige
27.06.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta
24.06.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
24.06.2022
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8
23.06.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain
23.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel
22.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina
22.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
22.06.2022
Godkjenning av Jatropha curcas som ny mat
21.06.2022
Olje fra Calanus finmarchicus som ny mat: endringsbestemmelser
21.06.2022
Elektroniske transaksjoner i det indre marked: rettelse til tsjekkisk språkversjon
20.06.2022
Tillatelse til omsetning av tetrahydrocurcuminoider som ny mat
20.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tyskland, Kroatia, Ungarn og Nederland
17.06.2022
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
17.06.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier
17.06.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om oppgavene til og kriterier for EU-referanselaboratorier
17.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
17.06.2022
Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1
16.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
15.06.2022
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel
14.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
14.06.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om krav til data på området 'globale verdikjeder'
13.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
13.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
10.06.2022
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
09.06.2022
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
09.06.2022
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
09.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Chile
08.06.2022
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
08.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Indonesia
08.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
08.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika
08.06.2022
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
08.06.2022
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet
08.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser
08.06.2022
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
07.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
03.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Slovakia, Bulgaria
03.06.2022
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål
02.06.2022
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
01.06.2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
01.06.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
01.06.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
31.05.2022
Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk
31.05.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon
30.05.2022
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
30.05.2022
Datastyringsforordningen (DGA)
30.05.2022
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
30.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
30.05.2022
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
30.05.2022
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
30.05.2022
Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon
25.05.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
25.05.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
24.05.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
24.05.2022
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel
23.05.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
22.05.2022
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje
20.05.2022
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer
20.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
20.05.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
20.05.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
20.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: Bulgaria, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
20.05.2022
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet i heptamaloksyloglukan i plantevermidler
20.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
19.05.2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner
19.05.2022
Fornybar energi: EU-henstilling om fremme av prosjekter og elkjøpsavtaler
18.05.2022
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler
18.05.2022
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
16.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
13.05.2022
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
13.05.2022
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
13.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
13.05.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022
12.05.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
12.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
11.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
11.05.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene
10.05.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam
10.05.2022
Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis (2022)
10.05.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
10.05.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
10.05.2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon
10.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
06.05.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
06.05.2022
Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
06.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
06.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
05.05.2022
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
05.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser og endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
05.05.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
05.05.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier
05.05.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr
05.05.2022
Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania
04.05.2022
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler
03.05.2022
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
02.05.2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering
02.05.2022
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
28.04.2022
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
28.04.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon)
28.04.2022
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler
28.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
26.04.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
26.04.2022
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
22.04.2022
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
22.04.2022
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter
20.04.2022
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.04.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
20.04.2022
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
20.04.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
20.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
20.04.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen
13.04.2022

Sider