Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
17.12.2020
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
28.11.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
19.11.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
24.09.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
23.09.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
21.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
21.09.2020
EU-henstilling om fremme av bredbåndsinfrastruktur inkludert 5G
18.09.2020
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
16.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
14.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
11.09.2020
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
10.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
07.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
07.09.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
07.09.2020
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endring og rettelse
02.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
02.09.2020
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
28.08.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
27.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
27.08.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
24.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
20.08.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
19.08.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
11.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
10.08.2020
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.08.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
07.08.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
07.08.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
07.08.2020
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
07.08.2020
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
06.08.2020
Godkjenning av vitamin D2-soppulver som ny mat
06.08.2020
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
06.08.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
06.08.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
06.08.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
05.08.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
05.08.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
05.08.2020
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
04.08.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
03.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
03.08.2020
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
31.07.2020

Sider