Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
21.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Frankrike, Tyskland, Litauen, Polen og Storbritannia (Nord-Irland)
18.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
18.01.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
13.01.2021
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om DNA-profiler og fingeravtrykk
13.01.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
13.01.2021
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
08.01.2021
Veterinærmiddeleldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen, Slovakia og Sverige
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
07.01.2021
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
23.12.2020
Det europeiske jernbaneår 2021
23.12.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Litauen, Polen, Slovakia og Tyskland
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
23.12.2020
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
BSE-risiko (kugalskap): status for Storbritannia og Jersey
22.12.2020
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av storfeembryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
22.12.2020
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Frankrike, Danmark, Tyskland, Irland, Nederland og Polen
22.12.2020
Beskyttelsestiltak mot SARS-CoV-2: rapportering om mink og andre dyr av familien Mustelidae og mårhunder
21.12.2020
EU-regulering av markeder på området elektronisk kommunikasjon (revisjon)
18.12.2020
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk
18.12.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
18.12.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
18.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
17.12.2020
Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr
17.12.2020
Gebyrer til EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)
17.12.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
17.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
17.12.2020
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
17.12.2020
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
17.12.2020
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
16.12.2020
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
16.12.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
16.12.2020
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
16.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
16.12.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
16.12.2020
Dyrehelse og mattrygghet: offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
16.12.2020
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
16.12.2020
Import og transport av akvatiske dyr og produkter: endringsbestemmelser og offentlige sertifikater
16.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
16.12.2020
Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
16.12.2020
Drikkevannsdirektivet 2020
16.12.2020
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
16.12.2020
Forlenget godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
15.12.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
15.12.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
15.12.2020
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
15.12.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: forlengelse av anvendelsesperioden til 31.12.2021
14.12.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
14.12.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
14.12.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
14.12.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
14.12.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
14.12.2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
14.12.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
11.12.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
11.12.2020
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
11.12.2020
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
11.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
09.12.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
09.12.2020
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet og registrering av fotografier og fingeravtrykk
09.12.2020
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
09.12.2020
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringsbestemmelser om Storbritannia hva angår Nord-Irland
09.12.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser
08.12.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Polen
08.12.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
08.12.2020
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om identifikasjonsmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
07.12.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
07.12.2020
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
04.12.2020
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
02.12.2020
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
02.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
02.12.2020
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
02.12.2020
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.12.2020
02.12.2020
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
02.12.2020
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
02.12.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger
01.12.2020
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
30.11.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
30.11.2020
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
28.11.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
27.11.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer
27.11.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Kuwait og Tyrkia
27.11.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
27.11.2020
Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
27.11.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Slovakia
27.11.2020
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
26.11.2020
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
26.11.2020
Godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre (PAA) og peroksid oktansyre til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
26.11.2020
Godkjenning av formaldehyd som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 2 og 3
25.11.2020
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
25.11.2020
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
25.11.2020
Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.11.2020
Avslag på godkjenning av klorofen til bruk i biocidprodukter av type 2
25.11.2020
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
25.11.2020
Beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
25.11.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
25.11.2020
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
25.11.2020
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av E. coli i fôrvarer for alle dyrearter
25.11.2020
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
24.11.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Australia i forbindelse med fugleinfluensa
23.11.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Tyskland og Polen
20.11.2020
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
20.11.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
19.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Ribeiro'
18.11.2020
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
17.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg'
17.11.2020
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
17.11.2020
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
17.11.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
16.11.2020
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Morokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia
16.11.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
16.11.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
16.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
12.11.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
12.11.2020
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
12.11.2020
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
12.11.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
11.11.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.11.2020
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
11.11.2020
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
10.11.2020
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
10.11.2020
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
10.11.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.11.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
09.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Rioja'
06.11.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
06.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’
06.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina'
06.11.2020
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
06.11.2020
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
05.11.2020
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
05.11.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
05.11.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
05.11.2020
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
05.11.2020
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
04.11.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
03.11.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland
30.10.2020
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien
30.10.2020
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
29.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Romania
29.10.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
29.10.2020
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
28.10.2020
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
28.10.2020
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
27.10.2020
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
26.10.2020
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
26.10.2020
EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025
23.10.2020
BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.10.2020
Import av sesamfrø fra India
22.10.2020
Henstilling om felles håndtering av restriksjoner på ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
22.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia
21.10.2020
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
19.10.2020
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
16.10.2020
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
16.10.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
16.10.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
16.10.2020
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.10.2020
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
15.10.2020
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
14.10.2020
Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
14.10.2020

Sider