Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
21.12.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
29.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om nettjenesten, inkludert behandling av personopplysninger
28.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
27.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av tollopplysninger mellom nasjonale statistikkbyråer
27.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
26.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’
23.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
23.07.2021
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
23.07.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over anlegg
22.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
20.07.2021
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
20.07.2021
Fornyet godkjenning av klopyralid som et aktivt stoff i plantevernmidler
19.07.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.07.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polyoler i visse energireduserte sukkervarer
16.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
16.07.2021
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data
16.07.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
16.07.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbazon
16.07.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
16.07.2021
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
16.07.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
15.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022
15.07.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
15.07.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
15.07.2021
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
14.07.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
14.07.2021
Kommunikasjonsverndirektivet: endringsbestemmelser om midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
14.07.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M fremstilt fra Stevia
13.07.2021
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
13.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen
12.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografisken betegnelsen ‘Willamette Valley’
12.07.2021
Legemiddeldirektivet: avslag på oppføring av zink-D-glukonat på listen over legemidler som ikke trenger sikkerhetsdetaljer på innpakningene
08.07.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Sveits
08.07.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) og LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
08.07.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
08.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Schengen grense- og visumfond (BMVI)
07.07.2021
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
07.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
07.07.2021
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazon-metyl
06.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
05.07.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
05.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
02.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
02.07.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
01.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tyskland og Polen
30.06.2021
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
30.06.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
28.06.2021
Felles regler for sivil luftfart: retting av svensk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
28.06.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
28.06.2021
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
28.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere: tekniske gjennomføringsbestemmelser
28.06.2021
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
28.06.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
28.06.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
24.06.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2021
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsbestemmelser
24.06.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
24.06.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av globalt systemviktige indikatorer
22.06.2021
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
22.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til og endring og sletting av data i det sentrale ETIAS-systemet
21.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
21.06.2021
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet
18.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2021
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
18.06.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
18.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
17.06.2021
Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN)
17.06.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
17.06.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Nederland og Polen
17.06.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som fôrtilsetningsstoff til svin og fjørfe
17.06.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
17.06.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.06.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.06.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.06.2021
Henstilling om europeisk barnegaranti
14.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere
14.06.2021
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere
14.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
11.06.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
10.06.2021
Hestepassforordningen (2021)
10.06.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og livkyllinger
09.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest
09.06.2021
Godkjenning av to typer Pepino-mosaikk-virus som aktive lavrisikostoffer i plantevernmidler
07.06.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
04.06.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om kontraktsvilkår knyttet til dataoverføring
04.06.2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hamburger Kümmel): endringsbestemmelser
04.06.2021
Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner
04.06.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
04.06.2021
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for galakto-oligosakkarider som ny mat
03.06.2021
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: retting av spransk språkversjon
03.06.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Litauen, Nederland, Polen og Belgia
03.06.2021
EU-henstilling om europeisk digital identitet
03.06.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
03.06.2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
03.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
03.06.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
03.06.2021
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
02.06.2021
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021
01.06.2021
Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat
01.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): gjennomføringsbestemmelser
31.05.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om korreksjonsfaktor for justering av vederlagsfri tildeling av klimakvoter 2021-2025
31.05.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
31.05.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat
28.05.2021
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
27.05.2021
Fornyet godkjenning av Streptomyces stamme K61 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.05.2021
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinge
26.05.2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
26.05.2021
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff i plantevernmidler
26.05.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tsjekkia, Tyskland, Polen og Romania
25.05.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
21.05.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse om voksenundervisning
21.05.2021
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
20.05.2021
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
20.05.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett
20.05.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
20.05.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
20.05.2021
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
20.05.2021
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
20.05.2021
Avslag på godkjenning av fermenterte valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
20.05.2021
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
20.05.2021
Tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
17.05.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i visse tredjeland
17.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
12.05.2021
Overvåking og rapportering av infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr av mårfamilien
12.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser
12.05.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.05.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
10.05.2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som fôrtilsetninger
07.05.2021
Nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovakia og Sverige
07.05.2021
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
07.05.2021
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
07.05.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
06.05.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer
06.05.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
06.05.2021
EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien
06.05.2021
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
06.05.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler
06.05.2021
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene
05.05.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
05.05.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler
04.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
03.05.2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
30.04.2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering
30.04.2021
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
30.04.2021
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
29.04.2021
EU-programmet Digital (2021-2027)
29.04.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkter av type 8
29.04.2021
Jernbanepassasjerforordningen 2021
29.04.2021
Det europeiske forsvarsfondet (2021-2027)
29.04.2021
EU-programmet LIFE (2021-2027)
29.04.2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.04.2021
EU-programmet for det indre marked
28.04.2021
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
28.04.2021
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.04.2021
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
28.04.2021
EU-programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027)
28.04.2021
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
27.04.2021
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk
26.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
26.04.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
23.04.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Tyskland og Polen
23.04.2021
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer etter søknad fra Specialised Nutrition Europe
23.04.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
23.04.2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.04.2021
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser
23.04.2021
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
22.04.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
22.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
22.04.2021
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
22.04.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
22.04.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2021 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
22.04.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av blandinger
21.04.2021
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
21.04.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland
20.04.2021
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer
19.04.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
19.04.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
16.04.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
16.04.2021
Næringsmidler til bestemte medisinske formål utviklet for spedbarn og små barn: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler
16.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer
15.04.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
15.04.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
15.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
15.04.2021
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
15.04.2021
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater
15.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
15.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin
15.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
15.04.2021
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
14.04.2021
InvestEU-programmet (2021-2027): gjennomføringsbestemmelser om InvestEU-portalen
14.04.2021

Sider