Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazaquin og tralkoksydim
30.03.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Sverige
24.03.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier
19.12.2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
29.03.2023
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
29.03.2023
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
20.03.2023
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
27.03.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia, Polen og Slovakia
27.03.2023
Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor
20.03.2023
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer
23.03.2023
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1
23.03.2023
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter
22.03.2023
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat
22.03.2023
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
22.03.2023
Sikkerhetslisteforordningen: utfyllende bestemmelser
02.12.2022
Sikkerhetslisteforordningen: endringsbestemmelser
02.12.2023
Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser
02.12.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Italia og Ungarn
14.03.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: endringer i beregningsmetode
20.01.2023
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff
09.03.2023
Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
20.03.2023
Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland
20.03.2023
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol
20.03.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
13.01.2023
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.03.2023
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
20.03.2023
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2023
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
15.03.2023
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
15.03.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
16.03.2023
EUs program for sikker rombasert kommunikasjon 2023-2027
15.03.2023
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
10.01.2023
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon
12.01.2023
Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser
15.03.2023
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser
15.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
10.03.2023
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer
13.03.2023
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
10.03.2023
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere
10.03.2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
10.03.2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
09.03.2023
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
16.12.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak
24.11.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser
08.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX
08.03.2023
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
08.03.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler
08.03.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Italia og Hellas
06.03.2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser
01.12.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser
01.12.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Ungarn og Polen
03.03.2023
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2023)
03.03.2023
Godkjenning av produkter av 'Bovine milk osteopontin' som ny mat
03.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
02.03.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
20.02.2023
Biocider: avslag på godkjenning av d-Allethrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
02.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol
03.03.2023
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on til bruk i produkttype 8
02.03.2023
Grenseverdier for arsenikk i matvarer
03.03.2023
Utvidelse av telefonnummerserien 116: vold mot kvinner
25.11.2022
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18
02.03.2023
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler
02.03.2023
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk
24.02.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
25.11.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
25.11.2022
Biocider: avslag på godkjenning av 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
02.03.2023
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
01.03.2023
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning
08.02.2023
Tobakksdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
01.03.2023
Ekomdirektivet 2018: ufyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112
16.12.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider
01.03.2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd i næringsmidler
28.02.2023
Næringsmidler til spesielle grupper: bruk av nikotinamid-ribosidklorid
16.12.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer
28.02.2023
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for regulerte yrker
24.02.2023
Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser
24.02.2023
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel
18.11.2022
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: nitrofuaraner og deres metabolitter
23.02.2023
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
19.12.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
15.02.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endring av den tradisjonelle betegnelsen "Vin de paille"
16.02.2023
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Hong Kong
20.02.2023
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Aserbajdsjan
20.02.2023
Referansemetadata og kvalitetsrapporter til det europeiske statistiske system
17.02.2023
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
16.02.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
28.11.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
17.02.2023
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy
17.02.2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
29.11.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
16.02.2023
Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff
15.02.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Østerrike, Polen, Romania og Slovakia
08.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotianidin og tiametoksam
02.02.2023
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
11.07.2022
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
11.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
15.12.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter
25.10.2022
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
25.10.2022
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2022)
05.10.2022
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
09.02.2023
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr
08.02.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Frankrike m.fl.
30.01.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
08.02.2023
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. som tradisjonell mat
08.02.2023
Godkjenning av 'sepiolitic clay' som tilsetningsstoff i fôr til diverse dyrearter
07.02.2023
Fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
06.02.2023
Godkjenning av preparater fra Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 og Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
06.02.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: rettelse
06.02.2023
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner
28.10.2022
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet
07.11.2022
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis strain MA 342 i plantevernmidler
27.01.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Slovakia
02.02.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Danmark, Frankrike m.fl.
19.01.2023
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
01.02.2023
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler
01.02.2023
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester
03.11.2023
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikat som bekrefter overenstemmelse med regelene
24.11.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksponeringer sikret i fast eiendom
05.10.2023
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2023
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2022)
25.11.2022
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler
30.01.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin
30.01.2023
Schengen-informasjonssystemet (SIS): gjennomføringsbestemmelser om igangsetting av grensekontroll
30.01.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om passasjerbagasje, retting av språkversjoner
23.11.2022
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
26.01.2023
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan
26.01.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), cykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad
26.01.2023
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2022 om flerårig rullerende planlegging
03.11.2022
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada
24.01.2023
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
26.10.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper
28.10.2022
Grenseverdier for rester av DDT og oksatiapiprolin i eller på visse produkter
18.01.2023
Oppheving av regelverk om støy fra sivile overlydsfly
18.01.2023
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse
18.01.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
20.01.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, toramezon og triflumizol
20.01.2023
Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin som aktivt stoff i plantevernmidler
20.01.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
18.01.2023
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser
10.10.2022
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
18.01.2023
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi
21.12.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
19.01.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaxyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos
18.01.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acequinocyl
18.01.2023
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og alifenalat i eller på visse produkter
18.01.2023
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet
21.10.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import
09.11.2022
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
17.01.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia m.fl
10.01.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler
23.09.2022
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler
16.01.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler
16.01.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler
16.01.2023
Godkjenning av produkter av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
16.01.2023
Unionslisten over ny mat: rettelser
06.01.2023
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
05.01.2023
Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr
06.01.2023
Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
05.01.2023
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
05.01.2023
Godkjenning av produkter av mindre melorm som ny mat
05.01.2023
Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
04.01.2023
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
04.01.2023
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser
04.01.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia, Kypros, Ungarn og Polen
20.12.2022
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper: retting av tysk språkversjon
04.01.2023
Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
03.01.2023
Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
03.01.2023
Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat
03.01.2023
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet
21.09.2022
Regler for statsstøtte til jernbane, kanaltrafikk og multimodal transport
19.12.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon
12.12.2022
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om tillatelse som kredittinstitusjon
17.06.2022
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om med hensyn til informasjon i søknader om tillatelse som kredittinstitusjon
20.06.2022
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon
10.06.2022
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
14.12.2022
Direktiv om kritiske enheters motstandsdyktighet
14.12.2022
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet (DORA-forordningen)
14.12.2022
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet (DORA-direktivet)
14.12.2022
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat
04.11.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
21.12.2022
Yrkessjåførdirektivet (2022)
14.12.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endring av gjennomføringstekniske standarder
21.11.2022
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall
23.12.2022
EU-henstilling om felles håndtering av reiser under covid-19-pandemien
13.12.2022
Godkjenning av produkter av 'Bovine milk beta-lactoglobulin' som ny mat
21.12.2022
Tillatelse til omsetning av frysetørket pulverform av Antrodia camphorata mycelia som ny mat
21.12.2022
Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon
19.12.2022
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien
09.12.2022
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester
09.12.2022
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
19.12.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
19.12.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer
30.11.2022
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
14.12.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
12.12.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
12.12.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Polen
16.12.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
16.12.2022
Standardiseringsforordningen: endringsbestemmelser
14.12.2022
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
14.12.2022
Bærekraftsrapportering for store bedrifter
14.12.2022

Sider