Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
17.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
17.10.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
16.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
15.10.2019
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
14.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
10.10.2019
Europeisk sosialstatistikk
10.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
10.10.2019
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
09.10.2019
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
09.10.2019
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
09.10.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
09.10.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
08.10.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
07.10.2019
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
04.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
04.10.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
04.10.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Yambol)
02.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
01.10.2019
Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
01.10.2019
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
01.10.2019
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
30.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
27.09.2019
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
27.09.2019
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
26.09.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
25.09.2019
Energispareforpliktelser i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
25.09.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
25.09.2019
Retningslinjer for innholdet av nasjonale rapporter om potentialet for effektiv oppvarmning og kjøling i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
25.09.2019
Gjennomføring av nye bestemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet
25.09.2019
Kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser (eForms)
23.09.2019
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.09.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
23.09.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
17.09.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
17.09.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
16.09.2019
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
16.09.2019
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
10.09.2019
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
10.09.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
03.09.2019
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
28.08.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
19.08.2019
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
19.08.2019
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
13.08.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
12.08.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
09.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
08.08.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
08.08.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
08.08.2019
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
08.08.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
08.08.2019
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
06.08.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
05.08.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
05.08.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
05.08.2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
02.08.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
02.08.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
02.08.2019
Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
02.08.2019
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
02.08.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
01.08.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
01.08.2019
Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser
01.08.2019
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2019
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
31.07.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
31.07.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
29.07.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
29.07.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
29.07.2019
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
29.07.2019
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
29.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
26.07.2019
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
26.07.2019
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
24.07.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
23.07.2019
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
23.07.2019
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
23.07.2019
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
22.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
19.07.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utslipp fra luftfart
18.07.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
16.07.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
12.07.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
10.07.2019
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
10.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
10.07.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.07.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
08.07.2019
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
08.07.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
04.07.2019
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
03.07.2019
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
03.07.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
03.07.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
03.07.2019
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
01.07.2019
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
01.07.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
01.07.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
01.07.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.06.2019
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
28.06.2019
Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger
27.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
27.06.2019
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
27.06.2019
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
26.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
26.06.2019
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
26.06.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
25.06.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
25.06.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
25.06.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
24.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
21.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
21.06.2019
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
20.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)
20.06.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
20.06.2019
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
20.06.2019
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
20.06.2019
Viderebruksdirektivet (PSI) 2019 (revisjon) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
20.06.2019
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Balanse mellom arbeids- og familieliv
20.06.2019
Visumforordningen endringsbestemmelser
20.06.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
20.06.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
20.06.2019
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
20.06.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
20.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
20.06.2019
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
20.06.2019
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt
20.06.2019
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
20.06.2019
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
20.06.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
20.06.2019
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
20.06.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
20.06.2019
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
19.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
17.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
17.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
17.06.2019
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
17.06.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
17.06.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
17.06.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
14.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
13.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
13.06.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
12.06.2019
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
12.06.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
11.06.2019
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
07.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
07.06.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
07.06.2019
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
06.06.2019
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
06.06.2019
Reduksjon av plast i miljøet
05.06.2019
Elektrisitetsforordningen 2019 (revisjon)
05.06.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
05.06.2019
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
05.06.2019
Beredskap i elektrisitetssektoren
05.06.2019
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon)
05.06.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
05.06.2019
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
05.06.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.06.2019
Gjødselforordningen 2019
05.06.2019
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
05.06.2019
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
29.05.2019
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
29.05.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.05.2019
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
29.05.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.05.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
29.05.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
29.05.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
29.05.2019

Sider