Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Europeisk år for unge 2022
14.10.2021
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
23.09.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
22.09.2021
Gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien
22.09.2021
Sikring av relevant medisinsk utstyr i tilfelle av en folkehelsekrise på EU-nivå
16.09.2021
EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
15.09.2021
Et nytt europeisk Bauhaus for bærekraftig design
15.09.2021
LULUCF-forordningen om utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk: endringsbestemmelser
14.09.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabiliseringsreserven
14.09.2021
Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling
08.09.2021
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (forslag 2021)
19.08.2021
Integrert landbruksstatistikk: endringsbestemmelser
12.08.2021
EU-henstilling om blandet undervisning hjemme og på skolen i forbindelse med covid-19-pandemien
05.08.2021
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020
05.08.2021
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
20.07.2021
Hvitvaskingsforordningen
20.07.2021
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
20.07.2021
Henstilling om en europeisk forsknings- og innovasjonspakt
16.07.2021
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
15.07.2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
15.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
14.07.2021
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
14.07.2021
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
14.07.2021
CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
14.07.2021
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
14.07.2021
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
14.07.2021
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
14.07.2021
Energiskattedirektivet (forslag 2021)
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabiliseringsreserve
14.07.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff (forslag 2021)
14.07.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
14.07.2021
EUs konkurransepolitikk i 2020
07.07.2021
EU-standard for grønne obligasjoner
06.07.2021
EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi
06.07.2021
Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021)
30.06.2021
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
28.06.2021
Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027
24.06.2021
Den første lærdom fra covid-19-pandemien
15.06.2021
eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser om et rammeverk for en europeisk digital identitet
03.06.2021
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
02.06.2021
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
02.06.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
31.05.2021
EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
18.05.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
18.05.2021
EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
17.05.2021
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
12.05.2021
EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030
12.05.2021
EU-strategi for covid-19-behandling
06.05.2021
Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
05.05.2021
Håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier
05.05.2021
Henstilling av 20.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
03.05.2021
Forbedring av EUs lovgivningsprosess
29.04.2021
Bærekraftsrapportering for bedrifter
22.04.2021
Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt
21.04.2021
Europeisk regelverk om kunstig intelligens (AI-loven)
21.04.2021
EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens
21.04.2021
Maskindirektivet (2020-forslag)
21.04.2021
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
14.04.2021
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon
25.03.2021
Henstilling om europeisk barnegaranti
24.03.2021
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning
17.03.2021
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere
17.03.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat
17.03.2021
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår
09.03.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og lagomorfer
09.03.2021
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan
04.03.2021
Likelønnsdirektivet om likelønn mellom kvinner og menn: åpenhet og håndhevelse
04.03.2021
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
03.03.2021
Roamingforordningen (2021-forslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
24.02.2021
EU-strategi for klimatilpasning
24.02.2021
Felleseuropeisk forskningsprogram om måleteknikk under Horisont Europa (2021-2027)
23.02.2021
Fellesfortak under forskningsprogrammet Horisont Europa
23.02.2021
Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri
22.02.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
18.02.2021
Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator)
17.02.2021
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
15.02.2021
Europeisk krefthandlingsplan
03.02.2021
Landbruksstatistikk om input og output
02.02.2021
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (kodifiseringsforslag 2021)
01.02.2021
Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring
27.01.2021
Henstilling av 2.2.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
25.01.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
25.01.2021
Pengeoverføringsforordningen (forslag 2021)
20.01.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
19.01.2021
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
19.01.2021
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
18.12.2020
EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.12.2020
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
16.12.2020
Kritiske enheters motstandsdyktighet
16.12.2020
Digitale tjenester i det indre marked
15.12.2020
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act)
15.12.2020
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
15.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
10.12.2020
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
10.12.2020
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
10.12.2020

Sider