Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
19.10.2020
Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
15.10.2020
Strategi for reduserte utslipp av metan
14.10.2020
EU-strategi for kjemikalier
14.10.2020
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
14.10.2020
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020
14.10.2020
Ren energi: statusrapport om konkurranseevnen 2020
14.10.2020
Strategi for renovasjon av bygninger
14.10.2020
EUs energiunion - statusrapport 2020
14.10.2020
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
30.09.2020
Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
30.09.2020
Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025
30.09.2020
Pilotordning for utprøving av handel med kryptoaktiva basert på distribuert ledger-teknologi
24.09.2020
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoaktiva og operasjonell sikkerhet
24.09.2020
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoaktiva
24.09.2020
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
24.09.2020
EU-pakke for digital finans
24.09.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
24.09.2020
Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser
23.09.2020
EUs flysikkerhetsbyrås ansvar for ytelsesevalueringer av Det felles europeiske luftrom
22.09.2020
Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)
22.09.2020
Kreftdirektivet om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
22.09.2020
Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)
22.09.2020
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
18.09.2020
EUs klimamål for 2030
17.09.2020
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet): midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
10.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
MC-forordningen: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
07.09.2020
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
04.09.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.09.2020
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer
03.09.2020
EU-strategi for energisystemintegrasjon
08.08.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal
27.07.2020
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutareferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier
24.07.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
24.07.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
24.07.2020
Euroforordningen: betalinger over landegrensene (kodifisering)
17.07.2020
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
15.07.2020
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
15.07.2020
EUs konkurransepolitikk i 2019
09.07.2020
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
09.07.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
08.07.2020
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
EU-henstilling om yrkesutdanning og -opplæring
01.07.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
25.06.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
19.06.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
17.06.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.06.2020
InvestEU-programmet (2021-2027)
29.05.2020
InvestEU-programmet (2021-2027)
29.05.2020
EUs helseprogram 2021-2027
28.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
03.04.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi
10.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
Det europeiske jernbaneår 2021
04.03.2020
Europeisk klimalov
04.03.2020
Europeisk klimalov
04.03.2020
Hvitbok om kunstig intelligens
19.02.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Våpendirektivet (kodifisering)
19.02.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
29.01.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
14.01.2020
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
13.12.2019
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
31.10.2019
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
11.09.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
04.09.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EUs konkurransepolitikk i 2018
15.07.2019
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
13.07.2019
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027
11.07.2019
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
03.07.2019
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
14.06.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019

Sider