Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Regler for detaljinvestorer
24.05.2023
PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
24.05.2023
Minstekrav til hvileperioder for sektoren for sporadisk veitransport
24.05.2023
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023
16.05.2023
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi (revisjon 2023)
15.05.2023
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
04.05.2023
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023)
28.04.2023
Rammeverk for lisensiering av essensielle standardpatenter (SEP)
27.04.2023
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler
27.04.2023
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) (revisjon 2023)
27.04.2023
Tvangslisens for krisehåndtering
27.04.2023
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler (revisjon 2023)
27.04.2023
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler
27.04.2023
Felleskapsregler for legemidler for mennesker (revisjonsforslag 2023)
26.04.2023
EU-strategi for reform av legemiddellovgivningen og tiltak mot antimikrobiell resistens
26.04.2023
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens
26.04.2023
EU-prosedyrer for godkjenning og tilsyn med legemidler til mennesker og fastsettelse av regler for Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2023)
26.04.2023
Frokostdirektivene: endringbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
21.04.2023
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser
19.04.2023
Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser
19.04.2023
Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser
19.04.2023
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring
18.04.2023
Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter
18.04.2023
Cybersolidaritetsforordningen
18.04.2023
Cybersikkerhetsforordningen: endringsbestemmelser om administrerte sikkerhetstjenester
18.04.2023
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
18.04.2023
EU-plattform for cybersikkerhetsferdigheter
18.04.2023
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027
17.04.2023
EUs konkurransepolitikk i 2022
04.04.2023
Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken
30.03.2023
Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser
29.03.2023
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
22.03.2023
Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer
22.03.2023
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer
16.03.2023
Forsyning av kritiske råvarer i en grønn og digital overgang
16.03.2023
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
16.03.2023
EUs indre marked: status og fremtidsutsikter etter 30 år
16.03.2023
EUs langsiktige konkurranseevne (2023)
16.03.2023
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet
14.03.2023
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning
14.03.2023
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked
14.03.2023
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser
01.03.2023
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
01.03.2023
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
01.03.2023
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
27.02.2023
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmeser om digital merking av produkter
27.02.2023
Særlige regler for legemidler for mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
27.02.2023
Bredbåndsforordningen (revisjonsforslag 2023)
23.02.2023
Fremme av e-mobilitet gjennom bygningspolitikk
15.02.2023
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2023-forslag)
14.02.2023
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater
13.02.2023
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)
07.02.2023
Grønn klimanøytral industristrategi 2023
01.02.2023
Styrking av dialogen mellom arbeidslivets parter i Europa
25.01.2023
EU-strategi for mer effektiv retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
24.01.2023
Europeisk befolknings- og boligstatistikk
20.01.2023
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
06.01.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022)
19.12.2022
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
Veien til et sterkere clearingsystem i EU
07.12.2022
Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet
07.12.2022
Bindende standarder for likestillingsorganer på området ikke-diskriminering
07.12.2022
Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder
07.12.2022
Behandling av konsentrasjonsrisiko ved eksponering mot sentrale motparter
07.12.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
07.12.2022
Tiltak for reduksjon av overdreven eksponering mot sentrale motparter i tredjeland og mer effektive clearingmarkeder i EU
07.12.2022
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
07.12.2022
Statusrapport om helseberedskap (2022)
30.11.2022
Sertifisering av karbonopptak
30.11.2022
EUs globale helsestrategi
30.11.2022
EU-strategi for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast
30.11.2022
Emballasjeforordningen (forslag 2022)
30.11.2022
EU-strategi for droner versjon 2.0
29.11.2022
Mønsterdirektivet (revisjonsforslag 2022)
28.11.2022
Merking av økologisk fôr til kjæledyr
28.11.2022
EU-rammeverk for samvirke mellom digitale offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act)
18.11.2022
Anbefaling om inkludering av Bulgaria, Romania og Kroatia Schengenområdet
16.11.2022
Bærekraftig utvikling av den europeiske algesektoren
15.11.2022
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2022
15.11.2022
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler
10.11.2022
Kortidsutleie: bestemmelser om innsamling og deling av data
07.11.2022
Straksbetalinger i euro
26.10.2022
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
26.10.2022
EUs klimainnsats: fremdriftsrapport 2022
26.10.2022
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
26.10.2022
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
26.10.2022
EU-henstilling om koordinerte tiltak for beskyttelse av kritisk infrastruktur
18.10.2022
Handlingsplan for digitalisering av energisektoren
18.10.2022
Europeisk samvirkepolitikk for digitale offentlige tjenester
18.10.2022
EUs energikrise 2022: handlingsplan for felles tiltak
18.10.2022
Kommisjonens arbeidsprogram for 2023
18.10.2022
EUs program for luftfartssikkerhet
17.10.2022
EU-henstilling om felles håndtering av reiser under covid-19-pandemien
14.10.2022
EU-henstilling om samordnede lettelser i reiserestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: endringer
14.10.2022
Håndheving av EU-retten
13.10.2022
Europeisk kompetanseår 2023
12.10.2022
Veien mot en asbestfri fremtid
28.09.2022
EU-henstilling om økonomisk sosialhjelp
28.09.2022
Fordelingsvirkninger av nasjonale tiltak og reformer
28.09.2022

Sider