Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EU-henstilling om kunnskapsoverføring
09.08.2022
Årsrapport om EUs forskningsinnsats
05.08.2022
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse
03.08.2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
27.07.2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
27.07.2022
Bruk av humane substanser i humanmedisin
14.07.2022
EUs konkurransepolitikk i 2021
14.07.2022
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
12.07.2022
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om introduksjon av nye moduler
11.07.2022
Regler for statsstøtte til jernbane, kanaltrafikk og multimodal transport
06.07.2022
Europeisk innovasjonsagenda 2022
05.07.2022
Pathways to School Success: EU-henstilling om tiltak mot skolefrafall
30.06.2022
Strategisk fremsynsrapport 2022 for EUs politikkutvikling
29.06.2022
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)
22.06.2022
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning
24.05.2022
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2022
24.05.2022
REPowerEU: handlingsplan for sikker og bærekraftig energi
18.05.2022
EU-meddelelse om energisparing
18.05.2022
EU-strategi for solenergi
18.05.2022
Fremme av bruken av fornybar energi: ytterligere endringsbestemmelser
18.05.2022
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (revisjonsforslag 2022)
11.05.2022
EU-strategi for et bedre internett for barn (2022): et digitalt tiår for barn og unge
11.05.2022
Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
11.05.2022
Meddelelse om europeisk helsedataområde
03.05.2022
Forordning om europeisk helsedataområde
03.05.2022
Digitalisering av søknader om Schengenvisum
27.04.2022
Visumfritak for Kuwait og Qatar for passering av Schengens yttergrenser
27.04.2022
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen
05.04.2022
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
05.04.2022
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
05.04.2022
Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag)
05.04.2022
EUs ordning for geografiske betegnelser på vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter
31.03.2022
Styrket forbrukervern: endringer til forbrukerrettighets- og handelspraksisdirektivene
30.03.2022
EU-strategi for bærekraftige tekstiler
30.03.2022
Byggevareforordningen (revisjon)
30.03.2022
Økodesignforordningen (revisjonsforslag 2022): rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter
30.03.2022
Bærekraftige produkter som normen
30.03.2022
Forsyningssikkerhet for naturgass og vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass: endringsbestemmelser
23.03.2022
Mulige EU-tiltak for sikring av gassforsyninger og lavere energipriser
23.03.2022
Verdipapirsentralforordningen (CSDR): endringsbestemmelser om enklere og sikrere oppgjør
16.03.2022
Sikker og bærekraftig energi til overkommelige priser (REPowerEU)
08.03.2022
Europeisk vekstmodell for en grønn, digital og motstandsdyktig økonomi
02.03.2022
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
02.03.2022
Direktiv om bedrifters aktsomhet overfor bærekraft og menneskerettigheter
23.02.2022
Dataforordningen (Data Act)
23.02.2022
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser
18.02.2022
EUs program for sikker rombasert kommunikasjon 2023-2027
15.02.2022
EU-strategi for utvikling og produksjon av mikrochips
08.02.2022
EU-tiltak for utvikling og produksjon av mikrochips (2023-2027)
08.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat for tredjelandsborgere: forlengelse
03.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
03.02.2022
Standardiseringsforordningen: endringbestemmelser
02.02.2022
EU-strategi for standardisering
02.02.2022
EU-erklæring om digitale rettigheter og prinsipper
26.01.2022
Sektorundersøkelse om tingenes internett på forbrukerområdet
20.01.2022
EU-henstilling om europeisk universitetssamarbeid
18.01.2022
Europeisk universitetsstrategi
18.01.2022
EU-henstilling om utdanning i miljømessig bærekraft
14.01.2022
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa
13.01.2022
EUs narkotikabyrå (revisjon)
12.01.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
22.12.2021
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
20.12.2021
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
17.12.2021
Bygningsenergidirektivet (2021-revisjonsforslag)
15.12.2021
Gassmarkedsdirektivet (fjerde) (2021-revisjonsforslag)
15.12.2021
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet
15.12.2021
Miljøkriminalitetsdirektivet (2021-revisjonsforslag): strafferettslig vern av miljøet
15.12.2021
Bærekraftige karbonkretsløp
15.12.2021
Forlengelsen av det transeuropeiske transportnettverket til land utenfor EU
14.12.2021
Grenseforordningen (2016) - Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser
14.12.2021
Ny EU-strategi for bymobilitet
14.12.2021
EU-henstilling om sosiale og yrkesmessige sider ved overgangen til klimanøytralitet
14.12.2021
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser
14.12.2021
EU-handlingsplan for styrking av langdistanse- og grensekryssende jernbane
14.12.2021
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser
10.12.2021
EU-henstilling om individuelle læringskontoer
10.12.2021
Plattformdirektivet: forbedring av arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
09.12.2021
Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi
09.12.2021
Informasjonsutveksling mellom rettshåndhevende myndigheter i Schengen-statene (revisjon)
08.12.2021
EU-henstilling om operasjonelt politisamarbeid mellom Schengen-landene
08.12.2021
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
07.12.2021
Felles håndtering av covid-19-utfordringer
01.12.2021
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien: endringer
25.11.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
25.11.2021
Henstilling om samordnede lettelser i reiserestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
25.11.2021
Åpenhet og målretting av politisk reklame
25.11.2021
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
25.11.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
25.11.2021
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede direktiver
25.11.2021
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
25.11.2021
Felles europeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP)
25.11.2021
Kapitalmarkedsunionen: tiltakspakke 2021
25.11.2021
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger
25.11.2021
Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling
23.11.2021
EUs konkurransepolitikk: status og planer 2021
18.11.2021
EU-strategi om sunn jord for 2030
17.11.2021
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
17.11.2021
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
17.11.2021
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
28.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
27.10.2021

Sider