Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
11.09.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
04.09.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EUs konkurransepolitikk i 2018
15.07.2019
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
13.07.2019
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027
11.07.2019
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
03.07.2019
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
14.06.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
09.04.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
09.04.2019
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
08.04.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
11.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
07.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
07.03.2019
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018
15.02.2019
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
12.02.2019
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
04.02.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
30.01.2019
EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
30.01.2019
Mot et bærekraftig Europa innen 2030
30.01.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
30.01.2019
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren
28.01.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer
07.01.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.01.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
13.12.2018
EU-plan for fremme av kunstig intelligens
07.12.2018
EU-klimavisjon for 2050
28.11.2018
Harmoniserte standarder for det indre marked
22.11.2018
Status for det indre marked (2018)
22.11.2018
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit
13.11.2018
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
13.11.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019
23.10.2018
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene
23.10.2018
EU-strategi for bioøkonomi
11.10.2018
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019
11.10.2018
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
20.09.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger
12.09.2018
Avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling og oppheving av sommertidsdirektivet
12.09.2018
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
12.09.2018
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
12.09.2018
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
06.09.2018
Ordningen for et sammenkoplet Europa: endringer i forbindelse med brexit
01.08.2018
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
01.08.2018
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
15.07.2018
EUs konkurransepolitikk i 2017
18.06.2018
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027)
12.06.2018
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
11.06.2018
Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)
07.06.2018
Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)
07.06.2018
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
07.06.2018
EU-programmet for det indre marked
07.06.2018
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
07.06.2018
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)
06.06.2018
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027)
06.06.2018
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
06.06.2018
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
04.06.2018
Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
01.06.2018
EU-programmet LIFE (2021-2027)
01.06.2018
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
31.05.2018
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027)
30.05.2018
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027)
30.05.2018
EU-programmet Erasmus (2021-2027)
30.05.2018
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027)
30.05.2018
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
30.05.2018
Europeisk regionalt samarbeid over landegrensene (Interreg 2021-2027)
29.05.2018
Minstekrav til gjenbruk av vann
28.05.2018
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
28.05.2018
Reduksjon av plast i miljøet
28.05.2018
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
24.05.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
24.05.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
24.05.2018
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
24.05.2018
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
24.05.2018
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser
24.05.2018
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer
24.05.2018
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter
23.05.2018
En helhetlig tilnærming til undervisning og læring av språk
22.05.2018
Fremme av gjensidig godkjenning av eksamensbeviser fra videregående skoler og resultater av læringsopphold i utlandet
22.05.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet
22.05.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter
17.05.2018
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
17.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
17.05.2018
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
17.05.2018
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
17.05.2018
Elektronisk godsinformasjon
17.05.2018

Sider