Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
16.05.2018
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
16.05.2018
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser
16.05.2018
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
16.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
27.04.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
26.04.2018
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
26.04.2018
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
25.04.2018
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper
25.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
25.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Vern av varslere
23.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
17.04.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
17.04.2018
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden
12.04.2018
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
11.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
11.04.2018
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
11.04.2018
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
05.04.2018
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
28.03.2018
Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)
22.03.2018
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
19.03.2018
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
14.03.2018
Visumforordningen: endringsbestemmelser
14.03.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
14.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
14.03.2018
Sosial trygghet for tilsatte og selvstendig næringsdrivende
13.03.2018
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
13.03.2018
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
12.03.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
12.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
12.03.2018
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
12.03.2018
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
12.03.2018
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
08.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
08.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
Drikkevannsdirektivet (revisjon)
01.02.2018
Vurdering av medisinsk teknologi
31.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
Nøkkelkompetanser for livslang læring
17.01.2018
Skipsavfallsdirektivet (revisjon)
16.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
11.01.2018
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
21.12.2017
Soliditetskrav til verdipapirforetak
20.12.2017
Tilsyn med verdipapirforetak
20.12.2017
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
19.12.2017
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
19.12.2017
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
19.12.2017
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
12.12.2017
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
12.12.2017
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
12.12.2017
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
06.12.2017
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
29.11.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
29.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
23.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
08.11.2017
Gassdirektivet: endringsbestemmelser
08.11.2017
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
08.11.2017
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
08.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
08.11.2017
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
24.10.2017
Europeisk rammeverk for lærlinger
05.10.2017
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
03.10.2017
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter
03.10.2017
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
27.09.2017
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon)
27.09.2017
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
27.09.2017
Bevaring og styrking av Schengenområdet
27.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
20.09.2017
Vekst og samhørighet i grenseområdene
20.09.2017
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data
13.09.2017
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet
13.09.2017
EU-strategi for europeisk industri
13.09.2017
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018
25.08.2017
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
28.07.2017
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
30.06.2017

Sider