Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og Storbritannias unntak fra testing av tamsvin
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
Godkjenning av ekstrakt fra løken Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om formaldehyd
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse

Sider