Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Kontroll av animalske produkter: endringsbestemmelser for fiskeprodukter fra visse tredjeland
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av indikatorer av global systemisk betydning
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Kapitaldekningsdirektivet: endringer i gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og haredyr
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om første fellesprosjekt
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
Behandling av endringer av tillatelser til omsetning av legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
Eurdac II-forordningen 2013 om EUs fingeravtrykksdatabase
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om særskilte produksjonsregler
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om krav til grupper av driftsansvarlige
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til journalføring for driftsansvarlige
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikkoriskudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importdokumenter og notifiseringer for import av økologiske og karensprodukter
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om virkningsdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser sertifikater og kontroll ved import
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om utforming av økologisertifikat
Økologiforordningen: virkningsdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og avvente smågriser
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og avlskalkuner
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
Godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter, slaktesvin, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til visse kalkuner, fjørfearter og prydfugler
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og livkyllinger
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
Godkjenning av dekokinat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Sikkerhet i sivil luftfart: liste over utstyr merket med EU-stempel for kontroll av passasjerer og bagasje
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekalkuner
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (mai 2021)
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (februar 2022)
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Teknol Aqua 1411-01
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimålesystemet og datainnsamlingssystemet
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmelser om iverksettingsplan
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden for markedsrisiko
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om rapporteringskrav for markedsrisiko
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fradrag for programvareeiendeler
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser og endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: rettelse til 14. ATP
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
Godkjenning av jern(III)sitratkelat som tilsetningsstoff i fôr til visse svin
Godkjenning av muramidase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôr til avvente smågriser
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôr til diegivende purker
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôrvarer til hester
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe og prydfugler
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i utstyr for analyse av kropps- og dialysatvæsker
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i MR-utstyr
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser om taksonomiske grupper og navn
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av visse ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP) i medisinsk utstyr
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
Basisstoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgfrukter
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flonikamid
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin og prokloraz i plantevermidler
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i i fryst form, tørket form og pulverform som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen m.fl. i eller på visse produkter
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
Offentlig kontroll av kjøttproduksjon: gjennomføringsbestemmelser om sertifikat ved nødslakt på gården
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer
Avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamox
Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 6-benzyladenin og aminopyralid
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse insektprodukter
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
Tillatelse til omsetning av tørkede frukter av Synsepalum dulcificum som ny mat
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om akrinatrin m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flupyradifuron og difluoreddiksyre
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene acibenzolar-s-metyl m.fl. i eller på visse produkter
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring for akvakulturanlegg
Biocider: vilkår og betingelser for godkjenning av produktet 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT)
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Konservan P40
Biocider: uavklarte innvendingene angående vilkår og betingelser for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i produkter av type 19
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
Hestepassforordningen (2021)
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter derav
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporing av visse holdte landdyr
Import av akvatiske dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om offentlige sertifikater
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater ved import av visse forsendelser
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentlige sertifikater for import og transport av akvatiske dyr og produkter
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
Dyrehelseforordningen
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for sykdomsspredning
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
Beskyttelse mot munn- og klovsyke: hastetiltak om import av høy og halm fra tredjeland
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (17. ATP)
Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: opprettholdelse av beskyttelsestiltak
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Yambol)
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Guatemala: endringsbestemmelser
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Ratafia de Champagne)
Fornyet godkjenning av klopyralid som et aktivt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbason
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M fremstilt fra stevia
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
Biocider: forlengelse av godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2017-2019
Kontroll med animalske produkter: endring av vedlegg til gjennomføringsbestemmelser
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser om ekskludering av flygninger fra Storbritannia
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om stempelmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: rettelse til utfyllende bestemmelser
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsordning
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
Kjemikalieforordningen (REACH): gjennomføringsbestemmelser
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for visse spotvalutareferanseverdier og utpeking av erstatninger for visse referanseverdier

Sider