Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
Visumforordningen: endringsbestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
Verdipapirsentralforordningen
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA

Sider