Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
Typegodkjenningsforordningen 2012 for motorvogner: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Særskilte beskyttelsestiltak om transport og import av forsendelser av salamandre i forbindelse med infeksjon av Batrachochytrium salamandrivorans
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
Kjemikalieforordningen REACH:: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Kvikksølvforordningen 2017
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer

Sider