Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/409 av 18. november 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 med hensyn til minimumsinnhold av kalsiumoksid i fast uorganisk makronæringsgjødsel

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/409 of 18. november 2022 amending Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of calcium oxide in straight solid inorganic macronutrient fertilisers

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer minimumsinnholdet av kalsiumoksid i uorganisk gjødsel fra 12 til 9 prosent CaO av totalmassen for å tilpasse dem til EC-gjødselvaretypen kalsiumkjelat av IDAH (iminodisuccinsyre). Bakgrunnen er at med denne tilsetningen kan det oppnås gjødseleffekt  med lavere innhold av kalsium.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om EU-gjødselvarer. Dette forutsetter at EU-gjødselvareforordningen (EU) 2019/1009 tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer at rettsakten er relevant og akseptabel. 

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.11.2022
Anvendelsesdato i EU
16.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet