Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2087 av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 med henblikk på å legge til materialer fra termisk oksidasjon og derivater av disse som en komponentmaterialkategori av EU-gjødselvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2087 of 6 July 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) No 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding thermal oxidation materials and derivates as a component material category in EU fertilising products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2022)

Sammendrag av innhold
EU vedtok i 2019 en ny gjødselvareforordning (forordning (EU) 2019/1009 om EU-gjødselvarer). EU-gjødselvareforordningen gjør betydelige endringer i hvordan mineralgjødsel og kalk kan omsettes på det harmoniserte indre markedet, og innfører også muligheten til å omsette gjødselvarer av organisk opphav på det harmoniserte markedet. Det vil først være mulig å omsette produkter etter den nye forordningen i juli 2022. EU-gjødselvareforordningen er nå til vurdering i EØS-landene. Det vil være valgfritt for virksomhetene om de vil omsette etter nasjonalt gjødselvareregelverk eller EUs gjødselvareforordning ved en eventuell implementering.

Denne forordningen legger til en ny tillatt komponentmaterial-kategori (CMC 13) i EU-gjødselvareforordningen. Aske og andre termiske oksidasjonsmaterialer og derivater blir nå tillatt som råvare.

Disse materialene kan være avfall og kan i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 2019/1009 slutte å være avfall hvis de oppfyller kravene i EU-gjødselvareforordningen.

Kommisjonens felles forskningssenter (JRC) har utarbeidet en vitenskapelig rapport som dette endringsforslaget bygger på.

Forordningen inneholder blant annet en positivliste for råvarer, krav til tilsetningsstoffer, krav til behandlingsprosessen, grenseverdier og merkeregler. Positivisten er begrenset, men videre enn den som er for biokull. Avløpsslam er for eksempel tillatt. Animalske biprodukter som har nådd et sluttpunkt etter den forordningen, kan brukes som råvare.

Temperaturen må overstige 450 °C i minst to sekunder. Inngangsmaterialene må oksideres på en slik måte at det totale innholdet av organisk karbon (Corg) i det dannede slagget og bunnasken er mindre enn 3 % tørrstoff av materialet

Grenseverdi er 6 mg PAH16 pr. kg tørrstoff og 20 ng WHO-toksisitetsekvivalenter av PCDD/F pr. kg tørrstoff. Materialet må REACH-registreres og vurderes spesielt for bruk som gjødselvare. I tillegg er det grenseverdier for krom, klor, thalium og vanadium i visse tilfeller. Tungmetallgrenseverdier følger av hovedforordningen.

Samsvarsvurderingen må gjøres etter modul D, som innebærer bruk av et notifisert organ i vurderingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Avløpsslam er inkludert på positivlisten for råvarer. En tolkning av dette er at aske av avløpsslam slutter å ha status som avløpsslam, og derfor ikke er dekket av restriksjonene i avløpsslamdirektivet ved bruk.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.07.2021
Anvendelsesdato i EU
16.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro