Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 31.3.2023
EU vedtok i 2010 et revidert bygningsenergidirektiv med gjennomføringsfrist sommeren 2012 for medlemslandene. Ifølge OEDs EØS-notat er norsk standpunkt at direktivet er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, men at det kan innlemmes med nødvendige tilpasninger. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 30.3.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 30.3.2023
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 28.3.2023 med pressemelding
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 28.3.2023 med pressemelding
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 21.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 18.4.2023
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2023
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2022
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.3.2023 med frist 28.4.2023
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 21. mai 2014 REMIT-forordning fra 2011 som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Olje- og Energidepartementets EØS-notat ble offentliggjort 17. mai 2014. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forordningen er merket EØS-relevant.
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.3.2023 med frist 28.4.2023
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.3.2023 med frist 28.4.2023
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.3.2023 med frist 28.4.2023
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 17.3.2023 med frist 28.4.2023
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 14.3.2023 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.12.2022 og kunngjort i EU-tidende 13.3.2023
Norsk Lovtidend kunngjorde 31. august 2020 vedtak om ikrafttredelse av endringene til energiloven som gjennomfører EUs reviderte forordning for energimerking i norsk rett. Endringsloven trer i kraft 1. oktober 2020. Forordningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier.
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 10.3.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 8.3.2023
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 4.4.2023

Sider