Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.10.2020 og 24.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.4.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.4.2021
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.3.2021
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 28.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.3.2021
Betekning med pressemelding lagt fram av Høyesterett 26.3.2021. Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 26.3.2021
Myndighetsoverføringen som etter reglene i fjerde jernbanepakke vil finne sted til EUs jernbanebyrå, går ikke ut over det som må kunne regnes som lite inngripende. Det fastslår Høyesterett i en enstemmig betenkning som ble avgitt 26. mars 2021 på Stortingets forespørsel. Innlemmelsen i EØS-avtalen av jernbanepakken kan derfor godkjennes med simpelt flertall. Grunnlovens paragraf 115 krever tre fjerdedels flertall ved myndighetsoverføring til organisasjoner som Norge er tilsluttet, men i forbindelse med EØS-avtalen har det utviklet seg en stortingspraksis som går ut på at samtykke kan skje ved alminnelig flertall etter grunnlovens paragraf 26 dersom myndighetsoverføringen er lite inngripende. Høyesterett mener at denne forståelsen av grunnloven må anses å være gjeldende rett og at det i det konkrete tilfellet dreier seg om en lite inngripende overføring av myndighet. Det er første gang siden 1945 Stortinget har bedt Høyesterett om en juridisk betenkning. Regjeringen la 7. mai 2019 fram en lov- og samtykkeproposisjon med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen av EUs fjerde jernbanepakke og innføring av regelverket i norsk rett. Pakken innebærer blant annet at persontrafikken på visse strekninger i EU-landene åpnes for konkurranse fra desember 2020. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Fjerde jernbanepakke ble hovedsakelig vedtatt i EU i to omganger i 2016. I proposisjon ber regjeringen om Stortingets forhåndssamtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av jernbanepakken og senere endringer med til sammen 26 rettsakter, og av EU-regelverket fra 2012 og senere om et felles europeisk jernbaneområde med til sammen 10 rettsakter.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.3.2021
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021

Sider