Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
09.12.2022

10.12.2022

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullende planlegging (2021-2028)
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
09.12.2022

10.12.2022

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon)
09.12.2022

10.12.2022

Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
09.12.2022

10.12.2022

Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD
09.12.2022

10.12.2022

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
09.12.2022

10.12.2022

Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2022)
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.12.2022

10.12.2022

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
09.12.2022

10.12.2022

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
09.12.2022

10.12.2022

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for jern- og metallvareindustrien
09.12.2022

10.12.2022

Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
09.12.2022

10.12.2022

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
09.12.2022

10.12.2022

Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
09.12.2022

10.12.2022

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
09.12.2022

10.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon
09.12.2022

10.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall
09.12.2022

10.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
09.12.2022

10.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
09.12.2022

10.12.2022

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
09.12.2022

10.12.2022

Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering
09.12.2022

10.12.2022

Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
09.12.2022

10.12.2022

Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet
09.12.2022

10.12.2022

CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP)
09.12.2022

10.12.2022

Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
09.12.2022

10.12.2022

Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger
09.12.2022

10.12.2022

Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr
09.12.2022

10.12.2022

Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022
09.12.2022

10.12.2022

Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
09.12.2022

10.12.2022

Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
09.12.2022

10.12.2022

Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stofferstoffer
09.12.2022

10.12.2022

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
09.12.2022

10.12.2022

Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
09.12.2022

10.12.2022

Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
09.12.2022

10.12.2022

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
09.12.2022

10.12.2022

Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
09.12.2022

10.12.2022

Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
09.12.2022

10.12.2022

Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
09.12.2022

10.12.2022

Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for importsertifikater og for Ukraina
09.12.2022

10.12.2022

Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
09.12.2022

10.12.2022

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
09.12.2022

10.12.2022

Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
09.12.2022

10.12.2022

Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
09.12.2022

10.12.2022

Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser
16.11.2022

16.11.2022

16.11.2022
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
28.10.2022

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
28.10.2022

29.10.2022

04.11.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
28.10.2022

04.11.2022
Jernbanepassasjerforordningen 2021
28.10.2022

29.10.2022

Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
28.10.2022

29.10.2022

07.11.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for tilknyttet aktivitet
28.10.2022

29.10.2022

31.10.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
28.10.2022

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
28.10.2022

29.10.2022

29.10.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
28.10.2022

29.10.2022

21.09.2022
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8
28.10.2022

29.10.2022

28.10.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta
28.10.2022

29.10.2022

28.10.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain
28.10.2022

29.10.2022

28.10.2022
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
28.10.2022

29.10.2022

Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene
28.10.2022

29.10.2022

18.11.2022
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki'
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg'
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren
23.09.2022

24.09.2022

26.11.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina'
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski / Moscato di Momiano’
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Achterhoek – Winterswijk’
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser om omsetning av lagre av vinprodukter
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Markedsordninger for vin: utfyllende bestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Det europeisk ungdomsåret (2022)
23.09.2022

24.09.2022

Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
23.09.2022

Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
23.09.2022

24.09.2022

Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
23.09.2022

24.09.2022

23.09.2022
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
23.09.2022

24.09.2022

23.09.2022
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: endringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

23.09.2022
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
23.09.2022

24.09.2022

23.09.2022
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
23.09.2022

24.09.2022

23.09.2022
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
23.09.2022

24.09.2022

23.09.2022
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler
23.09.2022

24.09.2022

EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
23.09.2022

24.09.2022

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022
23.09.2022

24.09.2022

10.06.2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner
23.09.2022

24.09.2022

Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse
23.09.2022

24.09.2022

Gebyrer og avgifter som skal betales til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon
23.09.2022

24.09.2022

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av særtilfeller for sluttsignal
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz
23.09.2022

24.09.2022

Harmonisering av visse frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane
23.09.2022

24.09.2022

Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
23.09.2022

24.09.2022

Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
23.09.2022

24.09.2022

EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
23.09.2022

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav
23.09.2022

24.09.2022

28.09.2022
MiFiD II: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produktstyring
23.09.2022

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft
23.09.2022

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
23.09.2022

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
23.09.2022

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering
23.09.2022

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen
23.09.2022

24.09.2022

13.10.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene
23.09.2022

24.09.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman
23.09.2022

24.09.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru
23.09.2022

24.09.2022

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022
23.09.2022

24.09.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
23.09.2022

24.09.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
23.09.2022

24.09.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
23.09.2022

24.09.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
23.09.2022

24.09.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
23.09.2022

24.09.2022

Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

01.07.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
23.09.2022

24.09.2022

Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Registrering av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Bayerischer Bärwurz' som alkoholsterk drikk
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon og allusjoner til godkjente navn
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer
23.09.2022

24.09.2022

14.10.2022
Registrering av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022)
23.09.2022

24.09.2022

28.09.2022
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
EU-listen over ny mat: rettelser
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
23.09.2022

24.09.2022

03.10.2022
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
23.09.2022

24.09.2022

Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110'
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk proteinfôr i husdyrproduksjon som følge av Ukraina-krigen
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
23.09.2022

24.09.2022

Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
23.09.2022

24.09.2022

Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
23.09.2022

Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav
23.09.2022

01.10.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl.
23.09.2022

24.09.2022

26.09.2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
23.09.2022

24.09.2022

Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og visse svin
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.)
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôr til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Godkjenning av eterisk petitgrain bigarade-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
23.09.2022

24.09.2022

04.10.2022
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022
08.07.2022

09.07.2022

15.08.2022
InvestEU-programmet (2021-2027)
08.07.2022

09.07.2022

Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
08.07.2022

09.07.2022

Sosialstatistikkforordningen
08.07.2022

09.07.2022

Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
08.07.2022

09.07.2022

Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
08.07.2022

09.07.2022

Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om første fellesprosjekt
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
08.07.2022

09.07.2022

Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
08.07.2022

09.07.2022

19.05.2022
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Sør-Korea
08.07.2022

09.07.2022

EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
08.07.2022

Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
08.07.2022

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn
08.07.2022

09.07.2022

Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
08.07.2022

09.07.2022

14.07.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer i gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
08.07.2022

09.07.2022

14.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
08.07.2022

09.07.2022

18.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
08.07.2022

09.07.2022

28.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
08.07.2022

09.07.2022

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av indikatorer av global systemisk betydning
08.07.2022

09.07.2022

26.07.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
08.07.2022

Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
08.07.2022

09.07.2022

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022
08.07.2022

09.07.2022

23.08.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene
08.07.2022

09.07.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam
08.07.2022

09.07.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
08.07.2022

09.07.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
08.07.2022

09.07.2022

Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
08.07.2022

09.07.2022

29.08.2022
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
08.07.2022

09.07.2022

02.08.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og haredyr
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
08.07.2022

09.07.2022

10.08.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse
08.07.2022

09.07.2022

12.07.2022
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler
08.07.2022

09.07.2022

12.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
08.07.2022

09.07.2022

Sider