Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse
17.03.2023

18.03.2023

01.01.2023
Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse
17.03.2023

18.03.2023

01.01.2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022
17.03.2023

18.03.2023

13.12.2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
17.03.2023

18.03.2023

10.06.2022
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon
17.03.2023

18.03.2023

Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
17.03.2023

18.03.2023

Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
17.03.2023

18.03.2023

Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering
17.03.2023

18.03.2023

Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2023

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
17.03.2023

18.03.2023

Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019)
17.03.2023

18.03.2023

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel
17.03.2023

18.03.2023

24.03.2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse overgangen til nye referanseverdier som anvendes i visse OTC-derivatkontrakter
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser overgang til nye referanseverdier for visse OTC-derivatkontrakter
17.03.2023

18.03.2023

22.03.2023
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet
17.03.2023

18.03.2023

29.03.3023
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer
17.03.2023

18.03.2023

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om tillatelse som kredittinstitusjon
17.03.2023

18.03.2023

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om med hensyn til informasjon i søknader om tillatelse som kredittinstitusjon
17.03.2023

18.03.2023

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer
17.03.2023

18.03.2023

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser
17.03.2023

18.03.2023

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoder knyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter
17.03.2023

18.03.2023

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
17.03.2023

18.03.2023

Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
17.03.2023

Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier
17.03.2023

18.03.2023

18.03.2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier
17.03.2023

18.03.2023

18.03.2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
17.03.2023

18.03.2023

Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper
17.03.2023

18.03.2023

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser
17.03.2023

18.03.2023

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2021)
17.03.2023

18.03.2023

Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser
17.03.2023

18.03.2023

Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
17.03.2023

18.03.2023

Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale
17.03.2023

18.03.2023

CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser
17.03.2023

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl.
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
17.03.2023

18.03.2023

Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
17.03.2023

18.03.2023

Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
17.03.2023

18.03.2023

Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter
17.03.2023

18.03.2023

27.03.2023
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
17.03.2023

18.03.2023

EU-referansesenter for truede arter
17.03.2023

18.03.2023

Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
17.03.2023

18.03.2023

21.03.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
17.03.2023

18.03.2023

21.03.2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
17.03.2023

18.03.2023

20.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
17.03.2023

18.03.2023

21.03.2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
17.03.2023

18.03.2023

21.03.2023
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
17.03.2023

18.03.2023

Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
03.02.2023

Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet
03.02.2023

Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet
03.02.2023

04.02.2023

Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
03.02.2023

04.02.2023

Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
03.02.2023

04.02.2023

Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
03.02.2023

04.02.2023

Cybersikkerhetsforordningen
03.02.2023

NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
03.02.2023

NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
03.02.2023

Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser om forlengelse av overgangsordning
03.02.2023

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om posisjonsrapporter
04.02.2023

04.02.2023

21.02.2023
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser som spesifiserer innholdet i handelsplassers kontroll av posisjonshåndtering
03.02.2023

04.02.2023

21.02.2023
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
03.02.2023

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller
03.02.2023

04.02.2023

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriteriene for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet
03.02.2023

04.02.2023

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap
03.02.2023

04.02.2023

Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr
03.02.2023

04.02.2023

08.03.2023
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
03.02.2023

Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
03.02.2023

04.02.2023

Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser
03.02.2023

04.02.2023

Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
03.02.2023

04.02.2023

03.02.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
03.02.2023

04.02.2023

03.02.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
03.02.2023

04.02.2023

03.02.2023
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
03.02.2023

04.02.2023

15.02.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker
03.02.2023

04.02.2023

20.03.2023
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk
03.02.2023

04.02.2023

10.03.2023
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
03.02.2023

04.02.2023

01.03.2023
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
03.02.2023

04.03.2023

06.02.2023
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk
03.02.2023

04.02.2023

28.03.2023
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
03.02.2023

04.02.2023

Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår
03.02.2023

04.02.2023

08.02.2023
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder
03.02.2023

04.02.2023

06.02.2023
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
09.12.2022

10.12.2022

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullerende planlegging (2021-2028)
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
09.12.2022

10.12.2022

WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
09.12.2022

10.12.2022

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon)
09.12.2022

10.12.2022

Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD
09.12.2022

10.12.2022

30.01.2023
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
09.12.2022

10.12.2022

30.01.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
09.12.2022

10.12.2022

Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2022)
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.12.2022

10.12.2022

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
09.12.2022

10.12.2022

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
09.12.2022

10.12.2022

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for jern- og metallvareindustrien
09.12.2022

10.12.2022

Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
09.12.2022

10.12.2022

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
09.12.2022

10.12.2022

Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
09.12.2022

10.12.2022

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
09.12.2022

10.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon
09.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall
09.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
09.12.2022

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
09.12.2022

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
09.12.2022

10.12.2022

15.12.2022
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering
09.12.2022

10.12.2022

25.01.2023
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
09.12.2022

Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om standardavtalevilkår mellom behandlingsansvarlige og databehandler
09.12.2022

10.12.2022

Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
09.12.2022

10.12.2022

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om termineringspriser
09.12.2022

Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
09.12.2022

Digital portal for informasjon om det indre marked
09.12.2022

EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om forretningsvilkår for clearingtjenester
09.12.2022

10.12.2022

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser
09.12.2022

10.12.2022

20.12.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhetstillelse
09.12.2022

10.12.2022

20.12.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner
09.12.2022

10.12.2022

Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
09.12.2022

Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
09.12.2022

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
09.12.2022

10.12.2022

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
09.12.2022

10.12.2022

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder
09.12.2022

10.12.2022

Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
09.12.2022

10.12.2022

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2022
09.12.2022

10.12.2022

03.02.2023
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
09.12.2022

10.12.2022

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger
09.12.2022

10.12.2022

09.03.2023
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Brasil
09.12.2022

10.12.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Cookøyene, Niue og Tokelau
09.12.2022

10.12.2022

WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
09.12.2022

10.12.2022

Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer
09.12.2022

10.12.2022

16.12.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer
09.12.2022

10.12.2022

16.12.2022
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern
09.12.2022

10.12.2022

Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler
09.12.2022

10.12.2022

14.12.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
09.12.2022

10.12.2022

14.12.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
09.12.2022

10.12.2022

14.12.2022
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
09.12.2022

10.12.2022

09.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet
09.12.2022

10.12.2022

09.12.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP)
09.12.2022

10.12.2022

14.12.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr
09.12.2022

10.12.2022

14.12.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger
09.12.2022

10.12.2022

14.12.2022
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022
09.12.2022

10.12.2022

09.12.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
09.12.2022

10.12.2022

20.12.2022
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
09.12.2022

10.12.2022

Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer
09.12.2022

10.12.2022

08.01.2023
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
09.12.2022

10.12.2022

01.01.2023
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater fra Ukraina
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
09.12.2022

10.12.2022

12.12.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
09.12.2022

10.12.2022

19.12.2022
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser
16.11.2022

16.11.2022

16.11.2022
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
28.10.2022

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
28.10.2022

29.10.2022

04.11.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
28.10.2022

04.11.2022
Jernbanepassasjerforordningen 2021
28.10.2022

29.10.2022

Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
28.10.2022

29.10.2022

07.11.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for tilknyttet aktivitet
28.10.2022

29.10.2022

31.10.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
28.10.2022

01.02.2023

21.02.2023
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
28.10.2022

29.10.2022

29.10.2022

Sider