Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2022
08.07.2022

09.07.2022

InvestEU-programmet (2021-2027)
08.07.2022

09.07.2022

Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
08.07.2022

09.07.2022

Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
08.07.2022

09.07.2022

Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
08.07.2022

09.07.2022

Sosialstatistikkforordningen
08.07.2022

09.07.2022

Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om første fellesprosjekt
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
08.07.2022

09.07.2022

Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
08.07.2022

09.07.2022

19.05.2022
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Sør-Korea
08.07.2022

09.07.2022

Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
08.07.2022

EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
08.07.2022

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn
08.07.2022

09.07.2022

Kapitaldekningsdirektivet: endringer i gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
08.07.2022

09.07.2022

14.07.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
08.07.2022

09.07.2022

14.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
08.07.2022

09.07.2022

18.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
08.07.2022

09.07.2022

28.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
08.07.2022

09.07.2022

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av indikatorer av global systemisk betydning
08.07.2022

09.07.2022

26.07.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
08.07.2022

Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
08.07.2022

09.07.2022

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022
08.07.2022

09.07.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene
08.07.2022

09.07.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam
08.07.2022

09.07.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
08.07.2022

09.07.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
08.07.2022

09.07.2022

Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
08.07.2022

09.07.2022

Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
08.07.2022

09.07.2022

02.08.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
08.07.2022

09.07.2022

10.08.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og haredyr
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse
08.07.2022

09.07.2022

12.07.2022
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler
08.07.2022

09.07.2022

12.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
08.07.2022

09.07.2022

11.07.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
08.07.2022

09.07.2022

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8
10.06.2022

11.06.2022

14.06.2022
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
10.06.2022

11.06.2022

Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
10.06.2022

11.06.2022

Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
10.06.2022

11.06.2022

Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak
10.06.2022

Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
10.06.2022

11.06.2022

20.06.2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021
10.06.2022

11.06.2022

08.12.2021
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon
10.06.2022

11.06.2022

Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon
10.06.2022

11.06.2022

Sikkerhet i sivil luftfart: liste over utstyr merket med EU-stempel for kontroll av passasjerer og bagasje
10.06.2022

11.06.2022

17.06.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019
10.06.2022

Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer
10.06.2022

Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
10.06.2022

01.07.2022

01.07.2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
10.06.2022

12.07.2022

Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
10.06.2022

11.06.2022

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
10.06.2022

01.09.2022

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
10.06.2022

01.09.2022

Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.06.2022

01.05.2022

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsfullmakter
10.06.2022

11.06.2022

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
10.06.2022

11.06.2022

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
10.06.2022

12.07.2022

08.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
10.06.2022

12.07.2022

08.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon
10.06.2022

11.06.2022

Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
10.06.2022

11.06.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Colombia
10.06.2022

11.06.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Malaysia
10.06.2022

11.06.2022

Dekkmerkeforordningen 2020
10.06.2022

11.06.2022

Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
10.06.2022

11.06.2022

WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
10.06.2022

11.06.2022

Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
10.06.2022

11.06.2020

Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
10.06.2022

11.06.2022

Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
10.06.2022

11.06.2022

18.05.2022
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid
10.06.2022

11.06.2022

10.06.2022
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Teknol Aqua 1411-01
10.06.2022

11.06.2022

10.06.2022
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer
10.06.2022

11.06.2022

20.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
10.06.2022

11.06.2022

Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
10.06.2022

11.06.2022

Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
10.06.2022

11.06.2022

15.06.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker
10.06.2022

22.06.2022

Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
10.06.2022

11.06.2022

16.06.2022
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekalkuner
10.06.2022

11.06.2022

16.06.2022
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
10.06.2022

11.06.2022

16.06.2022
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
10.06.2022

11.06.2022

Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
10.06.2022

11.06.2022

16.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
10.06.2022

11.06.2022

14.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
10.06.2022

11.06.2022

29.06.2022
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
29.04.2022

30.04.2022

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
29.04.2022

30.04.2022

03.05.2022
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
29.04.2022

30.04.2022

12.08.2022
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering
29.04.2022

30.04.2022

Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler
29.04.2022

30.04.2022

Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
29.04.2022

30.04.2022

Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
29.04.2022

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser
29.04.2022

30.04.2022

Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
29.04.2022

Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2021)
29.04.2022

30.04.2022

Personvernforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
29.04.2022

30.04.2022

Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2022
29.04.2022

30.03.2022

13.06.2022
Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
29.04.2022

Klassifiseringsforordningen for fremme av grønne investeringer
29.04.2022

Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler
29.04.2022

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
29.04.2022

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden
29.04.2022

Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres
29.04.2022

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
29.04.2022

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia
29.04.2022

30.04.2022

01.07.2022
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer
29.04.2022

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
29.04.2022

31.05.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
29.04.2022

30.04.2022

14.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
29.04.2022

30.04.2022

07.07.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
29.04.2022

01.07.2022

31.05.2022
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil
29.04.2022

01.07.2022

31.05.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om likevferdighetav tilsyns- og reguleringsmessige krav i visse tredjeland
29.04.2022

01.06.2022

Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser
29.04.2022

01.06.2022

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
29.04.2022

01.06.2022

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.04.2022

30.04.2022

15.07.2022
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
29.04.2022

30.04.2022

09.08.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft
29.04.2022

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak
29.04.2022

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om bærekraftrisiko
29.04.2022

AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko
29.04.2022

Koordinering av trygdeordninger: bestemmelser om drift og sammensetning av Den tekniske kommisjon for databehandling
29.04.2022

30.04.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
29.04.2022

30.04.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden
29.04.2022

30.04.2022

Bygningsenergidirektivet 2010
29.04.2022

Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett
29.04.2022

30.04.2022

26.05.2022
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): med hensyn til bestemmelsene om merking av sammenstikninger
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i plantevernmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Basisstoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin og prokloraz i plantevermidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer
29.04.2022

30.04.2022

04.07.2022
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Konservan P40
29.04.2022

30.04.2022

29.04.2022
Biocider: vilkår og betingelser for godkjenning av produktet 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT)
29.04.2022

30.04.2022

29.04.2022
Biocider: uavklarte innvendingene angående vilkår og betingelser for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio
29.04.2022

30.04.2022

29.04.2022
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i produkter av type 19
29.04.2022

30.04.2022

29.04.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
29.04.2022

30.04.2022

29.04.2022
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: rettelse til 14. ATP
29.04.2022

30.04.2022

06.05.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i MR-utstyr
29.04.2022

30.04.2022

04.05.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i utstyr for analyse av kropps- og dialysatvæsker
29.04.2022

30.04.2022

04.05.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater
29.04.2022

30.04.2022

16.05.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av visse ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP) i medisinsk utstyr
29.04.2022

30.04.2022

04.05.2022
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper
29.04.2022

30.04.2022

29.04.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjonspraksis for virksomme stoffer i legemidler
29.04.2022

22.06.2022

Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
29.04.2022

22.06.2022

Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i i fryst form, tørket form og pulverform som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Tillatelse til omsetning av tørkede frukter av Synsepalum dulcificum som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
29.04.2022

30.04.2022

19.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flonikamid
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om akrinatrin m.fl.
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 6-benzyladenin og aminopyralid
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamox
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flupyradifuron og difluoreddiksyre
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgfrukter
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene acibenzolar-s-metyl m.fl. i eller på visse produkter
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen m.fl. i eller på visse produkter
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
29.04.2022

30.04.2022

03.05.2022
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley Fever
29.04.2022

30.04.2022

Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
29.04.2022

30.04.2022

02.06.2022
Offentlig kontroll av kjøttproduksjon: gjennomføringsbestemmelser om sertifikat ved nødslakt på gården
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Omsetning av såvare av sorter av jordbruks- eller grønnsaksvekster: retting av spransk språkversjon
29.04.2022

30.04.2022

Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
29.04.2022

30.04.2022

Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
29.04.2022

30.04.2022

Godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og avvente smågriser
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av dekokinat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og avlskalkuner
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter, slaktesvin, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og livkyllinger
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til visse kalkuner, fjørfearter og prydfugler
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
29.04.2022

30.04.2022

21.06.2022
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôrvarer til hester
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe og prydfugler
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Godkjenning av muramidase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôr til avvente smågriser
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôr til diegivende purker
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Godkjenning av jern(III)sitratkelat som tilsetningsstoff i fôr til visse svin
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse insektprodukter
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
29.04.2022

30.04.2022

02.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring for akvakulturanlegg
29.04.2022

30.04.2022

30.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
29.04.2022

30.04.2022

29.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
29.04.2022

30.04.2022

05.05.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
29.04.2022

30.04.2022

Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over godkjente anlegg (8. versjon)
18.03.2022

19.03.2022

Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av ombruk
18.03.2022

01.08.2022

Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
18.03.2022

01.08.2022

Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
18.03.2022

01.08.2022

Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
18.03.2022

01.08.2022

Deponidirektivet: endringsbestemmelser
18.03.2022

19.03.2022

Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
18.03.2022

19.03.2022

Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
18.03.2022

Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
18.03.2022

Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk
18.03.2022

Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
18.03.2022

19.03.2022

18.03.2022
Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
18.03.2022

19.03.2022

18.03.2022
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
18.03.2022

19.03.2022

18.03.2022
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
18.03.2022

19.03.2022

18.03.2022
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
18.03.2022

19.03.2022

21.03.2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
18.03.2022

Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
18.03.2022

22.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
18.03.2022

12.07.2022

08.07.2022
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
18.03.2022

12.07.2022

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
18.03.2022

19.03.2022

19.03.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2021 - 30.3.2022
18.03.2022

19.03.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Jordan
18.03.2022

19.03.2022

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Benin
18.03.2022

19.03.2022

Sider