Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
06.08.2020

06.08.2020

13.08.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
06.08.2020

06.08.2020

Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
14.07.2020

Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
14.07.2020

Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
14.07.2020

15.07.2020

Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
14.07.2020

14.08.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
14.07.2020

Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
14.07.2020

Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
14.07.2020

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
14.07.2020

15.07.2020

16.07.2020
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
14.07.2020

Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.07.2020

15.07.2020

Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
14.07.2020

15.07.2020

Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
14.07.2020

15.07.2020

Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
14.07.2020

15.07.2020

Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
14.07.2020

15.07.2020

Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
18.06.2020

18.06.2020

24.06.2020
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

22.06.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

18.06.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
12.06.2020

13.06.2020

19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
12.06.2020

13.06.2020

19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
12.06.2020

13.06.2020

19.06.2020
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
12.06.2020

13.06.2020

17.06.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
12.06.2020

13.06.2020

Toppnivådomenet .eu (revisjon)
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
12.06.2020

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2020

Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
12.06.2020

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
12.06.2020

13.06.2020

06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
12.06.2020

13.06.2020

06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
12.06.2020

13.06.2020

06.07.2020
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
12.06.2020

13.06.2020

16.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
12.06.2020

13.06.2020

12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
12.06.2020

13.06.2020

12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
12.06.2020

13.06.2020

12.06.2020
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
12.06.2020

13.06.2020

29.06.2020
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.06.2020

13.06.2020

29.06.2020
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
12.06.2020

13.06.2020

29.06.2020
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
12.06.2020

13.06.2020

25.06.2020
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
12.06.2020

13.06.2020

10.07.2020
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
30.04.2020

Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
30.04.2020

Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
30.04.2020

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
30.04.2020

01.05.2020

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Femte hvitvaskingsdirektiv
30.04.2020

Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
30.04.2020

01.05.2020

Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
30.04.2020

01.05.2020

07.04.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.04.2020

03.04.2020

06.04.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
20.03.2020

21.03.2020

30.03.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
20.03.2020

21.03.2020

08.06.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
20.03.2020

21.03.2020

24.03.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
20.03.2020

21.03.2020

30.06.2020
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
20.03.2020

21.03.2020

30.06.2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
20.03.2020

21.03.2020

Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
20.03.2020

01.08.2020

01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
20.03.2020

01.08.2020

01.07.2020
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
20.03.2020

21.03.2020

Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
20.03.2020

21.03.2020

23.03.2020
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
07.02.2020

08.02.2020

Varemerkedirektivet (revisjon)
07.02.2020

Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
07.02.2020

13.11.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
07.02.2020

08.02.2020

19.02.2020
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
07.02.2020

01.08.2020

Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
07.02.2020

Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
07.02.2020

Pengemarkedsfondsforordningen
07.02.2020

Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
07.02.2020

08.02.2020

17.02.2020
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
07.02.2020

08.02.2020

17.02.2020
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
07.02.2020

01.05.2020

01.05.2020
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
07.02.2020

Europeiske langsiktige investeringsfond
07.02.2020

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
07.02.2020

08.02.2020

17.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
07.02.2020

08.02.2020

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
07.02.2020

08.02.2020

31.03.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
07.02.2020

08.02.2020

31.03.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
07.02.2020

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
07.02.2020

08.02.2020

05.03.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
07.02.2020

08.02.2020

11.05.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
07.02.2020

08.02.2020

11.05.2020
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
07.02.2020

08.02.2020

11.05.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
07.02.2020

08.02.2020

10.02.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
07.02.2020

08.02.2020

10.02.2020
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
07.02.2020

08.02.2020

REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
07.02.2020

08.02.2020

12.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
07.02.2020

08.02.2020

Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
07.02.2020

08.02.2020

07.02.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
07.02.2020

07.03.2020

Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
07.02.2020

07.03.2020

07.04.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
13.12.2019

14.12.2019

16.12.2019
Integrert landbruksstatistikk
13.12.2019

14.12.2019

Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
13.12.2019

14.12.2019

14.12.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
13.12.2019

14.12.2019

Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
13.12.2019

14.12.2019

19.06.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
13.12.2019

01.08.2020

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
13.12.2019

14.12.2019

09.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
13.12.2019

14.12.2019

09.01.2020
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
13.12.2019

14.12.2019

Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
13.12.2019

14.12.2019

15.01.2019
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
13.12.2019

14.12.2019

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
13.12.2019

14.12.2019

13.02.2020
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
13.12.2019

14.12.2019

Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
13.12.2019

01.08.2020

01.07.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
13.12.2019

14.12.2019

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
13.12.2019

01.01.2020

01.01.2020
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
13.12.2019

14.12.2019

01.01.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
13.12.2019

01.01.2020

01.01.2020
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
13.12.2019

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
13.12.2019

Sider