Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
10.07.2019

01.01.2019

Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
10.07.2019

Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
10.07.2019

11.07.2019

Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
10.07.2019

11.07.2019

Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
10.07.2019

11.07.2019

CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
10.07.2019

11.07.2019

12.07.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter
10.07.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
10.07.2019

11.07.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
10.07.2019

11.07.2019

Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
10.07.2019

11.07.2019

Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
10.07.2019

11.07.2019

21.07.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
10.07.2019

11.07.2019

21.07.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
10.07.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
10.07.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
10.07.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
10.07.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
10.07.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
10.07.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
10.07.2019

11.07.2019

06.08.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
10.07.2019

11.07.2019

12.07.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
10.07.2019

11.07.2019

11.07.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
14.06.2019

15.06.2019

Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
14.06.2019

15.06.2019

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.06.2019

15.06.2019

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
14.06.2019

15.06.2019

Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
14.06.2019

15.06.2019

Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
14.06.2019

15.06.2019

Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
14.06.2019

15.06.2019

Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
14.06.2019

15.06.2019

Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
14.06.2019

Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
14.06.2019

15.06.2019

08.05.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
14.06.2019

15.06.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke
14.06.2019

15.06.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer
14.06.2019

15.06.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater
14.06.2019

15.06.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister
14.06.2019

15.06.2019

Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
14.06.2019

15.06.2019

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
14.06.2019

Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
14.06.2019

01.04.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
14.06.2019

01.08.2019

01.08.2019
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
14.06.2019

15.06.2019

Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
14.06.2019

15.06.2019

15.06.2019
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
14.06.2019

15.06.2019

14.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
14.06.2019

15.06.2019

09.04.2019
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
14.06.2019

15.06.2019

Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.06.2019

15.06.2019

Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
14.06.2019

15.06.2019

Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
14.06.2019

15.06.2019

25.06.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU

15.06.2019

14.06.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
14.06.2019

15.06.2019

17.06.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
14.06.2019

15.06.2019

05.07.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
14.06.2019

15.06.2019

14.06.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
14.06.2019

15.06.2019

Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
14.06.2019

15.06.2019

Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
14.06.2019

15.06.2019

Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
14.06.2019

15.06.2019

27.06.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
14.06.2019

15.06.2019

Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
14.06.2019

15.06.2019

Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
14.06.2019

15.06.2019

Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
14.06.2019

15.06.2019

Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
14.06.2019

15.06.2019

Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
14.06.2019

15.06.2019

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
14.06.2019

15.06.2019

Det europeisk solidaritetskorps
08.05.2019

09.05.2019

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
08.05.2019

01.06.2019

Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

17.06.2019
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
08.05.2019

Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
08.05.2019

01.07.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Boliglånsdirektivet
08.05.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
08.05.2019

01.06.2019

21.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.05.2019

01.06.2019

21.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.01.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
08.02.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
08.05.2019

01.06.2019

01.06.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
08.05.2019

01.06.2019

01.06.2019
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
08.05.2019

01.06.2019

09.02.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
08.05.2019

01.06.2019

10.05.2019
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

08.05.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
08.05.2019

01.06.2019

23.05.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
08.05.2019

01.06.2019

10.05.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
08.05.2019

01.06.2019

Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

20.07.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

13.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

12.04.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

13.04.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser
29.03.2019

Statistikk over godstransport på innlands vannveier
29.03.2019

30.03.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
29.03.2019

30.03.2019

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
29.03.2019

30.03.2019

EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
29.03.2019

30.03.2019

Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
29.03.2019

30.03.2019

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
29.03.2019

30.03.2019

Forretningshemmelighetsdirektivet
29.03.2019

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
29.03.2019

30.03.2019

13.12.2018
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
29.03.2019

30.03.2019

15.02.2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
29.03.2019

30.03.2019

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
29.03.2019

30.03.2019

Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
29.03.2019

30.03.2019

08.04.2019
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
29.03.2019

01.01.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
29.03.2019

18.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
29.03.2019

01.01.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
29.03.2019

Prospektforordningen for verdipapirer
29.03.2019

29.06.2019

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
29.03.2019

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
28.05.1999

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
29.03.2019

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
29.03.2019

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
29.03.2019

Sider