Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2010 av 17. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over plantevernmidler med hensyn til listen over aktive stoffer

Commission Regulation (EU) 2021/2010 of 17 November 2021 amending Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards the list of active substances

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2021/2010 spesifiserer virkestoffene som skal inngå i statistikkene for salg og bruk av plantevernmidler for referanseårene 2021-2024, og hvordan disse virkestoffene skal klassifiseres. Den oppdaterte klassifiseringen av virkestoffer er listet opp i vedlegget til forordningen.

Artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1185/2009 om plantevernmiddelstatistikk sier at EU-Kommisjonen regelmessig og minst hvert femte år skal oppdatere listen over virkestoffer med tilhørende kategorier av produkter og kjemiske klasser. Listen ble sist oppdatert ved kommisjonsforordning (EU) 2017/269 for referanseårene 2016-2020. Forordningen (EF) nr 1185/2009 og forordning (EU) 2017/268 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Den oppdaterte klassifiseringen inneholder nye produktkategorier på aggregert nivå som skal gi bedre grunnlag for å følge opp utviklingen i bruk av plantevernmidler i lys av politiske initiativer som European Green Deal. Dette gjelder blant annet de nye risikoindikatorene til EU, som vedtatt i direktiv (EU) 2019/782. De nye produktkategoriene krever ikke endringer i innsamlingen av data.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettene for Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.11.2021
Anvendelsesdato i EU
08.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet