EU-komiteer Norge kan delta i

Forsiden - Oversikt - EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS- og Schengen-relevante komiteer og ekspertgrupper som assisterer Kommisjonen ved utvikling av henholdsvis gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha innhentet positiv uttalelse fra komiteer (komitologikomiter (C)) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til eller endringer av basisrettsaktene. I forberedelsesfasen konsulterer Kommisjonen ekspertgrupper (E og X) som inkluderer representanter fra myndighetene i EU og EFTA/EØS-land, men disse gruppene har kun en rådgivende funksjon og foretar ikke avstemninger. I etterkant av Kommisjonens vedtak kreves imidlertid samtykke fra Europaparlamentet og Rådet før publisering i EU-tidende.

Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her. Denne inneholder også grupper som ikke er med i Europalovs oversikt, men som Kommisjonen kan konsultere i forbindelse med politikkutforming eller forberedelse av forslag til regelverk som vedtas av Europaparlamentet og Rådet. I flere av disse gruppene deltar det også representanter for norske myndigheter.

Saksområde Komite (faktaark) Basisrettsakt
Arbeids- og sosialpolitikk
EaSI-programkomiteen (C42600)
Arbeids- og sosialpolitikk
Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, Komiteen for tekniske tilpasninger til regelverket om (C03200)
Arbeids- og sosialpolitikk
Maskindirektivet, Komite for (C00200)
Arbeids- og sosialpolitikk
Maskiner, Ekspertgruppe for (E03676)
Arbeids- og sosialpolitikk
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer, Komite for tekniske endringer til regelverket om (C03300)
Energi
Biobrennstoffers og flytende biobrenslers bærekraftighet, Komite for (C51800)
Energi
Bygningsenergidirektivet, Ekspertgruppe for (E03689)
Energi
Elektrisitet over landegrensene, Komite for (C08200)
Energi
Elektrisitetskoordineringsgruppen (E02735)
Energi
Energieffektivitet i bygninger, Komite for (C09300)
Energi
Energieffektivitetsdirektivet, Ekspertgruppe for (E03228)
Energi
Energieffektivitetsdirektivet, Komite for (C41200)
Energi
Energimerking, Ekspertgruppe for (E02854)
Energi
Fornybare drivstoff, Ekspertgruppe for (X03648)
Energi
Fornybare energikilder, Komite for (C37300)
Energi
Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet, Komite for gjennomføringbestemmelser til forordningen om (C04200)
Energi
Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av energirelaterte produkter, Komiteen for (C07900)
Energi
Merking av dekk, Komite for (C38500)
Energi
Miljøvennlig utforming og energimerking, Konsultasjonforum for (X03609)
Energi
Transport, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass, Komite for gjennomføring av felles regler om (C08100)
Etableringsrett
Tjenestedirektivet, Komite for (C36800)
Finansielle tjenester
Bankspørmål, betaling og forsikring, Ekspertgruppen for (E02885)
Finansielle tjenester
Bankspørsmål, Den europeiske komite for (C16400)
Finansielle tjenester
Betalingstjenester, Komite for (C37200)
Finansielle tjenester
Bærekraftig finans, Ekspertgruppe for (E03603)
Finansielle tjenester
Finansielle konglomerater, Komite for direktivet om (C17100)
Finansielle tjenester
Forsikring og tjenestepensjoner, Den europeiske komite for (C17000)
Finansielle tjenester
Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, Komite for forebygging av (C26800)
Finansielle tjenester
Hvivasking av penger og finansiering av terrorisme, Ekspertgruppe om (E02914)
Finansielle tjenester
Verdipapirkomite, Den europeiske (C16900)
Finansielle tjenester
Verdipapirkomite, Ekspertgruppe for Den europeiske (E02553)
Forbrukersaker
Forbrukerkreditt, Komite for (C39600)
Forbrukersaker
Forbrukervern, Komite for samarbeid om (C50500)
Forbrukersaker
Leketøy, Ekspertgruppe for sikkerhet av (E01360)
Forbrukersaker
Leketøy, Komite for sikkerhet av (C37700)
Forbrukersaker
On-line tvisteløsning, Komite for (C42700)
Forbrukersaker
Tekstilnavn- og merking, Ekspertgruppen for (E02773)
Forskning og utdanning
Copernicus-programmet, Ekspertgruppe for (X02584)
Forskning og utdanning
Copernicus-programmet, Komite for (C46700)
Forskning og utdanning
Erasmus+, Programkomiteen for (C44200)
Forskning og utdanning
EURES-komiteen (C48700)
Forskning og utdanning
GNSS-programmene (Galileo og Egnos), Komite for (C44000)
Forskning og utdanning
GNSS-sikkerhetsspørsmål, Ekspertgruppe for (E01108)
Forskning og utdanning
Gokjenning av yrkeskvalifikasjoner, Koordinatorgruppen for (E02061)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - EIC og European Innovation Ecosystems, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70411)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - ERA, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70412)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - ERC, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70402)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - Forskningsinfrastruktur, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70404)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - Helse, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70405)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - IKT, industri og romvirksomet, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70408)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - Klima, energi og transport, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70409)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70400)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70406)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70410)
Forskning og utdanning
Horisont Europa - Strategi, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C70401)
Forskning og utdanning
Landbruksforskningen (SCAR), Faste komite for samordning av (C14400)
Forskning og utdanning
Rompolitikk, Ekspertgruppe for (E02486)
Forskning og utdanning
Skoler, Arbeidsgruppe om (E03810)
Forskning og utdanning
Yrkeskvalifikasjoner, Komite for godkjenning av (C26900)
Helse
Blod og blodkomponenter, Komite for bruk av (C19800)
Helse
EUs helseprogram 2021-27: EU4Health, Programkomite for (C62400)
Helse
Helsetjenester over landegrensene, Ekspergruppe for (E02713)
Helse
Helsetjenester over landegrensene, Komite for (C40200)
Helse
Helsetrusler over landegrensene, Komite for (C42300)
Helse
Klinisk utprøving, Ekspertgruppe for (E01464)
Helse
Kosmetiske produkter, Faste komite for (C01400)
Helse
Legemiddelkomiteen (X02858)
Helse
Legemidler for mennesker, Faste komite for (C02500)
Helse
Legemidler, Komite for bestemmelser om farging av (C01300)
Helse
Medisinsk utstyr, Koordineringsgruppe for (X03565)
Helse
Medisinsk utstyrskomiteen (C49800)
Helse
Organtransplantasjon, Komite for (C40600)
Helse
Sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler, Eksportgruppe for (E02719)
Helse
Stoffer av human opprinnelse, Ekspertgruppe for (E01718)
Helse
Tobakkpolitikk, Ekspertgruppe for (E03150)
Helse
Tobakksdirektivet, Komite for (C47900)
Helse
Vev og celler, Komiteen for humanmedisinsk bruk av (C26100)
IKT
Åpne data og gjenbruk av offentlige data, Komiteen for (C51600)
IKT
Digitalt Europa-programmet, Komite for (C70600)
IKT
eIDAS-ekspertgruppen - eID for elektroniske transaksjoner (E03032)
IKT
eIDAS-komiteen - eID for elektroniske transaksjoner (C47300)
IKT
Informatsjonssystemers sikkerhet (SOGIS-IS), Komite for (C14800)
IKT
Kommunikasjonskomiteen - COCOM (C15401)
IKT
Nettilgjengelighetskomiteen (C49600)
IKT
Offentlige nettsteders tilgjengelighet, Ekspertgruppe for (E03475)
IKT
Personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, Komite for (C49000)
IKT
Radio- og terminalutstyr, Ekspertgruppe for (E03587)
IKT
Radiospektrumkomiteen (RSC) (C15600)
IKT
Samvirke av digitale offentlige tjenester, Ekspertgruppe for (E03714)
IKT
Styring av internett, Høynivågruppe for (E02450)
IKT
Telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), Komite for samsvarsvurdering og overvåkning av (C03000)
IKT-telekom-post
Posttjenester, Komite for (C16500)
Immaterialrett
Industriell immaterialrett, Ekspertgruppen for (E03434)
Justis- og innenrikssaker
Den europeiske grense- og kystvakt, Komiteen for (C52000)
Justis- og innenrikssaker
Personvernforordningen (GDPR), Ekspertgruppe for (E03537)
Justis- og innenrikssaker
Reisedokumenter, Komite for (C40500)
Justis- og innenrikssaker
Samkjøring av EU-databaser på justisområdet, Komite for (C51300)
Justis- og innenrikssaker
Schengen- og visuminformasjonssystemene (SIS og VIS), Komite for (C34400)
Justis- og innenrikssaker
Schengen-grenseregler, Komite for (C48800)
Justis- og innenrikssaker
Schengen-tilsynskomite (C42400)
Justis- og innenrikssaker
SIS-SIRENE-komiteen (grenser) (C52100)
Justis- og innenrikssaker
SIS-SIRENE-komiteen (politi) (C51100)
Justis- og innenrikssaker
Smarte grenser - EES, Komiteen for (C49900)
Justis- og innenrikssaker
Smarte grenser -Etias, Komiteen for (C52300)
Justis- og innenrikssaker
Stoffblandinger til fremstilling av eksplosiver, Fast komite om (E03245)
Justis- og innenrikssaker
Våpendirektivet, Ekspertgruppe for (E02211)
Justis- og innenrikssaker
Våpendirektivet, Komite for (C36300)
Justis- og innenrikssaker
Visum, Komite for standardformat for (C20800)
Justis- og innenrikssaker
Visumgjensidighet og visumsuspensjon, Komite for (C47400)
Justis- og innenrikssaker
Visumkomiteen (C37600)
Katastrofeberedskap
Katastrofteforebygging og risikostyring, Ekspertgruppe for (E03733)
Katastrofeberedskap
Krisehåndtering, programkomiteen for sivil (C43800)
Kultur, media, opphavsrett
Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)
Mattrygghet
Avlsspørsmål, Faste komite for (C20500)
Mattrygghet
Dyrefôr, Ekspertgruppe for (E03698)
Mattrygghet
Dyrehelse, Ekspertgruppe for (E00930)
Mattrygghet
Forsøksdyrskomiteen (C40800)
Mattrygghet
Frø og formeringsmateriale, Ekspertgruppe for (E00929)
Mattrygghet
Frø og formeringsmateriale, Faste komite for (C20413)
Mattrygghet
Gjødselprodukter, Komite for (C51400)
Mattrygghet
Mathygiene og -kontroll av mat av animalsk opprinnelse, Ekspertgruppe for (E03522)
Mattrygghet
Matinformasjon til forbrukere, Ekspertgruppe for (E02857)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for (C20400)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for biologisk trygghet (C20404)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for toksikologisk trygghet (C20408)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for dyrehelseog dyrevelferd (C20402)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for fôrvarer (C20403)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for generell matlovgivning (C20406)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for genmodifisert mat og fôr og miljørisiko (C20409)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for Importkontroll (C20405)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmiddelrester (C20401)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmidler (C20407)
Mattrygghet
Ny mat, Ekspertgruppe for (E03560)
Mattrygghet
Næringsmiddelinformasjon til forbrukerne, Eksportgruppe for (E02857)
Mattrygghet
Næringsmidler for spesielle grupper, Ekspertgruppe for (E02893)
Mattrygghet
Offentlig kontroll, Ekspertgruppe for (E00911)
Mattrygghet
Rester av legemidler for dyr, Ekspertgruppe for (E03595)
Mattrygghet
Veterinærpreparater, Ekspertgruppe for (E02792)
Mattrygghet
Veterinærpreparater, Faste komite for (C02900)
Mattrygghet
Vetrinærimportkontroll, Ekspertgruppe for (E02699)
Mattrygghet
Økologisk produksjon, Ekspertgruppe for (E03612)
Mattrygghet
Økologisk produksjon, Komite for (C06500)
Miljø
Avfall, Ekspertgruppe for (E03343)
Miljø
Avfallsdirektivene, Komite for (C37000)
Miljø
Avløpsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C11600)
Miljø
Biocider, Vedkommende myndigheter for (E03125)
Miljø
Biocidprodukter, Faste komite for (C13900)
Miljø
CO2-utslippskrav til kjøretøyer, Ekspertgruppe for (E02795)
Miljø
Drikkevannsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C11900)
Miljø
Drivstoffkvalitet, Ekspertgruppe for (E03424)
Miljø
Drivstoffkvalitet, Komite for (C37800)
Miljø
Drivstofføkonomi og CO2-utslipp for nye personbiler, Komite for forbrukerinformasjon om (C12700)
Miljø
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2), Arbeidsgruppe for (E02810)
Miljø
Fluorgassforordningen, Konsultasjonsforum for (X03338)
Miljø
Fluorholdige klimagasser, Ekspertgruppe for (E03338)
Miljø
Fluorholdige klimagasser, Komite for (C47200)
Miljø
Flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin, Komite for (C12500)
Miljø
Genmodifiserte mikroorganismer, Komite for gjennomføring av direktivet om innesluttet bruk av (C47500)
Miljø
Genmodifiserte organismer i miljøet, Komite for gjennomføring av direktivet om utsetting av (C12200)
Miljø
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler, Komite for direktivet om (C42200)
Miljø
Industrielle utslipp, Ekspertgruppe for (E00373)
Miljø
Industrielle utslipp, Komite for (C40000)
Miljø
Innovasjonsfondet, Ekspertgruppe for (E03593)
Miljø
Inspire: Europeisk infrastruktur for geografisk informasjon, Komite for (C33600)
Miljø
Inspiredirektivet, Ekspertgruppe for (E02958)
Miljø
Kjemikalieforordningen REACH, Komite for (C34200)
Miljø
Klimaendring, Komite for regelverk om (C13600)
Miljø
Klimaendring. Ekspertgruppe om politikk for (E03590)
Miljø
Kvikksølvforordningen, Ekspertgruppe for gjennomføring av (E03535)
Miljø
Kvikksølvforordningskomiteen (C49700)
Miljø
Luftkvalitet, Ekspertgruppe for (E02790)
Miljø
Luftkvalitet, Komite for (C35500)
Miljø
Matavfall, Ekspertgruppe for (E03189)
Miljø
Miljømerke, Komite for EUs (C38700)
Miljø
Miljøstyring og miljørevisjon - EMAS, Komite for fellesskapsordningen for (C38800)
Miljø
Nitratdirektivet, Komite for gjennomføringsbestemmelser til (C11400)
Miljø
Opptak og utslipp i skog og andre arealer (LULUCF), Ekspertgruppe for (E03638)
Miljø
Ozonlaget, Komiteen for tiltak mot nedbryting av (C13800)
Miljø
Persistente organiske forurensende stoffer, Ekspertgruppe for (E01656)
Miljø
REACH og CLP-forordningene, Vedkommende myndigheter for (E02385)
Miljø
Renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport, Komite for fremme av (C39700)
Miljø
Sevesodirektivet, Arbeidsgruppe for (E02612)
Miljø
Sevesodirektivet, Komite for (C14000)
Miljø
Skipsopphugging, Komiteen for forordningen om (C48100)
Miljø
Støy, Ekspertgruppe for (E02809)
Miljø
Støydirektivet, Komite for (C12900)
Miljø
Svovel i marint brennstoff, Komite for (C33500)
Miljø
Utslippsregisterforordningen, Komite for (C30200)
Miljø
Vann og flom, Ekspertgruppe for (E03687)
Miljø
Vann, Komite for vanndirektivet (C11300)
Miljø
Vaske- og regjøringsmidler, Komite for tekniske tilpasninger og fjerning av handelshindringer for (C00600)
Miljø
Vaske- og rengjøringsmidler, Ekspertgruppe for (E01321)
Næringspolitikk
Digital portal for informasjon om det indre marked, Komite for (C52200)
Næringspolitikk
EUs romprogram (2021-2027), Komite for (C70800)
Næringspolitikk
Indre markedsprogrammet (2021-2027), Komiteen for (C66400)
Offentlige innkjøp
Miljøvennlige offentlige innkjøp, Rådgivende gruppe for
Offentlige innkjøp
Offentlig innkjøp, Ekspertgruppe av nasjonale myndigheter for (E02679)
Offentlige innkjøp
Offentlige anskaffelser (ACPC), Rådgivende komite for (C16300)
Selskapsrett
Internasjonale regnskapsstandarder, Komite for bruk av (C16200)
Selskapsrett
Regnskapsdirektivkomiteen (C48400)
Selskapsrett
Revisjonskomiteen (C26700)
Statistikk
Brutto nasjonalinntekt, Ekspertgruppe for (E03669)
Statistikk
Dyreproduksjon, Ekspertgruppe for statistikk over (E01525)
Statistikk
Europeisk statistikk, Komite for (C37100)
Statistikk
Landbruksstatistikk, Faste komite for (C25300)
Statistikk
Maritim transport, Ekspertgruppe for statistikk over (E01505)
Statistikk
Nasjonale statistikkbyråer for Det europeiske statistiske system (E03605)
Statistikk
Turisme, Ekspertgruppe for statistikk over (E01469)
Transport
Adgang til jernbanemarkedet, Ekspertgruppe for (E03441)
Transport
Alternative drivstoff, Ekspertgruppe for (E03321)
Transport
Ankomst og avganstider ("slots") ved lufthavner, Komite for bestemmelser om (C39100)
Transport
Bompengesystemer, Komite for samvirkeevnen til elektroniske (C07400)
Transport
Digital transport og handelsforenklinger, Komiteen for (C51900)
Transport
Digitale maritime systemer og tjenester, Høynivåstyringsgruppen for (E03450)
Transport
Droner, Ekspertgruppe for (E03533)
Transport
Elektroniske bompengersystemer, Ekspertgruppe for (E03644)
Transport
Europeisk Forum for bærekraftig skipsfart -ESSF (E02869)
Transport
Europeisk observatorium for Flyplasskapasitet og -kvalitet (E01111)
Transport
Farlig gods, Komiteen for transport av (C09600)
Transport
Fartøyer og havneanlegg, Komite for økt sikkerhet for (C08700)
Transport
Felles europeisk luftrom (Single Sky), Komite for (C10300)
Transport
Fritidsbåter og vannscootere, Ekspertgruppe for (E03675)
Transport
Fritidsbåter, Komite for (C48200)
Transport
Førerkortdirektivet, Komite for (C09200)
Transport
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier, Ekspertgruppe for (E03511)
Transport
Håndhevelse av trafikksikkerhetsbestemmelser, Ekspertgruppe for fremme av (E02805)
Transport
Infrastruktur for alternative drivstoff, Komite for (C49500)
Transport
Intelligente transportsystemer (ITS), Den europeiske komite for (C39400)
Transport
Intelligente transportsystemer (ITS), Ekspertgruppen for (E01941)
Transport
Intelligente transportsystemer, Den europeiske rådgivende gruppe for (E02736)
Transport
Jernbaneinfrastrukturforvaltere (PRIME), Ekspertgruppe for (E02983)
Transport
Jernbanenettet, Komite for samvirkeevnen til det europeiske (C08000)
Transport
Jernbaner, Komite for utvikling av Europas (C41500)
Transport
Jord- og skogbrukskjøretøyer, Teknisk komite for (C45300)
Transport
Jord-og skogbrukstraktorer, Arbeidsgruppen for (E01297)
Transport
Kjøretøyer, Arbeidsgruppe for (E01295)
Transport
Kjøretøyer, Teknisk komite for (C35300)
Transport
Luftfart, Ekspertgruppen for det indre marked for (E03118)
Transport
Luftfart, Komite for harmonisering av tekniske krav og adm. prosedyrer i sivil (C08800)
Transport
Luftfart, Komite for sikkerhetsbestemmelser i sivil luftfart (C09100)
Transport
Luftfartssikkerhet - EASA-forordningen, Komite for (C10000)
Transport
Luftfartssikkerhet, Ekspertgruppe for (E03604)
Transport
Lufthavnrelaterte tjenester, Komite for adgang til (C08600)
Transport
Lufttransporttjenester, Komite for bestemmelser om (C06900)
Transport
Maritim sikkerhet, Ekspertgruppe for (E01079)
Transport
Motorkjøretøyer og tilhengere, Komite for teknisk kontroll med (C10400)
Transport
Motorsykler, Ekspertgruppen for (E01296)
Transport
Nettverket av europeiske jernbanemyndigheter, Arbeidsgruppen for (E02872)
Transport
Opplæring av førere av buss og lastebiler, Komite for (C41800)
Transport
Passasjerrettigheter, Ekspertgruppe for (E02861)
Transport
Sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer, Komite for (C38200)
Transport
Sikre og trygge parkeringsplasser for lastebiler, Ekspertgruppe for E03642)
Transport
Sjøsikkerhet og forurensning fra skip - COSS, Komite for (C09400)
Transport
Sjøtransport, Komite om illoyal priskonkurranse innen (C07200)
Transport
Skipsførersertifikat på indre vannveier, Komite for gjensidig godkjenning av (C08400)
Transport
Skipsutstyr, Ekspertgruppe for (E02653)
Transport
Teknisk kontroll og registreringsdokumenter for kjøretøyer, Ekspertgruppe for (E03725)
Transport
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier, Ekspertgruppe for (E03496)
Transport
Tekniske spørsmål knyttet til fjerde jernbanepakke, Ekspertgruppe for (E03430)
Transport
Transeuropeiske transportnettverk, Ekspertgruppe for det (E02993)
Transport
Transeuropeiske transportnettverk, Komite for det (C44800)
Transport
Transport av farlig gods, Ekspertgruppe for (E03682)
Transport
Tunneller, Komite for sikkerhetskrav til (C07800)
Transport
Veginfrastruktur, Komite for (C38300)
Transport
Veiavgifter - Eurovignett, Komite for (C10600)
Transport
Veiinfrastruktur, Eksportgruppe for sikkerhet av (E03686)
Transport
Veitransport, Komite for (C09500)
Varer
Aerosoler, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C00900)
Varer
Alkoholsterke drikker, komite for (C04300)
Varer
Byggevarer, Ekspertgruppe for (E03776)
Varer
Byggevarer, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C40100)
Varer
Byggevarer, Rådgivende gruppe for (E01329)
Varer
Eksplosive varer, Ekspertgruppe for (E01633)
Varer
Eksplosiver til sivilt bruk, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C02000)
Varer
Eksplosjonsfarlige områder, Komite for utstyrsbruk i (C02600)
Varer
Elektrisk utstyr, Komite for (C47700)
Varer
Elektromagnetisk kompatibilitet, Komite for (C48300)
Varer
Gassapparater, Arbeidsgruppe for (C51200)
Varer
Gassapparater, Komite for (C51200)
Varer
Gjødselprodukter, Ekspergruppe for (E01320)
Varer
Heiser, Komite for (C48000)
Varer
Informasjonssystemet for det indre marked (IMI), Komite for (C41300)
Varer
Informasjonssystenmet for det indre marked (IMI), Ekspertgruppe for (E01810)
Varer
Måleinstrumenter, Ekspertgruppe for (E01349)
Varer
Måleinstrumenter, Komite for (C27100)
Varer
Motorer til mobile ikke-veigående maskiner, Arbeidsgruppe for (E01346)
Varer
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer, Komite for (C52400)
Varer
Personlig verneutstyr, Komiteen for (C48900)
Varer
Produkter, Ekspertgruppe for det indre marked for (E02798)
Varer
Produktsikkerhet, Komite for generell (C19500)
Varer
Pyrotekniske produkter, Komite for (C38600)
Varer
Sammenkobling av bedriftsregistre, Komite for (C47000)
Varer
Standardiseringskomiteen (C41300)
Varer
Taubaneanlegg, Komite for (C00400)
Varer
Trykkbeholderkomiteen (C50800)
Varer
Trykkutstyr, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer (C02700)
Varer
Varer, Komite for gjensidig godkjenning av (C36200)