Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
26.10.2020 Henstilling om felles håndtering av restriksjoner på ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
24.10.2020 Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
24.10.2020 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
24.10.2020 Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
23.10.2020 Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
23.10.2020 Import av sesamfrø fra India
22.10.2020 Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
22.10.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia
20.10.2020 Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
20.10.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikorihoder, fôr til visse akvakulturdyr og akvakulturparasittbehandlinger
19.10.2020 Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg VII til XI
17.10.2020 Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
17.10.2020 Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
17.10.2020 Batteridirektivet (revisjon)
16.10.2020 EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
16.10.2020 EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2020
14.10.2020 Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
14.10.2020 Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
14.10.2020 Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
14.10.2020 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke godkjente hjelpestoffer
14.10.2020 Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for kriserammede virksomheter i forbindelse med covid-19-pandemien
13.10.2020 Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet): midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
13.10.2020 Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
13.10.2020 Godkjenning av tørket Euglena gracilis som ny mat
13.10.2020 Godkjenning av gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder krom som ny mat
13.10.2020 Godkjenning av ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
13.10.2020 Godkjenning av gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder selen som ny mat
12.10.2020 Mattrygghet: kontroller før og etter slakting av kveg og hester
12.10.2020 Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringsforpliktelser
12.10.2020 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
09.10.2020 Avtale om trygdekoordinering for britiske statsborgere (trianguleringsavtalen)
08.10.2020 BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus
08.10.2020 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på flyplasser og luftfartsdata
08.10.2020 CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
07.10.2020 Mattrygghet, offisielle sertifikater for visse dyr og varer
07.10.2020 Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
07.10.2020 Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
07.10.2020 Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
07.10.2020 Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
07.10.2020 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak
06.10.2020 Godkjenning av tilsetningsstoffer i matvarer: endringer til bestemmelsene om fornyelse
06.10.2020 Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringsmetoden
06.10.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest: fristatus for Latvia
06.10.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
06.10.2020 Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
03.10.2020 Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
03.10.2020 Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
02.10.2020 Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
02.10.2020 Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
02.10.2020 Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om klovdyr, fisk og skalldyr

Sider