Nye EU-initiativ og -forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-initiativ og -forslag
Nye EU-initiativ og -forslag, sortert på dokumentets dato. Listen viser kun rettsakter under forberedelse (initiativer) eller på forslagsstadiet. En oversikt over nylig vedtatte EU-rettsakter finner du her.

 

Faktaark Forslagsdato Initiativ Forslag
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’
31.03.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
31.03.2023
Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken
30.03.2023
Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser
29.03.2023
Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2023
Retningslinjer om forbud mot utnyttelse av dominerende stilling
27.03.2023
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser
27.03.2023
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin m.fl. i plantevernmidler
27.03.2023
Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon
24.03.2023
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
24.03.2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener
24.03.2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
24.03.2023
Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer
22.03.2023
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
22.03.2023
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser
22.03.2023
Krav til miljøvennlig utforming av varmeovner (revisjon)
21.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bixafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram
20.03.2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmelser
20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om cyantraniliprol
17.03.2023
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
16.03.2023
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer
16.03.2023
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser folpet
15.03.2023
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser fiskeolje, pendimethalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter
15.03.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder for skriftlige ordninger og prosedyrer for kollegienes virkemåte
14.03.2023
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet
14.03.2023
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplanen
14.03.2023
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
14.03.2023
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked
14.03.2023
Midlertidig krise- og overgangsramme for å støtte økonomien etter Russlands aggresjon mot Ukraina
09.03.2023
Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling
09.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for phosmet
09.03.2023
Jernbanepassasjerforordningen: kompensasjonsskjema
09.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
09.03.2023
Krav til energimerking av tørketromler for husholdninger
07.03.2023
Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyret for store plattformer og søkemotorer
02.03.2023
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
01.03.2023
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
01.03.2023
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
01.03.2023
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser
01.03.2023
Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
27.02.2023
Særlige regler for legemidler for mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
27.02.2023
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmeser om digital merking av produkter
27.02.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler
27.02.2023
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
24.02.2023
Bredbåndsforordningen (revisjonsforslag 2023)
23.02.2023
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for skiinstruktører: endringsbestemmelser
23.02.2023
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026)
22.02.2023
Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter
22.02.2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
22.02.2023
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser
22.02.2023
Fartsskriverordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA
22.02.2023
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om formaldehyd
20.02.2023
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrehelsekravene ved transport på husdyrfartøy
17.02.2023
Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act): gjennomføringsforordning om administrative prosedyrer
16.02.2023
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering)
15.02.2023
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2023-forslag)
14.02.2023
CO2-utslippskrav for flertrinns varebiler
13.02.2023
Nøkkelindikatorer for EU-programmet "Veien mot det digital tiåret" 2030
13.02.2023
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater
13.02.2023
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
10.02.2023
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
10.02.2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS
09.02.2023
Læringsmuligheter i andre europeiske land (læringsmobilitet)
08.02.2023
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)
07.02.2023
Kjemikalieforordningen REACH: forbud mot per- og polyfluoralkystoffer (PFAS) (under vurdering)
07.02.2023
Verdipapirmarkedsdirektivet: endring av de tekniske reguleringsstandarder
01.02.2023
Godkjenning av organisasjoner involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene
31.01.2023
Samsvarsvurderinger av utstyr til bruk i flysikringstjenestene
31.01.2023
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om interoperabilitetskrav for brukere av luftrommet
31.01.2023
Utstyr til bruk i flysikringstjenestene og interoperabiliteten til det europeiske lufttrafikkstyringsnettverket: endringsbestemmelser
31.01.2023
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES)
31.01.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
30.01.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
26.01.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
26.01.2023
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr
23.01.2023
Europeisk befolknings- og boligstatistikk
20.01.2023
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte
17.01.2023
Markeder for finansielle tjenester: endring og retting av utfyllende bestemmelser om transparenskrav
17.01.2023
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til utfyllende bestemmelser om transparenskrav
17.01.2023
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
16.01.2023
EU-henstilling om bekjempelse av piratkopiering av liveinnhold på internett
13.01.2023
Energieffektiviseringsdirektivet 2012: revisjon av primærenergifaktor
12.01.2023
Betalingsdirektiv om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
12.01.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
12.01.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
12.01.2023
EU-henstilling om fremme av vaksinasjon mot kreftfremkallende virus
09.01.2023
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal
30.12.2022
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
30.12.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (utkast 2022)
21.12.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
19.12.2022
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger
14.12.2022
Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
13.12.2022
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte (revisjon)
12.12.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre under visse forhold
12.12.2022
Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer
09.12.2022
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
09.12.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC
09.12.2022
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
07.12.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
07.12.2022
Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder
07.12.2022
Tiltak for reduksjon av overdreven eksponering mot sentrale motparter i tredjeland og mer effektive clearingmarkeder i EU
07.12.2022
Behandling av konsentrasjonsrisiko ved eksponering mot sentrale motparter
07.12.2022
Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet
07.12.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt
07.12.2022
Bindende standarder for likestillingsorganer på området ikke-diskriminering
07.12.2022
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
06.12.2022
Krav til miljøvennlig utforming av husholdnings- og kontorutstyr i avslått tilstand og hviletilstand
06.12.2022
Fornybardirektivet 2018: ajourført liste over råstoff for produksjon av biobrensel og biogass
05.12.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import
02.12.2022
Energieffektiviseringsdirektivet 2012; endringsbestemmelser om harmoniserte effektivitetsreferanseverdier for separat produksjon av elektrisitet og varme
02.12.2022
Sertifisering av karbonopptak
30.11.2022
Emballasjeforordningen (forslag 2022)
30.11.2022
Plastforordningen: endringsbestemmelser
29.11.2022
Merking av økologisk fôr til kjæledyr
28.11.2022
Mønsterdirektivet (revisjonsforslag 2022)
28.11.2022
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
25.11.2022
Europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne
23.11.2022
EU-rammeverk for samvirke mellom digitale offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act)
18.11.2022
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser om screening, registrering og overvåking
16.11.2022
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte fra 2024
15.11.2022
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
11.11.2022
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler
10.11.2022
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
09.11.2022
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
09.11.2022
EUs konkuranserett: definisjonen av relevant marked
08.11.2022
Kortidsutleie: bestemmelser om innsamling og deling av data
07.11.2022
Investeringer og risikoer: endring og retting av utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
31.10.2022
Straksbetalinger i euro
26.10.2022
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
26.10.2022
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
26.10.2022
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
26.10.2022
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.: revisjon
24.10.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
24.10.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser til felles utdanningsprøve for skiinstruktører
21.10.2022
EU-henstilling om koordinerte tiltak for beskyttelse av kritisk infrastruktur
18.10.2022
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: forlengelse (2023)
14.10.2022
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: forlengelse (2023)
14.10.2022
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om utsettelse av krav om automatisk lokalisering av luftfartøy i nød
13.10.2022
Europeisk kompetanseår 2023
12.10.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast)
11.10.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital
11.10.2022
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: ajourføring av kriterier
28.09.2022
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: utfyllende bestemmelser om prosedyrer
28.09.2022
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser
28.09.2022
EU-henstilling om økonomisk sosialhjelp
28.09.2022
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
28.09.2022
AI-ansvarsdirektivet for kunstig intelligens
28.09.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler
26.09.2022
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: edotreotide
22.09.2022
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: Thalidomide Lipomed - thalidomide
21.09.2022
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: erlotinib
21.09.2022
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner: tilleggsdirektiv om nødprosedyrer for samsvarsvurdering, vedtak av felles spesifikasjoner, og markedsovervåking
19.09.2022
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner: tilleggsforordning om nødprosedyrer for samsvarsvurdering, vedtak av felles spesifikasjoner, og markedsovervåking
19.09.2022
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner
19.09.2022
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act)
16.09.2022
Rammeverk for digitale produkters og tjenesters robusthet (Cyber Resilience Act)
15.09.2022
Forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid
14.09.2022
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
12.09.2022
Ikke-anerkjennelse av russiske pass utstedt i okkuperte områder i Ukraina og Georgia
06.09.2022
Energimerking av smarttelefoner og nettbrett
31.08.2022
Krav til miljøvennlig utforming av mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettbrett
31.08.2022
Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet
16.08.2022
EU-henstilling om kunnskapsoverføring
09.08.2022
EU-regelverk for foreningers aktiviteter på tvers av grensene
05.08.2022
Sikring av tilgang til digital utdanning
01.08.2022
Fremme av digitale ferdigheter i utdanningen
01.08.2022
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon): gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for tilgang til data om måling og forbruk
29.07.2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
27.07.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer
22.07.2022
Tilgang til kjemikaliedata med hensyn til sikkerhetsvurderinger
19.07.2022
Bruk av humane substanser i humanmedisin
14.07.2022
Energimerkning: rettelser av krav til klimaanlegg, elektroniske skjermer, lyskilder og kjøle- og fryseskap
12.07.2022
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
12.07.2022
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om introduksjon av nye moduler
11.07.2022
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: gjennomføringsbestemmelser
09.07.2022
Felleseuropeiske regler for bakketjenester på flyplasser
23.06.2022
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)
22.06.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader
22.06.2022
Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff
22.06.2022
Regler for omsetning og bruk av kjemikalier i høyrisikogruppen for forbygging av terrorisme
21.06.2022
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring
25.05.2022
Energimerking av varmeovner, klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
20.05.2022
Referanseverdiforordningen 2016: endringsbestemmelser om bruk av referanseverdier fra tredjeland
20.05.2022
Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff
20.05.2022
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse
20.05.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
18.05.2022
Fremme av bruken av fornybar energi: ytterligere endringsbestemmelser
18.05.2022
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger
13.05.2022
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (revisjonsforslag 2022)
11.05.2022
Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
11.05.2022
Åpen finans: rammeverk for datadeling og tredjepartstilgang på finansområdet
10.05.2022
Forordning om europeisk helsedataområde
03.05.2022
Visumfritak for Kuwait og Qatar for passering av Schengens yttergrenser
27.04.2022
Digitalisering av søknader om Schengenvisum
27.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import av visse produkter av animalsk opprinnelse
23.04.2022
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder (revisjon)
06.04.2022
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen
05.04.2022
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
05.04.2022
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
05.04.2022

Sider