Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
28.07.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
27.07.2021
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer
27.07.2021
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
23.07.2021
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
22.07.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
21.07.2021
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
21.07.2021
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
21.07.2021
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
21.07.2021
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
21.07.2021
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin and prokloraz i plantevermidler
21.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av dimetylsulfid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022
20.07.2021
Det aktive stoffet hydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
20.07.2021
Hvitvaskingsforordningen
20.07.2021
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
20.07.2021
EU-myndigheten for koordinering av arbeidet mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
17.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av tollopplysninger mellom nasjonale statistikkbyråer
16.07.2021
Henstilling om en europeisk forsknings- og innovasjonspakt
15.07.2021
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021
15.07.2021
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
15.07.2021
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
15.07.2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
15.07.2021
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer
14.07.2021
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff til luftfart
14.07.2021
CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
14.07.2021
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
14.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: utfyllende og endrede bestemmelser om innberetning av skatte- og tollstatistikk
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
14.07.2021
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
14.07.2021
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
14.07.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff (forslag 2021)
14.07.2021
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
14.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabiliseringsreserve
14.07.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
14.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om supplerende eksportsertifikat
14.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
09.07.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
09.07.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for metallproduktsektoren
09.07.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
09.07.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetiske produkter og dyrepleieprodukter
09.07.2021
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
09.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Coteaux du Libron'
09.07.2021
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Polen
09.07.2021
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografisken betegnelsen ‘Willamette Valley’
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski / Moscato di Momiano’
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'
09.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’
09.07.2021
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
08.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022
08.07.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over anlegg
08.07.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbazon
08.07.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
08.07.2021
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
08.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
08.07.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for insektsprodukter som ikke er bestemt til konsum
08.07.2021
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
08.07.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
08.07.2021
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for astaksantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger som ny mat
08.07.2021
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsk syrerik olje fra M. alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
08.07.2021
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
07.07.2021
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker
06.07.2021
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
06.07.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av askebaserte materialer
06.07.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon av hentydninger til godkjente navn
06.07.2021
EU-standard for grønne obligasjoner
02.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
02.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring av akvakulturanlegg
01.07.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
30.06.2021
Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021)
29.06.2021
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser
29.06.2021
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel
28.06.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
28.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
24.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
23.06.2021
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
23.06.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om varslingssystemer
23.06.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
23.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
21.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
21.06.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
18.06.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
18.06.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) og LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
18.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
18.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
17.06.2021
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladestasjoner for elektriske busser
17.06.2021
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser om ekskludering av flygninger fra Storbritannia
17.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
15.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
15.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om personopplysninger i søknader
15.06.2021
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om eiendeler mottatt som en del av tilbakekjøpsavtaler
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
14.06.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
14.06.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import
14.06.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser sertifikater og kontroll ved import
11.06.2021
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren
10.06.2021
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
10.06.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
09.06.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
08.06.2021
Fornyet godkjenning av clopyralid som et aktivt stoff i plantevernmidler
08.06.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking
04.06.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
04.06.2021
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biokjemiske og molekylære teknikker
03.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
03.06.2021
eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser om et rammeverk for en europeisk digital identitet
03.06.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser om internasjonal registrering
03.06.2021
Beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om internasjonal registrering
02.06.2021
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om kommersielle standarder for clearingtjenester
02.06.2021
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
01.06.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
31.05.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
31.05.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk
31.05.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
27.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn
27.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av sammensetninger
27.05.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
27.05.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om overvåkling av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
27.05.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
26.05.2021
Utpeking av antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker
25.05.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
21.05.2021
Våpendirektivet 2021: gjennomføringsbestemmelser
21.05.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
20.05.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
20.05.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
19.05.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om kontraktsvilkår knyttet til dataoverføring
19.05.2021
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
19.05.2021
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
18.05.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.05.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og livkyllinger
18.05.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som fôrtilsetningsstoff til svin og fjørfe
18.05.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.05.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.05.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
18.05.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
17.05.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
12.05.2021
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
12.05.2021
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinge
12.05.2021
Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner
12.05.2021
Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat
12.05.2021
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for galakto-oligosakkarider som ny mat
12.05.2021
Godkjenning av to typer Pepino-mosaikk-virus som aktive lavrisikostoffer i plantevernmidler
12.05.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
12.05.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
12.05.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer
12.05.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av legemidler
12.05.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser
11.05.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om mandestrobin i druer og jordbær
11.05.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
11.05.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
10.05.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
07.05.2021
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
07.05.2021
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
06.05.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer
06.05.2021
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
06.05.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om identifisering og rapportering av manipuleringer av referanseverdier
06.05.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om metodologien til fastsettelse av referanseverdier
06.05.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om krav til adminstrators styringsmekanismer
06.05.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurderinger av kritiske referanseverdier
06.05.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om kriterier for endring av samsvarserklæringer for ikke-vesentlige referanseverdier
06.05.2021
Nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovakia og Sverige
05.05.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
05.05.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
05.05.2021
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA
05.05.2021
Håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier
03.05.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
30.04.2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering
29.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av meldrøye i visse næringsmidler
29.04.2021
EU-plattformen for fornybar energi
28.04.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2021
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsbestemmelser

Sider