Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
29.05.2020 Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
28.05.2020 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
28.05.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
27.05.2020 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter
26.05.2020 Lik behandling av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet
26.05.2020 Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
23.05.2020 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
21.05.2020 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
21.05.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
19.05.2020 Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
19.05.2020 Fornyet godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
19.05.2020 Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om flyginger fra Sveits
19.05.2020 Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
18.05.2020 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Ungarn, Polen, Litauen og Belgia
18.05.2020 Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
16.05.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
14.05.2020 Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
13.05.2020 Bruk av verdikuponger i stedet for tilbakebetaling ved avlyste reiser i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020 Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
13.05.2020 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
13.05.2020 Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
13.05.2020 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
12.05.2020 Energimerking av støvsugere
12.05.2020 Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
08.05.2020 EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: midlertidige unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
08.05.2020 Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
08.05.2020 EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: midlertidige unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
08.05.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn, Romania og Tyskland
08.05.2020 Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
07.05.2020 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
07.05.2020 Kjemikalieforordningen REACH: oppdatering av registreringer
07.05.2020 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
04.05.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
01.05.2020 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for overflatebehandling med organiske løsningsmidler
30.04.2020 Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
30.04.2020 Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
28.04.2020 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter av akvatiske dyr
27.04.2020 Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
27.04.2020 Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
27.04.2020 Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser
26.04.2020 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om transport av hysdyr og rugeegg
25.04.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn
22.04.2020 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
21.04.2020 Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler

Sider