Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
11.08.2022
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser
11.08.2022
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2022 om flerårig rullerende planlegging
11.08.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoderknyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter
09.08.2022
EU-henstilling om kunnskapsoverføring
08.08.2022
Ekomdirektivet 2018: ufyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112
05.08.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
04.08.2022
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester
04.08.2022
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester
03.08.2022
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
03.08.2022
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett
03.08.2022
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse
01.08.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023
01.08.2022
Sikring av tilgang til digital utdanning
29.07.2022
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon): gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for tilgang til data om måling og forbruk
28.07.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikat om overenstemmelse med regelverket
28.07.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
28.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
27.07.2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
27.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland og Polen
25.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
25.07.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
22.07.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer
22.07.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
22.07.2022
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
22.07.2022
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om systemer for tilsyn i USA
22.07.2022
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann
21.07.2022
Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler
21.07.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
21.07.2022
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
21.07.2022
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler
21.07.2022
Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler
20.07.2022
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel
20.07.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
20.07.2022
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.07.2022
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen
19.07.2022
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
19.07.2022
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
19.07.2022
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
19.07.2022
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
19.07.2022
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall
19.07.2022
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler
19.07.2022
Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler
19.07.2022
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
18.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
18.07.2022
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
16.07.2022
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
15.07.2022
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel
15.07.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
15.07.2022
Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter
14.07.2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
14.07.2022
Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
14.07.2022
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler
14.07.2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2013): endringsbestemmelser om veiledende kart angående Ukraina
14.07.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste over godkjente tredjeland og kontrollorganer
14.07.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for rapporter for filialer av tredjelandsforetak
14.07.2022
Bruk av humane substanser i humanmedisin
13.07.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om behandling av klager
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om mindre erfarne investorer
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om misligholdelse av lån
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om individuell porteføljeforvaltning
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter
13.07.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
13.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om søknaden om godkjenning som leverandør av folkefinansieringstjenester
12.07.2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
12.07.2022
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
12.07.2022
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS)
12.07.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
12.07.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker
12.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale
12.07.2022
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
12.07.2022
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser for nasjonale energi- og klimastatusrapporter
12.07.2022
Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode
12.07.2022
Energimerkning: rettelser av krav til klimaanlegg, elektroniske skjermer, lyskilder og kjøle- og fryseskap
11.07.2022
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
11.07.2022
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
11.07.2022
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om introduksjon av nye moduler
11.07.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon
11.07.2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper
09.07.2022
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: gjennomføringsbestemmelser
09.07.2022
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
09.07.2022
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
09.07.2022
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om luftfartsdata og -informasjon
08.07.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer
07.07.2022
Fornybar energidirektivet: veiledning om bærekraftighetskriteriene for skogbiomasse til energiproduksjon
07.07.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol
07.07.2022
Godkjenning av den østerriske ordningen AACS som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
07.07.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer
06.07.2022
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel
06.07.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
06.07.2022
Regler for statsstøtte til jernbane, kanaltrafikk og multimodal transport
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
30.06.2022
Pathways to School Success: EU-henstilling om tiltak mot skolefrafall
29.06.2022
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer
29.06.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glycolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
29.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko
29.06.2022
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
28.06.2022
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser
27.06.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer
27.06.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet
27.06.2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet
27.06.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk protein som følge av Ukraina-krigen
22.06.2022
Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff
22.06.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader
22.06.2022
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)
21.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter
20.06.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare
17.06.2022
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon
17.06.2022
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2022) relatert til legemiddelovervåkning
15.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
15.06.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
14.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriterierne for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet
14.06.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap
13.06.2022
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet
13.06.2022
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser
10.06.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper
10.06.2022
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon
10.06.2022
EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om minimumskrav til opplysninger som skal innberettes til transaksjonsregistre
10.06.2022
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser
10.06.2022
Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om formatet til søknader om registrering
10.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte endringer til gjennomføringsbestemmelser om data
09.06.2022
EMIR-forordningen: forlengelse av overgangsordningen for midlertidig unntak fra clearingforpliktelsen for visse pensjonsordninger
08.06.2022
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk
03.06.2022
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg
03.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
03.06.2022
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
03.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
02.06.2022
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål
01.06.2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av ikke-godkjente legemidler til bruk i kliniske forsøk
31.05.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
26.05.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringsysstemer i dokumentmalene
24.05.2022
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi
24.05.2022
Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester
23.05.2022
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning
20.05.2022
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet i heptamaloksyloglukan i plantevermidler
20.05.2022
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse
20.05.2022
Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff
19.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
18.05.2022
Fremme av bruken av fornybar energi: ytterligere endringsbestemmelser
18.05.2022
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8
18.05.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
18.05.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta
18.05.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain
17.05.2022
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
17.05.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og høyt utviklede markeder
16.05.2022
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om oppskjæring av skrotter
13.05.2022
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
13.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
13.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
12.05.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger
12.05.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr
12.05.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
11.05.2022
Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
11.05.2022
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (revisjonsforslag 2022)
05.05.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr
05.05.2022
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester
05.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser og endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
05.05.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
03.05.2022
Forordning om europeisk helsedataområde
03.05.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2023
03.05.2022
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
27.04.2022
Digitalisering av søknader om Schengenvisum
27.04.2022
Visumfritak for Kuwait og Qatar for passering av Schengens yttergrenser
27.04.2022
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
26.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
25.04.2022
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om landbruksetanol
25.04.2022
Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser
23.04.2022
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
23.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import av visse produkter av animalsk opprinnelse
23.04.2022
Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania
22.04.2022
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
22.04.2022
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
22.04.2022
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
22.04.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
22.04.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.
21.04.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
20.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
20.04.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
12.04.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
12.04.2022
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: retting av fransk språkversjon
11.04.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader
11.04.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Romania
09.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
08.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
07.04.2022
Sosiale bestemmelser innen veitransport: utfyllende bestemmelser om service- og sikkerhetsnivå for parkeringsområder for tungtransport
06.04.2022
Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
06.04.2022
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
06.04.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
06.04.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
05.04.2022
Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag)
05.04.2022
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)

Sider