Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetbestemmelser om sentrale motparter godkjent i USA
14.01.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
12.01.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
12.01.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
11.01.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
08.01.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse
08.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
08.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
07.01.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
05.01.2021
Kontrollvorordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av askebaserte materialer
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødesel produsert av biokull
22.12.2020
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
21.12.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
21.12.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
18.12.2020
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
18.12.2020
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser
18.12.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
18.12.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsterskler og handelsprosentiler
17.12.2020
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
16.12.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
16.12.2020
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.12.2020
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Kritiske enheters motstandsdyktighet
16.12.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
15.12.2020
Digitale tjenester i det indre marked
15.12.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
15.12.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
15.12.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
15.12.2020
Et konkurransedyktig og digitalt marked i Europa
14.12.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikovekting av spesialiserte långivningseksponeringer
11.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om klovdyr, fisk og skalldyr
11.12.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
10.12.2020
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om anmerkninger
10.12.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
10.12.2020
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
09.12.2020
Schengen-informasjonssystemet (SIS): innlegging av meldinger fra Europol
08.12.2020
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
07.12.2020
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om identifikasjonsmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
07.12.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter
07.12.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
04.12.2020
Økologiforordningen: anvendelsesdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
04.12.2020
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
04.12.2020
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
04.12.2020
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2020
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
04.12.2020
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
04.12.2020
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.12.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
03.12.2020
Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland
03.12.2020
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
03.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
03.12.2020
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
03.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
01.12.2020
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk
01.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring av gjennomføringsbestemmelser om kontrollorgan i Storbritannia og andre tredjeland
01.12.2020
Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr
27.11.2020
Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
27.11.2020
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
26.11.2020
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
26.11.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
25.11.2020
Europeisk infrastruktur for deling av ikke-personlige data
25.11.2020
utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på godkjenning av ervervelse eller besittelse av visse våpen
25.11.2020
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
24.11.2020
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om 'Common Project 1'
20.11.2020
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
20.11.2020
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
20.11.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
20.11.2020
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner, lekeplasser eller sportsarenaer
20.11.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
19.11.2020
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
19.11.2020
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
19.11.2020
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
19.11.2020
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av 3’-sialyllaktose-natriumsalt som ny mat
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av 6’-sialyllaktose-natriumsalt som ny mat
19.11.2020
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.11.2020
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
19.11.2020
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.11.2020
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
17.11.2020
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet
16.11.2020
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
13.11.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
13.11.2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
13.11.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
12.11.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva
12.11.2020
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om kontraktsvilkår knyttet til dataoverføring
12.11.2020
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
11.11.2020
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
11.11.2020
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
11.11.2020
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
11.11.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
11.11.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
11.11.2020
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
10.11.2020
Krav til bruk på vei av mobile maskiner
10.11.2020
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
06.11.2020
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen
06.11.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
05.11.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om statistikkundersøkelse om voksenundervisning i 2022
05.11.2020
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om botaniske arter som inneholder hydroksyantracenderivater
03.11.2020
Biociddirektivet: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
30.10.2020
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
30.10.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
30.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
29.10.2020
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
28.10.2020
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
28.10.2020
Passende minstelønninger i EU
27.10.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
26.10.2020
Forlenget godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
26.10.2020
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
26.10.2020
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
26.10.2020
Godkjenning av ekstrakt fra løkpæren Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
26.10.2020
Avslag på godkjenning av topramezon som basisstoff i plantevernmidler
23.10.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
23.10.2020
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
23.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
23.10.2020
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
22.10.2020
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
22.10.2020
Import av sesamfrø fra India
22.10.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
22.10.2020
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
22.10.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
20.10.2020
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om flerårig rullerende planlegging
20.10.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikorihoder, fôr til visse akvakulturdyr og akvakulturparasittbehandlinger
20.10.2020
Retningslinjer for grensekryssende krafthandel: tilpasning til elmarkedsforordningen
19.10.2020
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg VII til XI
19.10.2020
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
19.10.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
19.10.2020
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper
16.10.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
14.10.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger
14.10.2020
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
14.10.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
14.10.2020
Bygningsenergidirektivet: utfyllende bestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
14.10.2020
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
14.10.2020
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
13.10.2020
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
12.10.2020
Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om matsikkerhet, allergi og matavfall
12.10.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
12.10.2020
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
09.10.2020
Mattrygghet: kontroller før og etter slakting av kveg og hester
09.10.2020
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
09.10.2020
Godkjenning av formaldehyd som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 2 og 3
09.10.2020
Avslag på godkjenning av klorofen til bruk i biocidprodukter av type 2
09.10.2020
Godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre (PAA) og peroksid oktansyre til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
08.10.2020
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på flyplasser og luftfartsdata
08.10.2020
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus
08.10.2020
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
08.10.2020
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
08.10.2020
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
08.10.2020
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
06.10.2020
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
06.10.2020
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
06.10.2020
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
06.10.2020
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringsmetoden
06.10.2020
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
06.10.2020
Dyrehelse og mattrygghet: offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
05.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
05.10.2020
Godkjenning av tilsetningsstoffer i matvarer: endringer til bestemmelsene om fornyelse
05.10.2020
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker
05.10.2020
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
05.10.2020
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
02.10.2020
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
02.10.2020
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
02.10.2020
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
02.10.2020
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
02.10.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.10.2020
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
30.09.2020
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
30.09.2020
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
30.09.2020
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
30.09.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet tetraklormetan m.fl. i eller på visse produkter
30.09.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
30.09.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen m.fl. i eller på visse produkter
30.09.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalasin
30.09.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaksyl, benalaksyl-M, diklobenil, fluopikolid, proquinazid og pyridalyl
30.09.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
29.09.2020
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
29.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
29.09.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.09.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
29.09.2020
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
29.09.2020
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.09.2020
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.09.2020
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum NITE BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.09.2020
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
29.09.2020
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.09.2020
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Sider