Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.09.2020 EU-henstilling om fremme av bredbåndsinfrastruktur inkludert 5G
18.09.2020 Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
18.09.2020 Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre
17.09.2020 EUs finansieringsordning for fornybar energi
16.09.2020 Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
16.09.2020 Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
16.09.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om bruk av omleggings- og ikke-økologisk planteformeringsmateriale
15.09.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
15.09.2020 Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter (revisjon)
14.09.2020 Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
11.09.2020 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
08.09.2020 Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
08.09.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.09.2020 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
08.09.2020 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
07.09.2020 MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
05.09.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
05.09.2020 EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
05.09.2020 Emballasjedirektivet (revisjon)
04.09.2020 Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
04.09.2020 Byggevareforordningen (revisjon)
03.09.2020 Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
03.09.2020 Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
03.09.2020 Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
02.09.2020 Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
02.09.2020 Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.09.2020 Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
02.09.2020 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
02.09.2020 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
02.09.2020 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
01.09.2020 Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
28.08.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
28.08.2020 Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
27.08.2020 Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
26.08.2020 Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
25.08.2020 Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om maksimalpriser i EØS-området for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
25.08.2020 Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
21.08.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
20.08.2020 Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
20.08.2020 CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
20.08.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
18.08.2020 Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om 'Common Project 1'
18.08.2020 LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
18.08.2020 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til transport av animalske produkter av landdyr
18.08.2020 Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
17.08.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
17.08.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
17.08.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
13.08.2020 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
12.08.2020 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer

Sider