Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
13.11.2020 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva
11.11.2020 Styrking av Det europeiske smittevernbyrås rolle
11.11.2020 Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
11.11.2020 Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
11.11.2020 Krav til bruk på vei av mobile maskiner
11.11.2020 Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
11.11.2020 Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: utfyllende bestemmelser om globalt oppvarmingspotensiale og utslippsregnskap
11.11.2020 Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
10.11.2020 Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
10.11.2020 Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
07.11.2020 Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen
07.11.2020 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
06.11.2020 Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker
06.11.2020 Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en injeksjonsvæske for svin
06.11.2020 Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper
06.11.2020 Legemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ibuprofen
06.11.2020 Passende minstelønninger i EU
06.11.2020 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
06.11.2020 Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
05.11.2020 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om statistikkundersøkelse om voksenundervisning i 2022
05.11.2020 Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
04.11.2020 Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
04.11.2020 Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien
03.11.2020 Biociddirektivet: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
03.11.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland
31.10.2020 Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
30.10.2020 Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
30.10.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
30.10.2020 Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting
30.10.2020 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
30.10.2020 EU-henstilling om covid-19-teststrategier
30.10.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Romania
29.10.2020 Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.10.2020 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
28.10.2020 Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.10.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.10.2020 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
27.10.2020 Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
27.10.2020 Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
27.10.2020 Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
27.10.2020 Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.10.2020 Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.10.2020 Godkjenning av et preparat av montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
27.10.2020 Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
27.10.2020 Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.10.2020 Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
27.10.2020 Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.10.2020 Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum NITE BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.10.2020 Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.10.2020 Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler

Sider