Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
15.04.2020 Retningslinjer for legemiddelforsyningen i forbindelse med covid-19-utbruddet
15.04.2020 Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
15.04.2020 Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
15.04.2020 Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
15.04.2020 Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
14.04.2020 Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
09.04.2020 Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
08.04.2020 EU-anbefaling om mobilapplikasjoner og bruk av anonymiserte mobilitetsdata i forbindelse med covid-19-krisen
07.04.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland og Ungarn
03.04.2020 Retningslinjer om EU-krisehjelp ved helsesamarbeid over grensene i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.04.2020 Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
03.04.2020 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
02.04.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
01.04.2020 Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
31.03.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
30.03.2020 Retningslinjer for anvendelse av fri bevegelse av arbeidstakere i forbindelse med covid-19-utbruddet
30.03.2020 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
28.03.2020 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om rescEU-lagre i forbindelse med Covid-19-utbruddet
27.03.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
27.03.2020 Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
26.03.2020 Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
26.03.2020 Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
26.03.2020 Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
26.03.2020 Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
25.03.2020 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
25.03.2020 Bruk av satellittnavigasjonssystemet Galileo til kritisk infrastruktur
25.03.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
24.03.2020 Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
24.03.2020 Covid-19: EU-retningslinjer for indre grenseforvaltning
24.03.2020 Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.03.2020 Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
24.03.2020 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
24.03.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
20.03.2020 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
20.03.2020 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
19.03.2020 Midlertidige statsstøtteregler i forbindelse med covid-19-pandemien
19.03.2020 EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om lagre av medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
19.03.2020 Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet: endringsbestemmelser for EØS/EFTA-landene m.fl.
18.03.2020 Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
17.03.2020 Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
15.03.2020 Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
14.03.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
13.03.2020 Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
13.03.2020 Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
13.03.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.03.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat and ometoat i eller på kirsebær
10.03.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
10.03.2020 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
06.03.2020 Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
06.03.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen

Sider