Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.4.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 6.4.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 1.4.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.3.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 29.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.3.2021. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 8.3.2021
Omtale av EU-høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.3.2021
Europaparlamentet vedtok i mars 2019 å utsette til høsten behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser etter at Rådet overraskende forkastet en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. På et møte i oktober 2019 ble Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen enige om å gjenoppta forhandlingene.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.2.2021

Sider