Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.7.2020
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 16.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.7.2020
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.7.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.7.2020 og kunngjort 15.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2020
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, er gjennomført i Norge ved lovendring i 2019.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 6.7.2020
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som ble vedtatt i 2018. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 18.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.6.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.6.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.6.2020
EØS-notat offentliggjort 6.6.2020

Sider