Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Europaparlamentets plenumsbehandling 30.3.2023 med pressemelding
Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.10.2023 og kunngjort i EU-tidende 27.3.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.10.2022 og kunngjort i EU-tidende 27.3.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 24.3.2023 med frist 5.5.2023
Lov om endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering) ble kunngjort i Norsk Lovtidend 25. november 2022, med ikrafttredelse straks. Samtidig ble forskrift 22. juni 2012 nr. 585 opphevet. EUs trygdeforordning og den tilknyttede gjennomførings­forordningen er dermed inkorporert i selve folketrygdloven, og ikke i egen forskrift, som hittil. - Det skal bli tydeligere at internasjonale avtaler har en innvirkning på norsk trygdelovgivning, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen da lovproposisjonen ble framlagt. Endringene følger opp forslag fra Trygdekoordineringsutvalget som la fram sin utredning i 2021, og som innebærer endringer i både trygdelovgivningen og helselovgivningen.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.3.2023
EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2023
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.2.2023
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2023
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt frem av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2023
Fortolkningsdommer [1] og [2] avsagt av EU-domstolen 16.2.2023
Fortolkningsdom (fransk versjon) avsagt av EU-domstolen 16.2.2023
Høring om initiativet om et europeisk kort for mennesker med nedsatt funksjonsevne igangsatt av Kommisjonen 10.2.2023 med frist 5.5.2023
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.2.2023
Europakommisjonen la 9. desember 2021 fram forslag til styrking av arbeidsforholdene for personer som arbeider på digitale plattformer, blant annet ved å gi flere tilgang til arbeidstakerrettigheter, sosiale goder og minstelønn. Plattformarbeidere bør dessuten ha status som arbeidstakere når foretaket kontrollerer arbeidsutførelsen. Mange som arbeider på digitale plattformer befinner seg i dag i en gråsone mellom arbeidstaker og oppdragstaker.

Sider