Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.5.2020
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som nå er vedtatt. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Forslag til fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EFTA-domstolen 13.5.2020 Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.5.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.5.2020
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.5.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.5.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 27.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.5.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.5.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.4.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.4.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.4.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 31.3.2020
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krever endring i norsk lovgivning. Vedtaket i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen er derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke i henhold til avtalens artikkel 103.

Sider