Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 8.12.2022 med pressemelding
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 7.12.2022 med pressemelding
Kommisjonen har ikke merket forslaget som EØS-relevant. Direktiv 2000/43/EF (ikke-diskrimineringsdirektivet) er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det er derimot direktiv 2004/113/EF (likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilgang til varer og tjenester) og direktiv 2006/54/EF (likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår)
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 7.12.2022 med pressemelding
Kommisjonen har ikke market forslaget som EØS-relevant. Direktiv 2000/43/EF (ikke-diskrimineringsdirektivet) er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det er derimot direktiv 2004/113/EF (likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilgang til varer og tjenester) og direktiv 2006/54/EF (likebehandling av kvinner og menn i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår).
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 1.12.2022 med pressemelding
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 1.12.2022
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 25.11.2022
Norsk lov med ikrafttredelse kunngjort 25.11.2022
Lov om endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering) ble kunngjort i Norsk Lovtidend 25. november 2022, med ikrafttredelse straks. Samtidig ble forskrift 22. juni 2012 nr. 585 opphevet. EUs trygdeforordning og den tilknyttede gjennomførings­forordningen er dermed inkorporert i selve folketrygdloven, og ikke i egen forskrift, som hittil. - Det skal bli tydeligere at internasjonale avtaler har en innvirkning på norsk trygdelovgivning, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen da lovproposisjonen ble framlagt. Endringene følger opp forslag fra Trygdekoordineringsutvalget som la fram sin utredning i 2021, og som innebærer endringer i både trygdelovgivningen og helselovgivningen.
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 25.11.2022
Europakommisjonen la 9. desember 2021 fram forslag til styrking av arbeidsforholdene for personer som arbeider på digitale plattformer, blant annet ved å gi flere tilgang til arbeidstakerrettigheter, sosiale goder og minstelønn. Plattformarbeidere bør dessuten ha status som arbeidstakere når foretaket kontrollerer arbeidsutførelsen. Mange som arbeider på digitale plattformer befinner seg i dag i en gråsone mellom arbeidstaker og oppdragstaker.
Notat om planlagt rettsakt lagt fram av Kommisjonen 23.11.2022 med tilbakemeldingsfrist 21.12.2022
Dansk departementsnotat offentliggjort 17.11.2022
Notat om planlagt lovforslag lagt fram av Kommisjonen 16.11.2022 med høringsfrist 8.2.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.11.2022
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 8.11.2022. Beslutningen trer i kraft 1.1.2023
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som ble vedtatt i 2018. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland.
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] [4] [5] sendt til EU-domstolen 21.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 7.11.2022
EØS-komitebeslutning 28.10.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider