Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.6.2020 og 11.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 28.9.2020
Lov- og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 21.9.2020
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krever endring i norsk lovgivning. Vedtaket i EØS-komiteen i desember 2019 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen ble derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke i henhold til avtalens artikkel 103.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.8.2020
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 16.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.7.2020 og kunngjort 15.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2020
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, er gjennomført i Norge ved lovendring i 2019.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 6.7.2020
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som ble vedtatt i 2018. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.6.2020
EØS-notat offentliggjort 6.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020

Sider