Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.5.2019
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 8.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Hjemmelsgrunnlaget er også revidert for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens EU-OSHA ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
Høring om evaluering av beslutningen igangsatt av Kommisjonen 20.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Notat om veien fremover lagt fram av Rådssekretariatet 11.6.2018
I et EØS-notat om Kommisjonens forslag fra 2008 til nytt anti-diskrimineringsdirektiv, peker Justis- og politidepartementet på at forslaget reiser spørsmål om EØS-relevans. Kommisjonen har merket direktivet som EØS-relevant. EU har tidligere vedtatt tre andre direktiver om diskriminering. Av disse er bare ett tatt inn i EØS-avtalen, nemlig direktivet om likebehandling av menn og kvinner ved adgang til og levering av varer og tjenester. I mellomtiden har EUs hjemmelsgrunnlag på området blitt endret med Lisboa-traktaten.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017

Sider