EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/693 av 28. april 2021 om programmet for rettslige spørsmål og om oppheving av forordning (EU) nr. 1382/2012

Regulation (EU) 2021/693 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing the Justice Programme and repealing Regulation (EU) No 1382/2013

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.5.2018)

EU's Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier

Kommissionen foreslår en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som skal forenkle de eksisterende programmer på dette område.

Fonden består af programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. Der foreslås en budgettildeling til fonden på 947 mio. EUR over syv år, heraf 642 mio. EUR til programmet for rettigheder og værdier og 305 mio. EUR til programmet for retlige anliggender. Den samlede tildeling svarer stort set til budgettildelingen for den foregående periode.

Fonden vil støtte en række aktørers aktiviteter inden for området rettigheder og værdier, herunder NGO'er, organer for ligebehandling, offentlige forvaltninger, retlige netværk eller universiteter.

Hvilke ændringer af den nuværende struktur bliver indført?

Oprettelsen af Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to tilknyttede programmer er en forenkling sammenlignet med den nuværende situation med tre programmer.

Væsentligt er især, at medborgerskabsområdet, som på nuværende tidspunkt hører under to forskellige programmer, nu kun vil høre under det nye program for rettigheder og værdier, hvilket vil gøre det muligt at udvikle synergier.

Programmet for rettigheder og værdier

Programmet for rettigheder og værdier har til formål at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater. Dette indebærer støtte til civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

Programmet har tre specifikke mål:

• at fremme ligestilling og rettigheder (indsatsområdet for ligestilling og rettigheder),

• at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

• at bekæmpe vold (indsatsområdet Daphne).

Hvilken type aktiviteter vil blive finansieret under programmet for rettigheder og værdier?

• oplysning og uddannelse med henblik på skabe større viden om de politikker og rettigheder, som er omfattet af programmet, herunder viden om europæisk kultur og historie og skabelse af historiebevidsthed

• gensidig læring interessenterne imellem med henblik på øget viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab samt venskabsbysamarbejde for at samle europæere med forskellige nationaliteter og kulturer

• analytiske og observationsrelaterede aktiviteter for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

• støtte til civilsamfundsorganisationer, der opmuntrer til og fremmer aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union og bidrager til kendskabet til rettigheder og værdier

• styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive på de områder, der er omfattet af programmet.

Programmet for retlige anliggender

Programmet for retlige anliggender har til formål at bidrage til yderligere udvikling af et europæisk retsområde, der bygger på retsstatsprincippet, gensidig anerkendelse af retsafgørelser og gensidig tillid.

Mere specifikt vil programmet for retlige anliggender:

• fremme og støtte det retlige samarbejde i civil- og strafferetlige spørgsmål og fremme retsstatsprincippet, f.eks. ved at støtte bestræbelserne på at forbedre de nationale retssystemers effektivitet og retshåndhævelse

• støtte og fremme uddannelse af retsvæsenets aktører med henblik på at fremme en fælles retslig og juridisk kultur samt retsstatsprincippet

• lette en effektiv adgang til retsvæsenet for alle og en effektiv klageadgang, fremme effektive civil- og strafferetlige procedurer og fremme og støtte såvel forurettedes rettigheder som mistænktes og tiltaltes processuelle rettigheder i straffesager.

Hvilken type aktiviteter vil blive finansieret under programmet for retlige anliggender?

• oplysning og uddannelse: programmet vil hjælpe relevante interessenter med henblik på at forbedre kendskabet til EU's politikker og lovgivning, f.eks. materielle og processuelle regler, redskaber til retligt samarbejde eller relevant retspraksis fra EU-Domstolen

• gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne for at forbedre den gensidige forståelse af civil- og strafferet og af lov- og retssystemerne i medlemsstaterne, herunder retsstatsprincippet

• analytiske og observationsrelaterede aktiviteter for at forbedre kendskabet til og forståelsen af mulige hindringers indvirkning på et velfungerende europæiske retsområde

• udvikling og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forbedring af retssystemernes effektivitet og indbyrdes samarbejde og forbedring af den grænseoverskridende interoperabilitet for systemer og applikationer

• udvikling af kapaciteten i centrale netværk på europæisk plan og støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet.

Hvordan støttes NGO'er?

Civilsamfundsorganisationernes rolle er meget vigtig for gennemførelsen af Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier. Programmet for rettigheder og værdier vil navnlig søge at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

Programmet vil støtte NGO'er med henblik på at fremme aktiviteter under dets tre specifikke mål i forlængelse af den nuværende praksis. Dette omfatter f.eks. projekter til bekæmpelse af vold mod kvinder, fremme af børns rettigheder eller historiebevidsthedsprojekter.

Programmet vil også finansiere aktiviteter til at fremme og lette aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt bevidstheden om rettigheder og værdier gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, herunder NGO'er og tænketanke.

Derudover vil programmet for retlige anliggender også støtte civilsamfundsorganisationer, bl.a. for at sikre effektiv adgang til retsvæsenet for alle.

Hvilken sammenhæng er der mellem fonden og den nye retsstatsmekanisme, som Kommissionen har foreslået i den flerårige finansielle ramme?

Forordningsforslaget har til formål at sætte EU i stand til bedre at beskytte sit budget, hvis svagheder for så vidt angår retsstatsprincippet skader – eller risikerer at skade – den forsvarlige økonomiske forvaltning eller beskyttelsen af EU's finansielle interesser.

Fondens rolle er en anden, den er at fremme politikker, der er i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder og europæiske værdier. Fonden vil desuden støtte udviklingen af et europæisk område med retfærdighed på grundlag af retsstatsprincippet og gensidig tillid og sikre, at borgerne kan nyde deres rettigheder.