Masseoppsigelsesdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelse

Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.9.2022 og kunngjort i EU-tidende 12.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Fordi det vil skape større klarhet, og fordi det er hensiktsmessig, bør det foretas en konsolidering av Rådsdirektiv 75/129/EØF av 17. februar 1975 om tilnæring av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(1).

2) Det er viktig å styrke vernet av arbeidstakerne ved masseoppsigelser, samtidig som det tas hensyn til nødvendigheten av en balansert økonomisk og sosial utvikling i Fellesskapet.

3) Selv om utviklingen går i samme retning i Fellesskapets medlemsstater, eksisterer det fortsatt ulikheter mellom de gjeldende bestemmelser når det gjelder reglene for og framgangsmåtene ved slike oppsigelser, og når det gjelder tiltak som kan lette følgene av slike oppsigelser for arbeidstakerne.

4) Disse ulikhetene kan få direkte innvirkning på det indre markeds virkemåte.

5) I henhold til rådsresolusjon av 21. januar 1974 om et sosialt handlingsprogram(1) skal det vedtas et direktiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser.

6) I pakten om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakerne, vedtatt på Det europeiske råds møte i Strasbourg 9. desember 1989 av stats- eller regjeringssjefene i elleve medlemsstater, fastslås det bl.a. i nr. 7 første ledd første punktum og annet ledd, i nr. 17 første ledd og i nr. 18 tredje strekpunkt at:

"7. Gjennomføringen av det indre marked må føre til bedrede leve- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne i Det europeiske fellesskap (...).

En slik bedring må om nødvendig innebære at visse deler av reglene om arbeidslivet utvikles, f.eks. framgangsmåtene ved masseoppsigelser eller ved konkurs.

17. Informasjon til, drøftinger med og medbestemmelse for arbeidstakerne må utvikles i samsvar med egnede retningslinjer, idet det tas hensyn til gjeldende praksis i de forskjellige medlemsstatene.

(...)

18. Slik informasjon, slike drøftinger og slik medbestemmelse må iverksettes i god tid, særlig i følgende tilfeller:

(- ...)

(- ...)

- i forbindelse med masseoppsigelse,

(- ...)".

7) Det er derfor nødvendig å fremme en slik tilnærming i takt med framskrittet i samsvar med traktatens artikkel 117.

8) Ved beregningen av antall oppsigelser som kreves for at man skal kunne snakke om masseoppsigelse slik det er definert i dette direktiv, bør også andre former for opphør av arbeidsforhold etter initiativ fra arbeidsgiver betraktes som oppsigelse dersom antallet er fem eller flere.

9) Dette direktiv bør i prinsippet også få anvendelse på masseoppsigelser som skyldes at en virksomhets drift opphører som følge av en rettsavgjørelse.

10) Medlemsstatene bør få anledning til å bestemme at arbeidstakernes representater kan tilkalle sakkyndige med begrunnelse i at de saker som kan bli gjenstand for informasjon og drøfting, er av teknisk komplisert art.

11) Det bør sikres at arbeidsgivernes forpliktelser angående informasjon, drøfting og melding får anvendelse uten hensyn til om avgjørelsen om masseoppsigelser er tatt av arbeidsgiveren eller av et foretak som kontrollerer arbeidsgiveren.

12) Medlemsstatene bør påse at arbeidstakernes representanter og/eller arbeidstakerne har adgang til forvaltnings- og/eller domstolsbehandling som sikrer at forpliktelsene fastsatt i dette direktiv oppfylles.

13) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser når det gjelder fristene for innarbeiding i nasjonal lovgiving av direktivene nevnt i vedlegg I del B