Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk - Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bindende standarder for likestillingsorganer

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
03.02.2021
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
20.11.2021
EU-programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027)
01.01.2021
Vern av varslere
17.12.2021
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
02.08.2021
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
01.08.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
01.08.2022
Balanse mellom arbeids- og familieliv
02.08.2022
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
20.02.2019
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
20.02.2019
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
20.07.2020
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
19.06.2021
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
20.11.2021
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
20.11.2021
Koordinering av trygdeordninger: bestemmelser om drift og sammensetning av Den tekniske kommisjon for databehandling
16.03.2021

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden
25.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Thailand
22.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
25.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Kapp Verde
10.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Montenegro
22.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra El Salvador
01.12.2021
Koordinering av trygdeordninger: forlengelse av frister for refusjon av utgifter til helsetjenester og arbeidsløshetsytelser som følge av covid-19-pandemien
10.12.2020
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester: retningslinjer for anvendelse på forsikringsområdet
21.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Libanon
10.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tunisia
22.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Togo
25.11.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Taiwan
22.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra De forente arabiske emirater
10.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Uruguay
22.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Singapore
25.11.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.11.2020
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
16.02.2020
15.07.2020
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
15.11.2019
12.06.2021
Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter
21.05.2016
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
31.03.2015
08.02.2020
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
24.04.2012
08.12.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt
01.07.2016
01.07.2016
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
08.03.2010
01.05.2012
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
05.08.2012
05.08.2012
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
30.10.2013
30.04.2012
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
31.12.2012
31.12.2012
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
21.12.2007
01.11.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felleseuropeisk koronasertifikat
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
01.01.2021
01.01.2021
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
29.03.2019
20.09.2019
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
01.01.2021
01.01.2021
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
11.07.2021
15.07.2020
01.07.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
01.01.2018
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
01.09.2017
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
01.09.2017
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
01.09.2017
01.03.2021
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
20.02.2021
20.02.2021
01.07.2021
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
17.01.2020
17.01.2020
01.07.2021
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
12.03.2016
03.12.2016
PVU-forordningen om personlig verneutstyr (revisjon)
21.10.2016
10.02.2018
22.06.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
12.05.2016
01.03.2021
01.03.2021
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
10.10.2017
01.08.2019
01.08.2019
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater
17.06.2014
01.01.2014
01.01.2014
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
01.06.2015
01.06.2015
26.06.2015
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
18.06.2016
01.01.2020
01.07.2017
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
01.01.2014
01.01.2014
EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020
01.01.2014
01.01.2014
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
28.06.2012
02.02.2013
31.05.2013
Det europeiske år for aktiv aldring 2012
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012
Fri bevegelse av arbeidskraft
16.06.2011
01.02.2013
14.12.2012
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
11.05.2013
11.05.2013
18.06.2013
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
01.01.2010
Trygdeforordningen 2004
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
05.06.2011
01.11.2012
06.06.2011
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
Tilleggspensjonsdirektivet
21.05.2018
21.05.2018
Asbestdirektivet (kodifisering)
05.01.2010
11.12.2010
01.01.2013
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
08.10.2010
08.10.2010
14.08.2009
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
23.10.2009
01.05.2010
01.01.2012
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser 2009
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2008
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
15.08.2008
01.02.2009
Vikarbyrådirektivet
05.12.2011
01.05.2013
01.01.2013
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
01.05.2006
01.03.2009
01.01.2010
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
31.10.2000
20.06.2001
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
23.03.2005
01.08.2003
01.01.2006
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
07.04.2000
07.04.2000
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
30.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
14.02.2006
14.02.2006
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
06.07.2005
06.07.2005
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
27.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
05.05.2001
05.05.2001
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet
11.04.2001
12.12.2001
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vatikanstaten
02.08.2021
25.09.2021
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
11.04.2017
06.12.2018
06.12.2018
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.2006
Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning
01.05.2010
01.06.2012
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
08.08.2018
01.03.2021
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.05.2015
01.05.2015
Minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr
31.12.1992
01.01.1994
Samtidig rett til familieytelser
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Armenia
29.10.2021
11.12.2021
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
20.05.2021
20.05.2021
01.07.2021
Trygdebestemmelser om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser
06.09.2011
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikat fra Andorra
15.09.2021
30.10.2021
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
31.12.1994
31.12.1994
Deltidsdirektivet
20.01.2000
20.01.2000
Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling
09.09.2016
30.03.2019
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.1994
Trygdebestemmelser om sammenlegging av uavbrutte utsendingsperioder
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Det europeiske helsetrygdkort
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra New Zealand
16.11.2021
11.12.2021
Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser
01.05.2010
01.06.2012
Trygdeforordningen: endringsbestemmmelser om trygdeordninger i visse land
08.01.2013
04.05.2013
04.05.2013
Felleseuropeisk koronasertifikat:likeverdighet av sertifikater fra Panama
15.09.2021
30.10.2021
Svangerskapsdirektivet
24.11.1994
24.11.1994
24.11.1994
Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder
01.04.2011
01.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg
16.07.2019
12.12.2020
Kreftdirektivet om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
22.10.2005
22.10.2005
01.07.2004
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
10.07.2001
10.07.2001
01.07.2002
Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra San Marino
02.08.2022
25.09.2021
Rettighet til tilleggspensjon
29.06.1998
25.07.2001
01.03.2002
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ukraina
20.08.2021
25.09.2021
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger
01.05.2010
01.06.2012
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
08.08.2018
01.03.2021
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om refusjonsprosedyrer
20.05.2014
26.02.2015
26.02.2015
Rammeavtale om foreldrepermisjon
03.09.1998
01.07.2000
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.05.2010
01.06.2012
Skolegang for barn av vandrearbeidere
02.08.1981
01.01.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Storbritannia
29.10.2021
11.12.2021
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
18.08.2003
01.02.2006
18.08.2006
Trygdebestemmelser: overgangsperiode
01.02.2012
29.09.2012
29.09.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Albania
15.09.2021
30.10.2021
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
24.10.2018
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
24.06.1994
24.06.1994
21.04.1995
Organisering av sjøfolks arbeidstid
30.06.2002
30.06.2002
08.07.2002
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
30.06.2021
01.07.2021
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
02.03.2016
04.02.2017

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Koordinering av offentlige trygdeordninger
07.07.2008
06.02.2009
06.02.2009
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.01.2007
08.12.2007
08.12.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
28.04.2006
27.09.2008
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
05.05.2005
27.09.2008
Trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet
25.02.2008
08.11.2008
08.11.2008
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007
Utstedelse av blanketter og lister i forbindelse med sykehjelp
01.01.2006
03.06.2006
03.06.2006
Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader
01.01.2008
06.02.2009
06.02.2009
Overlappende familieytelser og barnetrygd
30.06.2006
27.09.2008
27.09.2008
Trygdeforordningen 1971
01.10.1972
01.01.1994
01.01.1994
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.03.2009
04.07.2009
04.07.2009
E200-blankettserien
01.10.2006
07.07.2007
07.07.2007
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser (1972)
01.10.1972
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
12.04.2007
08.12.2007
08.12.2007
Fri bevegelse av arbeidstakere
08.11.1968
01.01.1994
01.01.1994