Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk - Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
02.08.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden
30.04.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om sertifikater basert på antigen-hurtigtester
19.03.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
30.06.2022
09.07.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden
25.12.2021
23.02.2022
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.11.2020
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
20.11.2021
09.07.2022
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
16.02.2020
15.07.2020
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
20.02.2019
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
15.11.2019
12.06.2021
Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter
21.05.2016
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
31.03.2015
08.02.2020
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
24.04.2012
08.12.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt
01.07.2016
01.07.2016
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
08.03.2010
01.05.2012
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
05.08.2012
05.08.2012
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
30.10.2013
30.04.2012
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
31.12.2012
31.12.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman
01.08.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
25.12.2021
23.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru
01.08.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene
01.08.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
01.07.2022
24.09.2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Jordan
16.02.2022
19.03.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Thailand
22.12.2021
23.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
01.01.2021
01.01.2021
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
29.03.2019
20.09.2019
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
01.01.2021
01.01.2021
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
11.07.2021
15.07.2020
01.07.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
01.01.2018
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
01.09.2017
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
01.09.2017
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
01.09.2017
01.03.2021
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
20.02.2021
20.02.2021
01.07.2021
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
17.01.2020
17.01.2020
01.07.2021
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
20.07.2020
01.01.2023
01.01.2023
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
12.03.2016
03.12.2016
PVU-forordningen 2016 om personlig verneutstyr
21.10.2016
10.02.2018
22.06.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
12.05.2016
01.03.2021
01.03.2021
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
10.10.2017
01.08.2019
01.08.2019
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater
17.06.2014
01.01.2014
01.01.2014
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
01.06.2015
01.06.2015
26.06.2015
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
18.06.2016
01.01.2020
01.07.2017
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
01.01.2014
01.01.2014
EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020
01.01.2014
01.01.2014
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
28.06.2012
02.02.2013
31.05.2013
Det europeiske år for aktiv aldring 2012
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012
Fri bevegelse av arbeidskraft
16.06.2011
01.02.2013
14.12.2012
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
11.05.2013
11.05.2013
18.06.2013
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
01.01.2010
Trygdeforordningen 2004
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
05.06.2011
01.11.2012
06.06.2011
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
Tilleggspensjonsdirektivet
21.05.2018
21.05.2018
Asbestdirektivet
05.01.2010
11.12.2010
01.01.2013
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
08.10.2010
08.10.2010
14.08.2009
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
23.10.2009
01.05.2010
01.01.2012
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser 2009
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2008
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med tilsetting og arbeidsvilkår
15.08.2008
01.02.2009
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
21.12.2007
01.11.2012
Vikarbyrådirektivet
05.12.2011
01.05.2013
01.01.2013
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
01.05.2006
01.03.2009
01.01.2010
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
31.10.2000
20.06.2001
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
23.03.2005
01.08.2003
01.01.2006
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
07.04.2000
07.04.2000
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
30.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
14.02.2006
14.02.2006
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
06.07.2005
06.07.2005
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
27.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder
01.04.2011
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Georgia
16.11.2021
11.12.2021
Arbeidstakerers manuelle håndtering av tunge gjenstander
31.12.1992
Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Færøyene
15.09.2021
30.10.2021
Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg
16.07.2019
12.12.2020
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Brasil
14.10.2022
10.12.2022
Svangerskapsdirektivet
24.11.1994
24.11.1994
24.11.1994
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer
05.05.2001
05.05.2001
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vatikanstaten
02.08.2021
25.09.2021
Rettighet til tilleggspensjon
29.06.1998
25.07.2001
01.03.2002
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
28.03.2022
30.04.2022
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
10.07.2001
10.07.2001
01.07.2002
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
08.08.2018
01.03.2021
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om refusjonsprosedyrer
20.05.2014
26.02.2015
26.02.2015
Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tunisia
22.12.2021
23.02.2022
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.2006
Trygdebestemmelser: overgangsperiode
01.02.2012
29.09.2012
29.09.2012
Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: gjennomføringsbestemmelser om oppfriskningsdoser
18.11.2021
11.12.2021
minimumskrav for vern av arbeidstakere i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord
07.12.1994
07.12.1994
01.01.2013
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
20.05.2021
20.05.2021
01.07.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Israel
15.09.2021
30.10.2021
Koordinering av trygdeordninger: bestemmelser om drift og sammensetning av Den tekniske kommisjon for databehandling
16.03.2021
30.04.2022
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
18.08.2003
01.02.2006
18.08.2006
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
31.12.1994
31.12.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Tyrkia
20.08.2021
25.09.2021
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
24.10.2018
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam
11.05.2022
09.07.2022
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.1994
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
02.03.2016
04.02.2017
Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Taiwan
22.12.2021
23.02.2022
Organisering av sjøfolks arbeidstid
30.06.2002
30.06.2002
08.07.2002
Offentlige trygdeordninger: fortolkningsvedtak
27.09.2013
15.02.2014
15.02.2014
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Libanon
10.12.2021
23.02.2022
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer: gjennomføringsbestemmelser om veiledende grenseverdier (2006)
31.08.2007
28.04.2007
01.01.2013
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Moldova
16.11.2021
11.12.2021
Arbeid med dataskjermutstyr
31.12.1992
01.01.1994
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Monaco
15.09.2021
30.10.2021
Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger
03.07.2019
06.02.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Cookøyene, Niue og Tokelau
14.10.2022
10.12.2022
Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
22.10.2005
22.10.2005
01.07.2004

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Koordinering av offentlige trygdeordninger
07.07.2008
06.02.2009
06.02.2009
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.01.2007
08.12.2007
08.12.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
28.04.2006
27.09.2008
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
05.05.2005
27.09.2008
Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader
01.01.2008
06.02.2009
06.02.2009
Overlappende familieytelser og barnetrygd
30.06.2006
27.09.2008
27.09.2008
Trygdeforordningen 1971
01.10.1972
01.01.1994
01.01.1994
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.03.2009
04.07.2009
04.07.2009
E200-blankettserien
01.10.2006
07.07.2007
07.07.2007
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser (1972)
01.10.1972
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
12.04.2007
08.12.2007
08.12.2007
Fri bevegelse av arbeidstakere
08.11.1968
01.01.1994
01.01.1994
Trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet
25.02.2008
08.11.2008
08.11.2008
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007
Utstedelse av blanketter og lister i forbindelse med sykehjelp
01.01.2006
03.06.2006
03.06.2006