Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk - Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-henstilling om garantert minsteinntekt
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser om screening, registrering og overvåking
Europeisk funksjonshemmetkort
Bindende standarder for likestillingsorganer

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
01.07.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden
30.04.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om sertifikater basert på antigen-hurtigtester
19.03.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
30.06.2022
09.07.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden
25.12.2021
23.02.2022
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.11.2020
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
20.11.2021
09.07.2022
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
16.02.2020
15.07.2020
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
15.11.2019
12.06.2021
Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter
21.05.2016
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
31.03.2015
08.02.2020
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
24.04.2012
08.12.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt
01.07.2016
01.07.2016
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
08.03.2010
01.05.2012
Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende
05.08.2012
05.08.2012
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
30.10.2013
30.04.2012
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
31.12.2012
31.12.2012
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
20.11.2021
09.07.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman
01.08.2022
24.09.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
25.12.2021
23.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru
01.08.2022
24.09.2022
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
20.11.2021
09.07.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene
01.08.2022
24.09.2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Colombia
04.04.2022
11.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Malaysia
04.04.2022
11.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Jordan
16.02.2022
19.03.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Thailand
22.12.2021
23.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat
01.07.2021
01.07.2021
01.07.2021
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
01.01.2021
01.01.2021
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
29.03.2019
20.09.2019
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
01.01.2021
01.01.2021
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
11.07.2021
15.07.2020
01.07.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
01.01.2018
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
01.09.2017
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
01.09.2017
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
01.09.2017
01.03.2021
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
20.02.2021
20.02.2021
01.07.2021
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
17.01.2020
17.01.2020
01.07.2021
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
20.07.2020
01.01.2023
01.01.2023
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
12.03.2016
03.12.2016
PVU-forordningen 2016 om personlig verneutstyr
21.10.2016
10.02.2018
22.06.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
12.05.2016
01.03.2021
01.03.2021
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
10.10.2017
01.08.2019
01.08.2019
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater
17.06.2014
01.01.2014
01.01.2014
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
01.06.2015
01.06.2015
26.06.2015
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
18.06.2016
01.01.2020
01.07.2017
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
01.01.2014
01.01.2014
EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020
01.01.2014
01.01.2014
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
28.06.2012
02.02.2013
31.05.2013
Det europeiske år for aktiv aldring 2012
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012
Fri bevegelse av arbeidskraft
16.06.2011
01.02.2013
14.12.2012
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
11.05.2013
11.05.2013
18.06.2013
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
01.01.2010
Trygdeforordningen 2004
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
05.06.2011
01.11.2012
06.06.2011
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
Tilleggspensjonsdirektivet
21.05.2018
21.05.2018
Asbestdirektivet
05.01.2010
11.12.2010
01.01.2013
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
08.10.2010
08.10.2010
14.08.2009
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
23.10.2009
01.05.2010
01.01.2012
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser 2009
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
01.05.2010
01.06.2012
22.06.2012
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2008
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
15.08.2008
01.02.2009
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
21.12.2007
01.11.2012
Vikarbyrådirektivet
05.12.2011
01.05.2013
01.01.2013
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
01.05.2006
01.03.2009
01.01.2010
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
31.10.2000
20.06.2001
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
23.03.2005
01.08.2003
01.01.2006
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
07.04.2000
07.04.2000
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
30.06.2003
30.06.2003
30.06.2003
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
14.02.2006
14.02.2006
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
06.07.2005
06.07.2005
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
27.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Monaco
15.09.2021
30.10.2021
Rammeavtale om foreldrepermisjon
03.09.1998
01.07.2000
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.05.2015
01.05.2015
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra San Marino
02.08.2022
25.09.2021
Trygdebestemmelser: overgangsperiode
01.02.2012
29.09.2012
29.09.2012
Arbeidstidsdirektivet
02.08.2004
01.08.2005
17.08.2004
Finansielle sider ved grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer
15.03.2012
16.03.2013
16.03.2013
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
08.08.2018
01.03.2021
Koordinering av trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
28.02.2022
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Uruguay
22.12.2021
23.02.2022
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Togo
25.11.2021
23.02.2022
PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr
01.07.1992
01.01.1994
19.08.1994
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
24.06.1994
24.06.1994
21.04.1995
Skolegang for barn av vandrearbeidere
02.08.1981
01.01.1994
Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter
Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Armenia
29.10.2021
11.12.2021
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
08.10.2004
08.10.2004
01.04.2005
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
11.04.2017
06.12.2018
06.12.2018
Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikat fra Andorra
15.09.2021
30.10.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
11.05.2022
09.07.2022
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
30.06.1993
01.07.1994
01.07.2013
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.05.2015
01.05.2015
Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
30.06.2021
01.07.2021
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning
01.05.2010
01.06.2012
Utsendingsdirektivet
16.12.1999
01.01.2006
Koordinering av trygdeordninger: forlengelse av frister for refusjon av utgifter til helsetjenester og arbeidsløshetsytelser som følge av covid-19-pandemien
10.12.2020
05.02.2022
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra De forente arabiske emirater
10.12.2021
23.02.2022
Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra New Zealand
16.11.2021
11.12.2021
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
18.12.2011
18.12.2011
07.01.2013
Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES
01.01.2014
01.01.2014
Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling
09.09.2016
30.03.2019
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Panama
15.09.2021
30.10.2021
Masseoppsigelsesdirektivet
01.09.1998
01.07.2000
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ukraina
20.08.2021
25.09.2021
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
22.12.1978
01.01.1994
15.03.1979
Trygdeforordningen: endringsbestemmmelser om trygdeordninger i visse land
08.01.2013
04.05.2013
04.05.2013
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Montenegro
22.12.2021
23.02.2022
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
01.07.1997
07.03.1998
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Koordinering av offentlige trygdeordninger
07.07.2008
06.02.2009
06.02.2009
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.01.2007
08.12.2007
08.12.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
28.04.2006
27.09.2008
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
05.05.2005
27.09.2008
Trygdeforordningen 1971
01.10.1972
01.01.1994
01.01.1994
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
02.03.2009
04.07.2009
04.07.2009
E200-blankettserien
01.10.2006
07.07.2007
07.07.2007
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser (1972)
01.10.1972
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
12.04.2007
08.12.2007
08.12.2007
Fri bevegelse av arbeidstakere
08.11.1968
01.01.1994
01.01.1994
Trygdeordninger for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og familiemedlemmer som flytter innenfor fellesskapet
25.02.2008
08.11.2008
08.11.2008
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
01.06.2006
07.07.2007
07.07.2007
Utstedelse av blanketter og lister i forbindelse med sykehjelp
01.01.2006
03.06.2006
03.06.2006
Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader
01.01.2008
06.02.2009
06.02.2009
Overlappende familieytelser og barnetrygd
30.06.2006
27.09.2008
27.09.2008