Virksomhetsoverdragelsesdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, virksomheter eller deler av foretak eller virksomheter

Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses

Siste nytt

Fortolkningsdom (fransk versjon) avsagt av EU-domstolen 16.2.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, sist oppdatert november 1999)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 2001/23/EF er en kodifisering av to tidligere direktiver om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse; Rådsdirektiv 77/187/EØF av 14. februar 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter, som er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg 2 til St. prp. nr. 100 (1991-92), bind 12 s. 141), endret ved rådsdirektiv 98/50/EF av 4. juni 1998, som er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komitébeslutning 57/1999 av 30. april 1999). Formålet med direktiv 2001/23/EF er kun å foreta en offisiell kodifisering eller sammenstilling av innholdet i de tidligere direktivene. Det foretas ingen materielle endringer.

Merknader
Direktivet innebærer ingen materielle endringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for fri bevegelse av personer, arbeidsliv og arbeidsmiljø, der Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet er representert. Spesialutvalget fant direktivet relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.7.2002, p. 140-144
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2001
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro