Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/126 av 16. januar 2019 om opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94

Regulation (EU) 2019/126 of 16 January 2019 of the European Parliament and of the Council establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) 2062/94

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 25.1.2023

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2023)

Sammendrag av innhold

Det europeiske arbeidsmiljøkontoret i Bilbao (EU-OSHA) er EUs informasjonsorgan for spørsmål knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Kontoret ble opprettet i 1994, og innhenter, analyserer og formidler informasjon knyttet til arbeidsrelatert sikkerhet og helse på europeiske arbeidsplasser. Bilbao-kontoret har et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og EU-kommisjonen.

I januar 2019 vedtok EU en ny forordning om EU-OSHA (forordning 2019/126), som innebærer en revisjon av de opprinnelige bestemmelsene og som opphever den tidligere forordningen. Formålet med revisjonen er å:

1) tilpasse visse bestemmelser i den eksisterende forordningen til den felles tilnærmingen om desentraliserte byråer (et omfattende sett med veiledende prinsipper for å gjøre etatene mer sammenhengende, effektive og ansvarlige), og å 

2) oppdatere EU-OSHAs mål og oppgaver for bedre å gjenspeile nyere utvikling og nye krav.

De to andre trepartssammensatte EU-byråene, Eurofound og Cedefop, har også gjennomgått en revisjon av sine respektive grunnleggende bestemmelser.
De konkrete endringene i den nye forordningen går i hovedsak på styringsstrukturen. For mer effektive beslutningsprosesser er det introdusert en todelt ledelsesstruktur, med et Management Board assistert av et Executive Board. EU-OSHA skal fortsatt ha et trepartssammensatt styre med representanter fra medlemsstatenes myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og EU-kommisjonen. 
 
Det er tatt inn en bestemmelse (artikkel 8 nr 4) i den nye forordningen som åpner for at EFTA/EØS-landene (fortsatt) kan idelta med felles trepartsrepresentasjon som observatører i EU-OSHAs styremøter.   

Merknader

Norge har deltatt i EU-OSHA siden 2010. Rådsforordning (EF) nr. 2062/94 som nå oppheves, er tatt inn i EØS-avtalens protokoll 31, som gjelder samarbeid utenfor de fire friheter. Før dette (fra 1999) deltok EØS/EFTA-statene på uformell basis i samarbeidet rundt kontoret. Deltakelsen skjedde da utenfor rammen av EØS-avtalen og medførte ikke kostnader for EØS/EFTA-statene, utover å dekke reise og opphold samt kostnader til deltakelse i de enkelte prosjektene de deltok i. I 2009 inviterte EU EØS/EFTA-statene formelt til å delta i byrået. Stortinget ga i 2010 sitt samtykke til at forordningen om EU-OSHA skulle innlemmes i EØS-avtalen, jf. Prop. 71 S (2009-2010).

Deltakelsen innebærer at Norge deltar fullt ut i kontorets styre med samme rettigheter og forpliktelser som EU-land, men uten stemmerett. Norges myndighetsrepresentant (samt vararepresentant) er fra Arbeidstilsynet. Videre deltar Norge med en arbeidsgiverrepresentant fra NHO og en arbeidstakerrepresentant fra LO. Norges representanter har fortsatt å delta på alle styremøter, selv om den nye forordningen forreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

EØS/EFTA-statene forpliktet seg gjennom EØS-komitebeslutningen i 2009 til å bidra med et årlig tilskudd til Bilbao-kontorets drift beregnet i samsvar med EØS-avtalens artikkel 82 (1) litra a og Protokoll 2.

Norge har både representasjon i Management Board og varamedlemskap i Executive board. Arbeidstilsynets erfaring er at Norge sammen med partene og de nordiske landene, og de øvrige EØS-landene gradvis har fått påvirket EU-OSHAs strategiske arbeid. Ifølge Arbeidstilsynet har flere av våre forslag til strategiske satsingsområder blitt tatt til etterretning av EU OSHA, eksempelvis knyttet til satsning på SMEs, digitalisering, effekt av virkemiddelbruk og spørreundersøkelsen om kreftfremkallende stoffer blant arbeidstakere. Vårt Focal Point, som er den operative delen av EU OSHA, har sammen med fagpersoner både fra Arbeidstilsynet og STAMI deltatt aktivt i faggrupper, seminarer og kampanjer organisert i regi av EU OSHA.

Vurdering

Arbeids- og inkluderingsdepartementets vurdering er at Norge bør fortsette sin deltakelse i EU-OSHA på tilsvarende vis som i dag. Etter departementets vurdering bør forordningen derfor tas inn i EØS-avtalen på tilsvarende vis som tidligere forordning.

Innlemmelse av forordningen innebærer økonomiske forpliktelser for Norge, selv om de ikke antas å ville være særlig annerledes enn i dag. Kostnadene ved deltakelse i EU-OSHA knytter seg først og fremst til operasjonelle kostnader (årlig kontingent). På Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett er det de senere årene avsatt rundt 3,2 mill NOK til dekning av Norges utgifter til deltakelse i EU-OSHA.

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. januar 2019 med virkning for EUs medlemsstater fra 20. februar 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet