Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1516 av 8. september 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved europarlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1516 of 8 September 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/1073 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.10.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.9.2022)

Sammendrag av innhold
EØS-avtalen vedlegg V nr. 10 og VIII nr. 11 beslutning (EU) 2022/1516) om endring av beslutning (EU) 2021/1073 om tekniske spesifikasjoner og regler for implementeringen av tillitsrammeverket for EUs digitale COVID-sertifikat etablert gjennom forordning (EU) 2021/953 for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien, gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg V og VIII, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endring i § 25d i covid-19-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Hjemlene har i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Forslaget anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i oktober.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.09.2022
Anvendelsesdato i EU
15.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.10.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2022
Anvendes fra i Norge
21.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D1516
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro