Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2180 av 16. desember 2019 som spesifiser ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2180 of 16 December 2019 specifying the detailed arrangements and content for the quality reports pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som dekker statistikker innenfor syv hovedområder. Denne implementerende forordningen spesifiserer detaljert oppsett av og innhold i kvalitetsrapporter for statistikkene i rammeforordningen.

En vesentlig del av kvalitetsrapportene er beregningen av presisjon i estimatene. Metoden for å fastslå hvorvidt presisjonskravene er oppfylt er beskrevet i artikkel 4. Forordningen definerer en del felles konsepter samt krav til selve rapporteringen. Innholdet i kvalitetsrapportene fremkommer i forordningens vedlegg. Innholdet i kvalitetsrapportene strekker seg fra overordnet metainformasjon om de ulike statistiske undersøkelsene til beregnede kvalitetsindikatorer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Oppsettet for kvalitetsrapportene er tungt basert på European Statistical System Standard for Quality Reports, som SSB allerede bruker. De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om forordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
09.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet