Gasstransmisjonsforordningen

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass og om oppheving av forordning (EF) nr. 1775/2005

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

Del av:

Siste nytt

Omtale publisert av Olje og energidepartementet 21.5.2021 av Kommisjonens høring om intiativet om planlagt revisjon av forordningen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2022)

Sammendrag av innhold
Som en del av en større energimarkedspakke ble det den 19. september 2007 fremlagt et forslag til justering av forordning 1775/2005 om betingelser for adgang til gastransmisjonsnettet. Bakgrunnen for dette forslaget har vært ønsket om å bidra til bedre effektivitet i gassmarkedet. Det overordnede formål er å medvirke til bedre integrasjon av gassmarkedene i Europa/EU gjennom bedre flyt over grensene og mer harmoniserte regler for dette. Forslaget er basert på artikkel 95 i traktaten og er knyttet til et indre marked og er EØS-relevant. Den endelige tekst gjennom forordning 715/2009 om betingelser for adgang til gasstranmisjonsnett ble vedtatt som en del av energimarkedspakken den 13. juli 2009 ( se øvrige EØS-notater om de andre deler av pakken)

Hovedinnhold:

Forordningens viktigste oppgave er å utvikle ikke-diskriminerende betingelser for adgang til gasstransmisjonsnettverk, under hensyntagen til spesielle karakteristika til nasjonale og regionale markeder. Videre skal det utvikles adgangsbetingelser til LNG fasiliteter. Forordningen skal medvirke til utvikling av engrosmarkeder (wholesale markets) for naturgass (artikkel 1) Det er lagt opp til en prosedyre for sertifisering av TSO for naturgass i tråd med gassmarkedsdirektivet (artikkel 3).

Gjennom forordningen 715/2009 vil det opprettes en ny formell struktur gjennom "European Network of Transmission System Operators for Gas" (også kalt ENTSO-G). ENTSO-G skal sikre en optimal styring og fornuftig utvikling av det europeiske transmisjonsnettverket. ENTSO -G skal være etablert innen 3. mars 2011. Etableringen av ENTSO-G skal skje ved at TSO'ene selv sender utkast til vedtekter, en liste med fremtidige medlemmer og prosedyrer for konsultasjon med berørte parter. Det nye byrået og Kommisjonen skal kunne uttale seg om dette forslaget etter fastlagt prosedyre (artikkel 4 og 5).

En lang rekke oppgaver er lagt til det nye ENTSO-G. Blant annet skal det utvikles og vedtas tekniske markedsregler ("network codes"), felles styringsverktøy, 10 års investeringsplaner, et årlig arbeidsprogram og perspektiver for balanse i markedet (artikkel 7 og 8). Det nye byrået for samarbeid mellom energiregulatorer får en overvåkingsfunksjon i forhold til ENTSO-G. Blant annet vil byrået få forelagt den 10 årige investeringsplanen og årlige arbeidsprogram til uttalelse (artikkel 9) ENTSO-G skal sitt arbeid konsultere bredt med berørte parter (artikkel 10)

TSOene skal etablere regionalt samarbeid innen rammen av ENTSO-G (gass). Det skal utarbeides regionale investeringsplaner hvert annet år. (artikkel 12)

Forordningen legger opp til at prinsipper nedfelt i artiklene 13 til 19 kan detaljeres i komitevedtak (komitologi) Dette er prinsipper knyttet til tariffering, tredjepartsadgang til nettverk, tredjepartsadgang til lagrings og LNG-anlegg, tildeling av kapasitet og flaskehalsstyringsprosedyrer og informasjonsprinsipper (transparency") (artikkel 13-19 og artikkel 23)

De land som har et unntak i henhold til artikkel 49 i gassmarkedsdirektiv III vil unntas fra forordningen . Dette vedrører land med umodne eller isolerte gassmarkeder (artikkel 30).

Den gamle forordningen skal erstattes av 715/2009 fra 3. mars 2011 (artikkel 31).

Vurdering

Rettslige konsekvenser
Forordning 715/2009 om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett er som resten av energimarkedspakken basert på artikkel 95 i EU-traktaten og EØS relevant. Den eksisterende forordning er en del av EØS-avtalen. På grunn av det norske gassmarkedets unntak som marked under oppbygging etter andre gassmarkedsdirektiv, har ikke Norge vært forpliktet til å gjennomføre denne forordningen. Etter utløpet av statusen som marked under oppbygging i 2014 vil den nye forordningen måtte gjennomføres i forskrift til naturgassloven. Departementet viser til at forordningen gjelder transmisjon, i tillegg til LNG- og lageranlegg av betydning for transmisjon. Departementet legger til grunn at det ikke finnes virksomheter som faller inn under disse definisjonene i Norge i dag, og forordningen vil derfor ikke få praktisk anvendelse for norske aktører.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Vurdert av OED og berørte departementer. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Vedlegg I i forordningen ble endret ved kommisjonsbeslutning 2012/490/EU av 24. august 2012.

Status
Forordning 715/2009 er vedtatt 13. juli 2009 sammen med de fire andre direktiver og forordninger i ”energimarkedspakken”. Det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen ble sendt ut på en ekstern høring i Norge med frist 1.12.2007 med henblikk på en EØS-posisjon. EFTA merknader til opprinnelig forslag ble oversendt den 24. januar 2008. OED har også sent den endelige energimarkedspakken fra 13. juli 2009 på ekstern høring med henblikk på EØS-vedtak. Det gjøres oppmerksom på at den opprinnelige forordning 1775/2005 ble vedtatt i EØS-komiteen den 28.9.2008. Justering av 1775/2008 gjennom 715/2009 ble publisert i Official Journal den 23. august 2009.

Et første forslag til EØS-vedtak til tredje energimarkedspakke ble oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) den 11.10.2013. Det har deretter pågått drøftelser mellom EFTA og DG ENER 2014-2016 om EØS-vedtaket. Etter at et forslag til EØS-vedtak, med nødvendige EØS-tilpasninger, ble oversendt til EEAS i august 2016 og ble vedtatt i EØS-komiteen i 2017 sammen med resten av tredje energimarkedspakke. Stortinget samtykket til godkjenning av innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke 22. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
03.09.2009
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.10.2019
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0715
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro