Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2086 av 5. juli 2021 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 med henblikk på å legge til utfelte fosfatsalter og derivater av disse som en komponentmaterialkategori av EU-gjødselvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2086 of 5 July 2021 amending Annexes II and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding precipitated phosphate salts and derivates as a component material category in EU fertilising products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2022)

Sammendrag av innhold
EU vedtok i 2019 en ny gjødselvareforordning (forordning (EU) 2019/1009 om EU-gjødselvarer). EU-gjødselvareforordningen gjør betydelige endringer i hvordan mineralgjødsel og kalk kan omsettes på det harmoniserte indre markedet, og innfører også muligheten til å omsette gjødselvarer av organisk opphav på det harmoniserte markedet. Det vil først være mulig å omsette produkter etter den nye forordningen i juli 2022. Forordningen er nå til vurdering i EØS-landene. Det vil være valgfritt for virksomhetene om de vil omsette etter nasjonalt gjødselvareregelverk eller EUs gjødselvareforordning ved en eventuell implementering.

Denne forordningen legger til en ny tillatt komponentmaterial-kategori (CMC 12) i EU-gjødselvareforordningen. Utfelte fosfatsalter og derivater blir nå tillatt som råvare.

Disse materialene kan være avfall og kan i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 2019/1009 slutte å være avfall hvis de oppfyller kravene i EU-gjødselvareforordningen.

Kommisjonens felles forskningssenter (JRC) har utarbeidet en vitenskapelig rapport som dette endringsforslaget bygger på.

Forordningen inneholder blant annet en positivliste for råvarer, krav til tilsetningsstoffer, krav til behandlingsprosessen, grenseverdier og merkeregler. Positivisten er begrenset, men videre enn den som er for biokull. Avløpsslam er for eksempel tillatt. Animalske biprodukter som har nådd et sluttpunkt etter den forordningen, kan også brukes som råvare.

Utfellingsprosessen må foregå under kontrollerte forhold i en reaktor. Materialet må REACH-registreres og vurderes spesielt for bruk som gjødselvare.

De utfelte fosfatsaltene må inneholde:

a) et minimumsinnhold av fosforpentoksid (P2O5) på 16 % av tørrstoffinnholdet

(b) et maksimalt innhold av organisk karbon (Corg) på 3 % av tørrstoffinnholdet

c) ikke mer enn 3 g/kg tørrstoff med synlige urenheter som overstiger 2 mm i en av følgende former: organisk materiale, glass, stein, metall og plast

d) ikke mer enn 5 g/kg tørrstoff av summen av synlige urenheter nevnt i bokstav c).

Summen av aluminium (Al) og jern (Fe) i utfelte fosfatsalter eller derivater må ikke overstige 10 % av tørrstoffinnholdet i utfelte fosfatsalter eller derivater. Grenseverdi på 6 mg PAH16 pr. kg tørrstoff. Tungmetallgrenseverdier følger av hovedforordningen.

Det er i tillegg hygienekrav som går på fravær av indikatorbakterier eller alternativt bestemte behandlingsmetoder.

Samsvarsvurderingen må gjøres etter modul D, som innebærer bruk av et notifisert organ i vurderingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Avløpsslam er inkludert på positivlisten for råvarer. En tolkning av dette er at utfelte fosfatsalter av avløpsslam slutter å ha status som avløpsslam, og derfor ikke er dekket av restriksjonene i avløpslamdirektivet ved bruk.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2021
Anvendelsesdato i EU
16.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2086
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro