Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2086 av 5. juli 2021 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til utfelte fosfatsalter og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2086 of 5 July 2021 amending Annexes II and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding precipitated phosphate salts and derivates as a component material category in EU fertilising products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2021)

Sammendrag av innhold
EU vedtok i 2019 en ny gjødselvareforordning (forordning (EU) 2019/1009 om EU-gjødselvarer). EU-gjødselvareforordningen gjør betydelige endringer i hvordan mineralgjødsel og kalk kan omsettes på det harmoniserte indre markedet, og innfører også muligheten til å omsette gjødselvarer av organisk opphav på det harmoniserte markedet. Det vil først være mulig å omsette produkter etter den nye forordningen i juli 2022. Forordningen er nå til vurdering i EØS-landene. Det vil være valgfritt for virksomhetene om de vil omsette etter nasjonalt gjødselvareregelverk eller EUs gjødselvareforordning ved en eventuell implementering.

Denne forordningen legger til en ny tillatt komponentmaterial-kategori (CMC 12) i EU-gjødselvareforordningen. Utfelte fosfatsalter og derivater blir nå tillatt som råvare.

Disse materialene kan være avfall og kan i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 2019/1009 slutte å være avfall hvis de oppfyller kravene i EU-gjødselvareforordningen.

Kommisjonens felles forskningssenter (JRC) har utarbeidet en vitenskapelig rapport som dette endringsforslaget bygger på.

Forordningen inneholder blant annet en positivliste for råvarer, krav til tilsetningsstoffer, krav til behandlingsprosessen, grenseverdier og merkeregler. Positivisten er begrenset, men videre enn den som er for biokull. Avløpsslam er for eksempel tillatt. Animalske biprodukter som har nådd et sluttpunkt etter den forordningen, kan også brukes som råvare.

Utfellingsprosessen må foregå under kontrollerte forhold i en reaktor. Materialet må REACH-registreres og vurderes spesielt for bruk som gjødselvare.

De utfelte fosfatsaltene må inneholde:

a) et minimumsinnhold av fosforpentoksid (P2O5) på 16 % av tørrstoffinnholdet

(b) et maksimalt innhold av organisk karbon (Corg) på 3 % av tørrstoffinnholdet

c) ikke mer enn 3 g/kg tørrstoff med synlige urenheter som overstiger 2 mm i en av følgende former: organisk materiale, glass, stein, metall og plast

d) ikke mer enn 5 g/kg tørrstoff av summen av synlige urenheter nevnt i bokstav c).

Summen av aluminium (Al) og jern (Fe) i utfelte fosfatsalter eller derivater må ikke overstige 10 % av tørrstoffinnholdet i utfelte fosfatsalter eller derivater. Grenseverdi på 6 mg PAH16 pr. kg tørrstoff. Tungmetallgrenseverdier følger av hovedforordningen.

Det er i tillegg hygienekrav som går på fravær av indikatorbakterier eller alternativt bestemte behandlingsmetoder.

Samsvarsvurderingen må gjøres etter modul D, som innebærer bruk av et notifisert organ i vurderingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Det må gjøres en nærmere vurdering av hvilken betydning denne forordningen har for avfallsstatusen til utfelte fosfatsalter, som omsettes etter nasjonalt gjødselvareregelverk og som f.eks. ikke overholder grenseverdier i EU-regelverket.

Avløpsslam er inkludert på positivlisten for råvarer. En tolkning av dette er at utfelte fosfatsalter av avløpsslam slutter å ha status som avløpsslam, og derfor ikke er dekket av restriksjonene i avløpsslamdirektivet ved bruk.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2021
Anvendelsesdato i EU
16.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet