Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om formaldehyd
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett

Sider