Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Biocider: godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre og peroksyoktansyre til bruk i produkter av type 2, 3 og 4
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
Energimerking av lyskilder (revisjon)
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon)
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018
Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2020 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse

Sider