Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstatenes lover om tilgjengeliggjøring av radioutstyr på markedet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 23.9.2021 med pressemelding

Bildet er tatt av Denys Vitali (Pixabay)

Europakommisjonen la 23. september 2021 fram forslag til en felles standard for mobiltelefoner, nettbrett, høretelefoner og annen elektronikk. Konkret ønsker Kommisjonen at USB-C-kontakten, som i dag benyttes av Android-telefoner, skal bli universalstandarden for nytt utstyr. Forslaget skal nå behandles av Europa­parlamentet og Rådet. Dersom det blir vedtatt, skal det ifølge forslaget gjelde alt nytt utstyr som omsettes fra to år etter vedtaksdatoen. Det er særlig Apple som har vært motstandere av en felles standard for ladere. Selskapet hevder det vil bremse innovasjon på området. Europakommisjonen begrunner forslaget med hensynet til forbrukerne og mener det også vil føre til redusert avfall.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har satt i gang en utredningsprosess for å vurdere mulig regulering etter artikkel 3(3)(a) i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og annet kompatibelt radioutstyr. Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-64.... Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for å vurdere behovet for regulering og vil sluttføres i september 2019. Reguleringsinitiativet kommer som følge av et ønske om å sikre interoperabilitet mellom ladere og mobiltelefoner på markedet, for å redusere behovet for å kjøpe eller bytte ut ladere ved kjøp av ny mobiltelefon. Dette vurderes som hensiktsmessig både med hensyn til forbrukerne og for å redusere avfall. Kommisjonen har i flere år forsøkt å få til en rammeavtale (Memorandum of understanding) med mobilindustrien for å sikre harmoniserte ladere, men har ikke lykkes med å komme i mål med et tilfredsstillende resultat. Reguleringsinitiativet skal minske fragmentering av ladeløsninger, samtidig skal en eventuell regulering ikke hindre fremtidig teknologisk utvikling.

Merknader
Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Eventuell tilleggsregulering under direktivet artikkel 3(3)(a) vil gjennomføres ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av en eventuell rettsakt anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som tilgjengeliggjør ladere, mobiltelefoner og annet radioutstyr på markedet på markedet i EØS. Som det fremgår av Kommisjonens "Inception Impact Assessment" så er de fleste produsenter av mobiltelefoner, ladere og annet tilbehør etablert i land utenfor EU/EØS, og det antas at en eventuell regulering vil ha mindre innvirkning for konkurranseevnen i økonomien i EU/EØS. Samtidig antas det at en begrensing i fragmentering i markedet for ladere vil øke konkurransen i denne sektoren og legge til rette for oppnåelse av målene i "The Single Market". I tillegg vil en begrensning i nye ladere redusere behovet for import av denne typen produkter fra land utenfor EU/EØS. Det er antatt at en eventuell regulering vil ha mindre innvirkning på europeiske små og mellomstore bedrifter som selger mobiltelefontilbehør (for eksempel innenfor HiFi-sektoren og firmaer som selger dokkingstasjoner og liknende produkter).

Sakkyndige instansers merknader
En eventuell rettsakt vil mest sannsynlig følge hurtigprosedyren og dermed ikke bli behandlet i Spesialutvalg. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil vurdere EØS-relevans og om en eventuell rettsakt er akseptabel.

Status
Kommisjonen har publisert et veikart for videre utredning. Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for å vurdere behovet for regulering og vil sluttføres i september 2019. Reguleringsinitiativet vil bli behandlet i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) og Radio Equipment Expert Group (RED EG). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar i disse gruppene.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet