Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1768 av 23. juni 2021 om endring av vedlegg I, II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer for å tilpasse den til den tekniske utviklingen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1768 of 23 June 2021 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Annexes I, II, III and IV to Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2021)

Sammendrag av innhold

EU vedtok i 2019 en ny gjødselvareforordning (forordning (EU) 2019/1009 om EU-gjødselvarer). EU-gjødselvareforordningen gjør betydelige endringer i hvordan mineralgjødsel og kalk kan omsettes på det harmoniserte indre markedet, og innfører også muligheten til å omsette gjødselvarer av organisk opphav på det harmoniserte markedet. Det vil først være mulig å omsette produkter etter den nye forordningen i juli 2022. Forordningen er nå til vurdering i EØS-landene.

Denne forordningen endrer vedleggene til EU-gjødselvareforordningen. Etter at EU-gjødselvareforordningen ble vedtatt, har det blitt oppdaget uklarheter i forordningen og også hindringer i markedet som ikke var tilsiktet. Denne forordningen inneholder rettinger av slike feil.

Dei viktigste endringene er:

Vedlegg 1:

 • Presisering av kravet om bruksveiledning for å forebygge overskridelser av stoffer som har grenseverdier i mat eller fôr.
 • Presisering av skillelinjene til plantevernmidler.
 • Endring i varetypen for mikronæringsstoff.
 • UVBC kjelat blir ikke lenger begrenset til jernkjelat.
 • Samme grenseverdi for mikroorganismer som for andre dyrkingsmedier innføres for uorganiske dyrkingsmedier.
 • Grenseverdien for nikkel i utelukkende mineralske dyrkingsmedier til grønne tak, vegger og i gartnerier endres fra total til biotilgjengelig nikkel.

Vedlegg 2:

 • Det gjøres endringer for å tillate enkelte polymerer som CMC (kompotentmaterial kategori) 1 jomfruelige material.
 • Det gjøres endringer for å tillate behandlet trefiber som CMC 2 plantedeler, dersom defibrering skjer ved en temperatur som ikke overstiger 100 °C og uten tilsetningsstoffer annet enn vann.
 • CMC 3 kompost og CMC 5 avgasset materiale endres for ikke å skape unødvendige hindringer for animalske biprodukter som er vurdert å nå sluttpunkt etter animaliebiproduktforordningen. 
 • CMC 3 kompost og CMC 5 avgasset materiale endres for å presisere at blandet innsamlet avfall ikke skal være råvare.
 • I CMC 11 gjøres det endringer for ikke utilsiktet å utelukke enkelte polymerer.

Vedlegg 3:

 • Råvarer som utgjør 5 volumprosent, kan merkes som alternativ til 5 masseprosent.
 • Presisering av merkekrav knytte til innhold av stoffer som det er grenseverdi for i mat og fôr.
 • Merkekrav knyttet til endringen i vedlegg 1 om grenseverdi for nikkel i mineralske dyrkingsmedier og for dyrkingsmedier med enkelte polymerer, om at produktene ikke skal brukes direkte på jord og at en i samarbeid med produsenten skal sørge for forsvarlig håndtering av brukt vekstmedium.
 • Flere endringer i merkekrav for kjelaterte mikronæringsstoff.
 • Endring i kravene til hvordan formen på produktet (pulver, pellets mm.) skal deklareres.
 • Endring i toleransegrenser for næringsstoff i uorganisk gjødsel.
 • Endring i toleransegrensen for organisk karbon i jordforbedringsmidler.
 • Nye toleransegrenser for mengden biostimulanter og for mekaniske blandinger.

Vedlegg 4

 • Det presiseres at modul B etterfulgt av modul C også kan brukes til en mekanisk gjødselvareblanding som spesifisert i PFC 7.
 • Ved innhold av mer enn 200 mg Cr (krom) per kg tørrstoff skal det i samsvarsvurderingen oppgis største mengde og nøyaktig kilde til innholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer. Mattilsynet vurderer at denne rettsakten bare endrer bestemmelser i EU-gjødselvareforordningen som er hjemlet i matloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere. Et unntak er kravet til merking av at enkelte dyrkingsmedier skal håndteres i samråd med produsent etter bruk. Det er vanskelig å se for seg hvordan dette skal gjøres i praksis. Det må vurderes om det for eksempel skal følges opp i andre forskrifter. De som velger å bruke slike dyrkingsmedier, vil få kostnader med avskaffelse av brukt dyrkingsmedium.

Det er en norsk produsent av ligninsulfonat som kan omsette sine produkter lettere til bruk i gjødselvarer i EU som følge av disse endringene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Endringene er vurdert til ikke å ha uakseptable virkninger på helse og miljø. Det må imidlertid vurderes i samarbeid med Miljødirektoratet hvordan brukte dyrkingsmedier med restriksjoner skal håndteres. Det gjøres oppmerksom på at som alternativ kan det brukes dyrkingsmedier etter nasjonalt regelverk, som ikke har tilsvarende krav.

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.06.2021
Anvendelsesdato i EU
16.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1768
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro