Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ajourføring 2019 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Sider