Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser 2021-2030
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utslipp fra luftfart
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-m i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat og ometoat i eller på kirsebær
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter

Sider