Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
13.01.2020
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
13.01.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
13.01.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
20.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
18.12.2019
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
17.12.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
17.12.2019
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
17.12.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
17.12.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om transport av husdyr og rugeegg
17.12.2019
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
17.12.2019
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullende planlegging (2021-2028)
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
16.12.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
12.12.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
12.12.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
09.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
06.12.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
29.11.2019
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.11.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.11.2019
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
29.11.2019
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
28.11.2019

Sider