Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
29.05.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
28.05.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
28.05.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
28.05.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
28.05.2019
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
28.05.2019
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
28.05.2019
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
27.05.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.05.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.05.2019
Sikkerhetsregler for flyging med droner
24.05.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
24.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
22.05.2019
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
20.05.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
20.05.2019
Kontraktsregler for salg av varer
20.05.2019
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
20.05.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
20.05.2019
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
20.05.2019
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
20.05.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
20.05.2019
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
20.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
17.05.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.05.2019
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
17.05.2019
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
17.05.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
17.05.2019
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.05.2019
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet
16.05.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
16.05.2019
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringskontroll
16.05.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
16.05.2019
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsskontroll
16.05.2019
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
16.05.2019
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
16.05.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
15.05.2019
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
15.05.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
15.05.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
14.05.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
14.05.2019
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
14.05.2019
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
14.05.2019
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.05.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
13.05.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
13.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
10.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
08.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
07.05.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
07.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
06.05.2019
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
03.05.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
02.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
30.04.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.04.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
29.04.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
25.04.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
24.04.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
24.04.2019
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
24.04.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
23.04.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
23.04.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
23.04.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
17.04.2019
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019)
17.04.2019
Skipsavfallsdirektivet 2019 (revisjon)
17.04.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
17.04.2019
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
17.04.2019
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: endringsbestemmelser 2019
17.04.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
17.04.2019
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet
17.04.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
17.04.2019
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
17.04.2019
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
17.04.2019
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede
17.04.2019
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke
16.04.2019
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
16.04.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
15.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
15.04.2019
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
15.04.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
11.04.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
08.04.2019
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
05.04.2019
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
05.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
04.04.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
03.04.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
03.04.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
03.04.2019
Digital sikkerhet i energisektoren
03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
03.04.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
03.04.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
01.04.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
29.03.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
28.03.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
28.03.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
28.03.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.03.2019
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
26.03.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
26.03.2019
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett
26.03.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
25.03.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
25.03.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
25.03.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
25.03.2019
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
25.03.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
25.03.2019
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
22.03.2019
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
22.03.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
22.03.2019
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
20.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
20.03.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
20.03.2019
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
19.03.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
19.03.2019
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
19.03.2019
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
19.03.2019
Traktorforordningen 2019: rettelse og endringsbestemmelser
19.03.2019
BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.03.2019
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
19.03.2019
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
19.03.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
19.03.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
18.03.2019
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
15.03.2019
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
15.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
14.03.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
14.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
14.03.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
14.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
14.03.2019
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
14.03.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
14.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
13.03.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
13.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.03.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
13.03.2019
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen
13.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
12.03.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
12.03.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
12.03.2019
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
12.03.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
12.03.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
12.03.2019
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg
11.03.2019
Energimerking av lyskilder (revisjon)
11.03.2019
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
11.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
11.03.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
11.03.2019
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon)
11.03.2019
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon)
11.03.2019
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
11.03.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.03.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
08.03.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
07.03.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
07.03.2019
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
05.03.2019
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
05.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
04.03.2019
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
04.03.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
28.02.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
27.02.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
27.02.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
27.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
26.02.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
26.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
25.02.2019
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
25.02.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
25.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019

Sider