Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans
Faktaark Dato EU-vedtak
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
08.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
08.04.2022
Beskyttelse mot munn- og klovsyke: hastetiltak om import av høy og halm fra tredjeland
06.04.2022
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
07.04.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil
07.04.2022
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere
26.01.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
04.04.2022
Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering
04.04.2022
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien
04.04.2022
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
04.04.2022
Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon
01.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
01.04.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Colombia
01.04.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Malaysia
01.04.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
27.01.2022
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
13.01.2022
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
14.01.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Portugal, Romania og Bulgaria
29.03.2022
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
31.03.2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022)
29.03.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om unntak for mindreårige fra godtakelsesperioden
29.03.2022
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler
25.03.2022
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110'
29.03.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
28.03.2022
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
28.03.2022
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
25.03.2022
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler
25.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
25.03.2022
Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: opprettholdelse av beskyttelsestiltak
24.03.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
17.01.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
24.03.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl.
24.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
24.03.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
21.03.2022
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMA-unntak for tilsyn med godkjente publiserings- og rapporteringsordninger
17.12.2021
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
22.03.2022
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler
21.03.2022
Overvåking og rapportering av infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr av mårfamilien: forlengelse
04.03.2022
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
14.03.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Polen og Portugal
16.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen
16.03.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
20.10.2021
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler
16.03.2022
Kreftdirektivet (endringsforslag 2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
09.03.2022
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato
14.03.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
14.03.2022
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
14.03.2022
Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
11.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
11.03.2022
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter
11.03.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Poland og Portugal
08.03.2022
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om CAMO for flyselskaper som er en del av en forretningsgruppe
10.03.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
08.03.2022
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene
08.03.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
04.03.2022
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.)
07.03.2022
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
29.11.2021
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
04.03.2022
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer
04.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk
28.02.2022
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
04.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
03.03.2022
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
03.03.2022
Kontroll av animalske produkter: endringsbestemmelser for fiskeprodukter fra visse tredjeland
24.01.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (februar 2022)
02.03.2022
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 1 og 8
02.03.2022
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022
24.02.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Polen og Portugal
28.02.2022
Godkjenning av eterisk petitgrain bigarade-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
01.02.2022
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
24.02.2022
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
24.02.2022
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia
17.12.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’
21.02.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
24.02.2022
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôr til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk
25.02.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet
22.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
24.02.2022
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
24.02.2022
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Sør-Korea
17.12.2021
Henstilling av 22.2.2022 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
22.02.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
13.12.2021
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og visse svin
23.02.2022
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse
23.02.2022
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger
23.02.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
13.12.2021
Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter
23.02.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
13.12.2021
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler
23.02.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
13.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
13.12.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Romania og Storbritannia (Nord-Irland)
21.02.2022
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
15.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om sertifikater basert på antigen-hurtigtester
22.02.2022
Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler
14.12.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'avkrevd clearingmargin'
24.09.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Pregler'/'Osttiroler Pregler' fra Østerrike som alkoholsterk drikk
15.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
18.02.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit
21.02.2022
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
07.01.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
17.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
17.02.2022
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner
14.12.2021
EU-henstilling om tiltak ved mangel på halvledere
08.02.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer
16.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Benin
15.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
14.02.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Jordan
15.02.2022
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
10.12.2021
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
14.02.2022
EU-listen over ny mat: rettelser
14.02.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
20.10.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
10.02.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Spania, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Polen og Portugal
09.02.2022
Kapitaldekningsdirektivet: endringer i gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
17.11.2021
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene
11.02.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav
11.02.2022
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
10.02.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2021 - 30.3.2022
10.02.2022
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat
10.02.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon
10.02.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser
22.11.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
09.02.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar
09.02.2022
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
08.02.2022
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
09.02.2022
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
08.02.2022
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat
08.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia
08.02.2022
Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
07.02.2022
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat
08.02.2022
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz
07.02.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking
07.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
04.02.2022
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
04.02.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser
04.02.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis
23.11.2022
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.02.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland og Polen
31.01.2022
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid
01.02.2022
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
16.11.2021
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
31.01.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
16.11.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
21.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
31.01.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
31.01.2022
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker
28.01.2022
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
25.01.2022
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser
19.11.2021
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
26.01.2022
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
25.01.2022
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien: endringer
25.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
26.01.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
21.01.2022
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): skjemaer for avslag, annullering eller tilbakekalling
25.01.2022
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
25.01.2022
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler
24.01.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om akrinatrin m.fl.
20.01.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall
21.01.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flonikamid
20.01.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'
22.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
19.01.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
19.01.2022
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder
27.10.2021
Henstilling av 17.1.2022 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
17.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
17.01.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
14.01.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
09.11.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
21.10.2021
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
13.01.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
13.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
12.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
06.01.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
12.01.2022
Kontroll med animalske produkter: endring av vedlegg til gjennomføringsbestemmelser
22.12.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
11.01.2022
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern
29.10.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
28.10.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer
22.09.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'separate kontoer'
24.09.2021
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer
27.09.2021
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
07.01.2022
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
07.01.2022
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser
22.10.2021
Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
03.01.2023
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
03.01.2023
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
05.01.2022
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
04.01.2022
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
04.01.2022
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon
04.01.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland og Portugal
26.08.2022
EU-henstilling om tilgang til langtidspleie
08.12.2022
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022)
07.12.2022

Sider