Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
28.11.2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
28.11.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.11.2019
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
28.11.2019
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
28.11.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
28.11.2019
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
28.11.2019
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
28.11.2019
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
28.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
28.11.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
27.11.2019
Tilsyn med verdipapirforetak
27.11.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper
27.11.2019
Europeisk næringslivsstatistikk
27.11.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
27.11.2019
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
27.11.2019
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
27.11.2019
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning
27.11.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
27.11.2019
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
27.11.2019
Soliditetskrav til verdipapirforetak
27.11.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
27.11.2019
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter
27.11.2019
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
26.11.2019
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer
26.11.2019
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.11.2019
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.11.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
26.11.2019
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
26.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
26.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
22.11.2019
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
22.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
19.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
19.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
18.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
18.11.2019
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
15.11.2019

Sider