Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
21.02.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
21.02.2019
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
20.02.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
20.02.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
20.02.2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
19.02.2019
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
19.02.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
19.02.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
19.02.2019
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
18.02.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
15.02.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
15.02.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
13.02.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
12.02.2019
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
11.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
11.02.2019
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
08.02.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
08.02.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
08.02.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
07.02.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
07.02.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
07.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
07.02.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
06.02.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
06.02.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2019 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
06.02.2019
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
06.02.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
05.02.2019
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
04.02.2019
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
01.02.2019
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
31.01.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
31.01.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
31.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
31.01.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
30.01.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
30.01.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
30.01.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.01.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
30.01.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.01.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
29.01.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
29.01.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
29.01.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
28.01.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
24.01.2019
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
24.01.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
24.01.2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
24.01.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
24.01.2019
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
24.01.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
24.01.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
24.01.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
23.01.2019
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
23.01.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
22.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
18.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
18.01.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
17.01.2019
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
16.01.2019
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
16.01.2019
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
16.01.2019
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
16.01.2019
Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer av våpen
16.01.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
16.01.2019
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
16.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
16.01.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
16.01.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
14.01.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
14.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
14.01.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
14.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
11.01.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
11.01.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
10.01.2019
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
10.01.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
10.01.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
10.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
10.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
09.01.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
08.01.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
08.01.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
04.01.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
03.01.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
03.01.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.01.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.01.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
03.01.2019
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
20.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
19.12.2018
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
19.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
19.12.2018
Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
19.12.2018
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
19.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
19.12.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
19.12.2018
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
19.12.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
19.12.2018
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
19.12.2018
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
19.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
19.12.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
19.12.2018
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
19.12.2018
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
19.12.2018
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
18.12.2018
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
18.12.2018
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
18.12.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
18.12.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
17.12.2018
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
17.12.2018
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
17.12.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
14.12.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
14.12.2018
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
14.12.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
14.12.2018
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
13.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
13.12.2018
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
13.12.2018
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
13.12.2018
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
13.12.2018
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
13.12.2018
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
13.12.2018
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
13.12.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre i 2020
13.12.2018
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
13.12.2018
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
13.12.2018
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
13.12.2018
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
13.12.2018
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
13.12.2018
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
12.12.2018
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
12.12.2018
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr
11.12.2018
Energieffektiviseringsdirektivet 2018: endringsbestemmelser
11.12.2018
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
11.12.2018
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
11.12.2018
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked
11.12.2018
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
11.12.2018
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
11.12.2018
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
11.12.2018
Wet lease-forordningen om leie av fly med mannskap
11.12.2018
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
11.12.2018
Fornybardirektivet 2018 om økt bruk av fornybar energi
11.12.2018
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
10.12.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
07.12.2018
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
07.12.2018
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
07.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
06.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
05.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
04.12.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
03.12.2018
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for sykdomssprednin
03.12.2018
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
03.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
30.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
29.11.2018
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
29.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
29.11.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
28.11.2018
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
28.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
28.11.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
28.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
27.11.2018
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
27.11.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
26.11.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
24.11.2018
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
23.11.2018
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
23.11.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
23.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.11.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
21.11.2018
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
21.11.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
20.11.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
20.11.2018
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
20.11.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Guatemala: endringsbestemmelser
20.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
16.11.2018

Sider