EU-miljømerke: energieffektivitetskrav

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/705 av 29. mars 2023 om endring av beslutning (EU) 2017/175 og (EU) 2018/680 med hensyn til energieffektivitetskravene for EU-miljømerket til overnattingssteder og EU-miljømerket for innendørs renholdstjenester for visse energirelaterte produkter

Commission Decision (EU) 2023/705 of 29 March 2023 amending Decisions (EU) 2017/175 and (EU) 2018/680 as regards the energy efficiency requirements for EU Ecolabel tourist accommodation and EU Ecolabel indoor cleaning services for certain energy-related products (notified under document C(2023) 2067)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2023)

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak (EU) 2023/705 omhandler endringer av (EU) 2017/175 og (EU) 2018/680 med hensyn til energieffektivitetskravene for EU-miljømerkede overnattingssteder og EU-miljømerkede innendørs renholdstjenester for visse energirelaterte produkter.

Både (EU) 2017/175 og (EU) 2018/680 inneholder krav til energieffektivitet for spesifikke energirelaterte produkter, med henvisning til lovgivning som må oppdateres. Kommisjonen har innført A til G omskalerte energieffektivitetsetiketter for visse energirelaterte produkter i henhold til artikkel 15 i forordning (EU) 2017/1369 om rammer for energimerking. Disse omskalerte produktene er nevnt i kriteriene 8, 31 (a), 31 (c), 31 (d), 31 (e) og 31 (h) i beslutning (EU) 2017/175, og i kriterium O10 (a) i beslutning (EU) 2018/680 og er henholdsvis lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og elektroniske skjermer.

I tillegg til referansene må disse kriteriene oppdateres for å gjenspeile omskalerte toppklasser av energieffektivitet, slik at EUs miljømerkekriterier fortsatt tilsvarer de beste 10-20 prosentene av produktene som er tilgjengelige på EU-markedet når det gjelder miljøprestasjoner, i samsvar med vedlegg I del A nr. 2, i forordning (EF) nr. 66/2010.

Kriterium 31 (e) i beslutning (EU) 2017/175 inneholder henvisninger til EUs Energy Star-program for kontorutstyr og til energistjerneavtaler mellom EU og USA som utløp 20. februar 2018. For å garantere en høy miljøytelse i henhold til EUs miljømerkekriterier, i fravær av relevante energimerker eller forskrifter som definerer energiklasser for kontorutstyr, med unntak av "elektroniske skjermer" som det finnes omskalerte klasser av energieffektivitet for, bør det endrede kravet kreve at nyinnkjøpt kontorutstyr kvalifiserer i henhold til miljømerket EN ISO 14024 type I miljømerker.

Kriterium 31 (g) fastsatt i beslutning (EU) 2017/175 og kriterium O5 fastsatt i beslutning (EU) 2018/680 gir poeng til EU Ecolabel-søkere for bruk av energieffektive støvsugere og inkluderer en henvisning til Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 665/2013 og tilhørende energieffektivitetsklasser. Domstolen har annullert den delegerte forordningen. For å sikre at det fortsatt kan gis poeng til EU Ecolabel-søkere om bruk av energieffektive støvsugere, vises det til at den annullerte delegerte forordning (EU) nr. 665/2013 bør erstattes med henvisninger til Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 666/2013, og henvisningene til energieffektivitetsklasser bør erstattes av henvisninger til årlige terskler for energiforbruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.03.2023
Anvendelsesdato i EU
19.04.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.05.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet