Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
14.03.2018
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
14.03.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
14.03.2018
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
14.03.2018
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå: rådgivende gruppe
13.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
13.03.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
13.03.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
09.03.2018
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
09.03.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.03.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
08.03.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
08.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
07.03.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
07.03.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
05.03.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.03.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
05.03.2018
EU-referansesenter for dyrevelferd
05.03.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.03.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om anvendelsesperiode og Nederland
01.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.03.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
28.02.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.02.2018
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
28.02.2018
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
28.02.2018
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
28.02.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
27.02.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
27.02.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
27.02.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
27.02.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser
26.02.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
26.02.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
26.02.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
26.02.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
26.02.2018
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
23.02.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
21.02.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.02.2018
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner
19.02.2018
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
19.02.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
16.02.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
15.02.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
15.02.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
15.02.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
15.02.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
15.02.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
15.02.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
15.02.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
15.02.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
15.02.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.02.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
15.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
15.02.2018
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
13.02.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
12.02.2018
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase III
12.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
12.02.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
12.02.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
09.02.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
08.02.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
07.02.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
07.02.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
07.02.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
07.02.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
07.02.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
06.02.2018
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
02.02.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
02.02.2018
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
02.02.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
01.02.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
31.01.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
31.01.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.01.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
30.01.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
29.01.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
25.01.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
25.01.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
25.01.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
25.01.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
25.01.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
24.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
24.01.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
24.01.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
24.01.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
24.01.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
23.01.2018
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
23.01.2018
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon
23.01.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
22.01.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
22.01.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
22.01.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
20.01.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
19.01.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
19.01.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
19.01.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
18.01.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
17.01.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
17.01.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
16.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
16.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
16.01.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
11.01.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
10.01.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
09.01.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
09.01.2018
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.01.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
20.12.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
20.12.2017
Krav til innhold i søknader om ny mat
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
20.12.2017
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
20.12.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.12.2017
Unionslisten over ny mat
20.12.2017
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
19.12.2017
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
19.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
18.12.2017
Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
18.12.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
18.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
18.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
18.12.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter
15.12.2017
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
15.12.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
15.12.2017
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
15.12.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
14.12.2017
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
14.12.2017
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
14.12.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
14.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
14.12.2017
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
14.12.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
14.12.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2018
13.12.2017
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart
13.12.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
13.12.2017
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
13.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
13.12.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
13.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
13.12.2017
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
12.12.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
12.12.2017
Verdipapiriseringsforordningen
12.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
12.12.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
12.12.2017
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
12.12.2017
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
12.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
12.12.2017
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
12.12.2017
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
12.12.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
12.12.2017
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
12.12.2017
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren
11.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
11.12.2017
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
11.12.2017
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
11.12.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
11.12.2017
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
08.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
08.12.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
08.12.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
08.12.2017
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
08.12.2017
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
07.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
07.12.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
06.12.2017
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
06.12.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
06.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
05.12.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
04.12.2017
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
04.12.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
04.12.2017
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
04.12.2017
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
04.12.2017
EUs inn- og utreisesystem
30.11.2017
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler om EUs inn- og utreisesystem (EES)
30.11.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
30.11.2017
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
29.11.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
27.11.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
24.11.2017
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
24.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting
24.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
23.11.2017
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
23.11.2017

Sider