Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/2001 ved å fastsette en minsteterskel for besparelser av klimagassutslipp av resirkulert karbondrivstoff og ved å spesifisere en metode for å vurdere klimagassutslippsbesparelser fra fornybare transportdrivstoff i flytende form og som gass av ikke-biologisk opprinnelse og fra resirkulert karbondrivstoff

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a minimum threshold for greenhouse gas emissions savings of recycled carbon fuels and by specifying a methodology for assessing greenhouse gas emissions savings from renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin and from recycled carbon fuels

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 20.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 17.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.5.2022)

Vedvarende energi: metode til at vurdere reduktion af drivhusgasemissioner for visse brændstoffer

Direktivet om vedvarende energi fastsætter regler, som skal hjælpe EU til at opfylde sine forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne i henhold til Parisaftalen.

Dette initiativ, som har form af en delegeret forordning, har til formål at fastlægge en metode til at vurdere reduktion af drivhusgasemissioner fra:

• vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og

• genanvendt kulstofbrændsel.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 20 maj 2022 - 17 juni 2022

Udkast til delegeret forordning - Ares(2022)3836721

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
20.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet