Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans
Faktaark Dato EU-vedtak
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for rapporter for filialer av tredjelandsforetak
14.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
14.07.2022
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
09.03.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter
14.07.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr
05.05.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
13.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
11.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
11.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
11.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
08.07.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
08.07.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
08.07.2022
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse
11.01.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
07.07.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
07.07.2022
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer
22.03.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene
07.07.2022
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022
04.07.2022
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av verdipapirforetaks investeringspolitikk
11.03.2022
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamid-ribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
05.07.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr
04.07.2022
Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
01.07.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til undersøkelsen om innovasjon i næringslivet
30.06.2022
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
29.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
30.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
30.06.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
24.06.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
29.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko
29.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: forlengelse
29.06.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat for tredjelandsborgere: forlengelse
29.06.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter
28.06.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige
27.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
27.06.2022
Sosiale bestemmelser innen veitransport: utfyllende bestemmelser om service- og sikkerhetsnivå for parkeringsområder for tungtransport
07.04.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder
10.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Slovakia og Tyskland
25.01.2022
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet
08.06.2022
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
08.06.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta
24.06.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain
23.06.2022
Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel
14.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina
22.06.2022
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8
23.06.2022
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter
14.03.2022
Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser om forlengelse av overgangsordning
17.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
22.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel
22.06.2022
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat
21.06.2022
Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser
21.06.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
12.05.2022
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat
20.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tyskland, Kroatia, Ungarn og Nederland
17.06.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier
17.06.2022
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
17.06.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier
17.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
17.06.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat
23.03.2022
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs gebyrer for tilsyn med leverandører av datarapporteringstjenester
10.03.2022
Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1
16.06.2022
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
09.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
15.06.2022
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
09.06.2022
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale
11.03.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
14.06.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for statistikk om globale verdikjeder
13.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
13.06.2022
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
08.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
10.06.2022
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
30.05.2022
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
09.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
08.06.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Slovakia, Bulgaria
03.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Indonesia
08.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika
08.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
08.06.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile
08.06.2022
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
07.06.2022
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
28.03.2022
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
31.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
03.06.2022
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
30.05.2022
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
01.06.2022
Dataforvaltningsforordningen (DGA)
30.05.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
25.05.2022
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
30.05.2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
01.06.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
01.06.2022
Sikkerhetsregler for droner: rettelser til portugisisk språkversjon av bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
22.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
20.05.2022
Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk
31.05.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon
21.01.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
21.01.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
21.01.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
24.05.2022
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
24.05.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon
30.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
30.05.2022
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
30.05.2022
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022
17.03.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
22.05.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
20.05.2022
Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon
25.05.2022
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler
20.05.2022
Fornybar energi: EU-henstilling om fremme av prosjekter og elkjøpsavtaler
18.05.2022
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel
23.05.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om prosedyreregler for ESMA-tiltak overfor visse administratorer av referanseverdier
16.02.2022
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs sanksjonsrett overfor tilbydere av datarapporteringstjenester
16.02.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om avgifter som gjelder for ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier
16.02.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: Bulgaria, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
20.05.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
20.05.2022
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje
20.05.2022
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer
20.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
19.05.2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner
19.05.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
10.02.2022
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler
18.05.2022
Fornybar energidirektivet: endringsbestemmelser om beregningsmetode for fornybar energi brukt til kjøling, inkludert fjernkjøling
14.12.2021
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina
08.04.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser overgang til nye referanseverdier for visse OTC-derivatkontrakter
08.02.2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse overgangen til nye referanseverdier som anvendes i visse OTC-derivatkontrakter
08.02.2022
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
16.05.2022
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
06.04.2022
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
13.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
13.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
13.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
11.05.2022
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
13.05.2022
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022
12.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
11.05.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
10.05.2022
Gruppefritak for vertikale avtaler (2022)
10.05.2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon
10.05.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene
10.05.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam
10.05.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
10.05.2022
Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
06.05.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
05.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
06.05.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
06.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
06.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser og endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
05.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
05.05.2022
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
05.05.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier
05.05.2022
Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania
04.05.2022
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler
03.05.2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
10.02.2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering
02.05.2022
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
02.05.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP)
16.02.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon)
28.04.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
26.04.2022
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler
31.03.2022
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler
28.04.2022
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
28.04.2022
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
28.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
26.04.2022
Drikkevanndirektivet 2020: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsliste over stoffer og forbindelser
13.01.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering
03.12.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
04.02.2022
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
22.04.2022
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid
02.02.2022
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
22.04.2022
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.04.2022
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
20.04.2022
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter
20.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
20.04.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
20.04.2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
12.04.2022
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
12.04.2022
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter
13.04.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen
13.04.2022
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
13.04.2022
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav
12.01.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Romania
11.04.2022
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
12.04.2022
Roamingforordningen 2022 om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
06.04.2022
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "SURE" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "REDcert-EU" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification- ISCC EU" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
01.03.2022
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs)" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)" som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
08.04.2022
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
06.04.2022
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
06.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
08.04.2022

Sider