Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
20.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
20.01.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
17.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
17.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
17.01.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
15.01.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
14.01.2020
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
14.01.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
13.01.2020
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
13.01.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
13.01.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
13.01.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.01.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.01.2020
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
20.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
18.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
17.12.2019
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.12.2019
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
17.12.2019
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
17.12.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
17.12.2019
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
17.12.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
17.12.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
17.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullende planlegging (2021-2028)
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
16.12.2019
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
16.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
16.12.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
12.12.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
12.12.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
09.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
06.12.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
29.11.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.11.2019
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
29.11.2019
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
29.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
28.11.2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
28.11.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
28.11.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
28.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.11.2019
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
28.11.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.11.2019
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2019
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
28.11.2019
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
28.11.2019
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
28.11.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
28.11.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Tilsyn med verdipapirforetak
27.11.2019
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
27.11.2019
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
27.11.2019
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
27.11.2019
Europeisk næringslivsstatistikk
27.11.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
27.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
27.11.2019
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
27.11.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
27.11.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
27.11.2019
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
27.11.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper
27.11.2019
Soliditetskrav til verdipapirforetak
27.11.2019
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.11.2019
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
26.11.2019
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer
26.11.2019
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
26.11.2019
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
26.11.2019
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
26.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.11.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
25.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
22.11.2019
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
22.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
19.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
19.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
18.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
18.11.2019
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
15.11.2019
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
13.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.11.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
12.11.2019
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
12.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2019
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
08.11.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
07.11.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
07.11.2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
07.11.2019
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
07.11.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
07.11.2019
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
07.11.2019
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
07.11.2019
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
07.11.2019
Overvåking av akrylamid i matvarer
07.11.2019
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
07.11.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
07.11.2019
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
07.11.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
07.11.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
06.11.2019
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
06.11.2019
Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
06.11.2019
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
06.11.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
06.11.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
31.10.2019
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
31.10.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
31.10.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
31.10.2019
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
31.10.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
31.10.2019
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
30.10.2019
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
30.10.2019
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
30.10.2019
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
30.10.2019
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
29.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
29.10.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia, Romania og Ungarn
28.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
25.10.2019
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
24.10.2019
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
24.10.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
24.10.2019
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
23.10.2019
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Vern av varslere
23.10.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
23.10.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
22.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
17.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
17.10.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
16.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
15.10.2019
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
14.10.2019
Europeisk sosialstatistikk
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
10.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
10.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
10.10.2019
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
09.10.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
09.10.2019
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
09.10.2019
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
09.10.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
08.10.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
07.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
04.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
04.10.2019
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.10.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
04.10.2019
Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
01.10.2019
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
01.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
01.10.2019

Sider