Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
13.11.2019
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
12.11.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
12.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.11.2019
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
08.11.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
07.11.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
07.11.2019
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
07.11.2019
Overvåking av akrylamid i matvarer
07.11.2019
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
07.11.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
07.11.2019
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
07.11.2019
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
07.11.2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
07.11.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
07.11.2019
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
07.11.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
07.11.2019
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
07.11.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
06.11.2019
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
06.11.2019
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
06.11.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
06.11.2019
Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
06.11.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
31.10.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
31.10.2019
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
31.10.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
31.10.2019
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
31.10.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
31.10.2019
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner
30.10.2019
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
30.10.2019
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
30.10.2019
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
30.10.2019
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
29.10.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia, Romania og Ungarn
28.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
25.10.2019
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
24.10.2019
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
24.10.2019
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
24.10.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
24.10.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
23.10.2019
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
23.10.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.10.2019

Sider