Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
16.11.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
14.11.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
14.11.2018
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
14.11.2018
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
14.11.2018
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
14.11.2018
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
14.11.2018
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
13.11.2018
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
13.11.2018
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
12.11.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
10.11.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
09.11.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
08.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
08.11.2018
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
07.11.2018
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
06.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
06.11.2018
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
06.11.2018
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
05.11.2018
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
05.11.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
05.11.2018
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
31.10.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
30.10.2018
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
30.10.2018
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
30.10.2018
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
30.10.2018
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
30.10.2018
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
29.10.2018
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
29.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
29.10.2018
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
26.10.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
25.10.2018
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
25.10.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
24.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.10.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
23.10.2018
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
22.10.2018
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
22.10.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
19.10.2018
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
19.10.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
18.10.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
18.10.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
18.10.2018
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar
18.10.2018
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
18.10.2018
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
17.10.2018
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier
17.10.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
17.10.2018
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser
17.10.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
17.10.2018
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
17.10.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
17.10.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
17.10.2018
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
16.10.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.10.2018
EUs inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser
15.10.2018
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen
15.10.2018
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
12.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
12.10.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
11.10.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
11.10.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kontroll og rapportering
11.10.2018
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
11.10.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
11.10.2018
Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter
10.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
10.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
10.10.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
10.10.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
10.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
10.10.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
09.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
09.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
09.10.2018
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
09.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
08.10.2018
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
08.10.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
04.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
04.10.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
04.10.2018
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
03.10.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
03.10.2018
Digital portal for informasjon om det indre marked
02.10.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
02.10.2018
Det europeiske solidaritetskorps
02.10.2018
Deltakelse av Storbritannia i visse deler av eu-LISA
28.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
28.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
28.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
28.09.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
27.09.2018
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
27.09.2018
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
26.09.2018
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
26.09.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
26.09.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
26.09.2018
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
25.09.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
21.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
21.09.2018
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
20.09.2018
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
20.09.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, kinmerak og zinkfosfid i plantevermidler
20.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
20.09.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
20.09.2018
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
19.09.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene
18.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
18.09.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid
18.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
18.09.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om den felles visumpolitikk
18.09.2018
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
12.09.2018
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
03.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
27.08.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
14.08.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
13.08.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
13.08.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
13.08.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
13.08.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
13.08.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
10.08.2018
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
10.08.2018
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
10.08.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
10.08.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
10.08.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
10.08.2018
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
10.08.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
09.08.2018
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til ESMA
08.08.2018
Finansielle referanseverdier: gjennomføringsbestemmelser om maler for samsvarserklæringen
08.08.2018
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
02.08.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
01.08.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
31.07.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
31.07.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
30.07.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
30.07.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
30.07.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
30.07.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
30.07.2018
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
27.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
27.07.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
27.07.2018
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.07.2018
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
26.07.2018
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
26.07.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
26.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
25.07.2018
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
25.07.2018
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
24.07.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
23.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.07.2018
Unionslisten for ny mat: rettelse
23.07.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
23.07.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
20.07.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
19.07.2018
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
19.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
19.07.2018
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
19.07.2018
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
18.07.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
18.07.2018
Integrert landbruksstatistikk
18.07.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
18.07.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
17.07.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
16.07.2018
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
16.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
16.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om åpenhet om og endring av metodikk
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdierklæringen
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om utforming av utforme etiske retningslinjer
13.07.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader om godkjenning og registrering
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata
13.07.2018
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
13.07.2018
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
12.07.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
12.07.2018
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
12.07.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter
12.07.2018
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
11.07.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
11.07.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2018)
11.07.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
11.07.2018
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
11.07.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
09.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
09.07.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
05.07.2018
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
04.07.2018
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
04.07.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
03.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
03.07.2018
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
02.07.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
29.06.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
29.06.2018
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
29.06.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
28.06.2018

Sider