Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/2100 av 29. juni 2022 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU med hensyn til tilbaketrekning av unntak vedrørende oppvarmede tobakksvarer

Commission Delegated Directive (EU) 2022/2100 of 29 June 2022 amending Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council as regards the withdrawal of certain exemptions in respect of heated tobacco products

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektiv, dansk utgave)

(1) Artikel 7, stk. 1 og 7, i direktiv 2014/40/EU forbyder markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma og med aromastoffer i deres bestanddele såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller enhver teknisk funktion, der gør det muligt at ændre de pågældende tobaksvarers duft eller smag eller deres røgudviklingsintensitet.

(2) I henhold til artikel 7, stk. 12, i direktiv 2014/40/EU er andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 7.

(3) I henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU kan medlemsstaterne undtage røgtobak bortset fra cigaretter, rulletobak og vandpibetobak fra kravet om påføring af den i artikel 9, stk. 2, omhandlede informationsmeddelelse og de i artikel 10 omhandlede kombinerede sundhedsadvarsler.

(4) En opvarmet tobaksvare er en ny kategori af tobaksvarer, der opvarmes for at frembringe en emission indeholdende nikotin og andre kemikalier, som derefter inhaleres af brugeren/brugerne, og som afhængigt af deres karakteristika er røgfrie tobaksvarer eller røgtobak.

(5) I rapporten om konstatering af en væsentlig ændring af forholdene for opvarmede tobaksvarer (2) konstaterede Kommissionen en væsentlig ændring i forholdene vedrørende opvarmede tobaksvarer. Rapporten indeholder oplysninger og statistikker om markedsudviklingen, som viser, at salgsvolumen af opvarmede tobaksvarer steg med mindst 10 % i mindst fem medlemsstater, og at salgsvolumen af opvarmede tobaksvarer i detailleddet oversteg 2,5 % af det samlede salg af tobaksvarer på EU-plan.

(6) I betragtning af denne væsentlige ændring i forholdene vedrørende opvarmede tobaksvarer bør artikel 7, stk. 12, i direktiv 2014/40/EU ændres for at udvide forbuddet mod markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma eller med aromastoffer i deres bestanddele såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller enhver teknisk funktion, der gør det muligt at ændre de pågældende tobaksvarers duft eller smag eller deres røgudviklingsintensitet, som allerede findes for cigaretter og rulletobak, til også at omfatte opvarmede tobaksvarer.

(7) Af samme grunde bør artikel 11, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU ændres for at tilbagetrække medlemsstaternes mulighed for at indrømme undtagelser vedrørende opvarmede tobaksvarer, for så vidt de er røgtobak, fra om påføring af den informationsmeddelelse, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, og de kombinerede sundhedsadvarsler, der er fastsat i artikel 10.

(8) Direktiv 2014/40/EU bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2022
Anvendelsesdato i EU
23.11.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet