Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1455 av 11. april 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for verdipapirforetak basert på faste kostnader

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1455 of 11 April 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for own funds requirement for investment firms based on fixed overheads

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I betragtning af at ikke alle investeringsselskaber er forpligtede til at have et revideret regnskab, bør reglerne for kapitalgrundlagskravet for investeringsselskaber baseret på faste omkostninger give investeringsselskaberne mulighed for også at beregne kravet vedrørende faste omkostninger på grundlag af et ikke-revideret regnskab i tilfælde, hvor investeringsselskaberne ikke er forpligtede til at have et revideret regnskab. Hvis det reviderede regnskab ikke dækker en periode på 12 måneder, bør investeringsselskabet desuden opgive et modsvarende beløb for et helt år for at sikre overensstemmelse med kravet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2033.

(2) Eftersom forskellen mellem brutto- og nettofortjenesten med hensyn til et selskabs finansielle situation udgøres af de faste omkostninger ved selskabets drift, bør det fradrag fra et investeringsselskabs samlede omkostninger, der udgøres af medarbejdernes, direktørernes og partnernes andel af overskuddet, jf. artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) 2019/2033, forstås som nettooverskuddet.

(3) Eftersom udbetaling af personalebonusser og andre vederlag kan udskydes over tid og følge forskellige aftalestrukturer, bør disse personalebonusser og andre vederlag desuden anses for at afhænge af nettooverskuddet, hvis dette ikke vil have nogen indvirkning på selskabets kapitalposition, enten fordi der allerede er foretaget betalinger, eller fordi der ikke er nogen betalingsforpligtelse i tilfælde af manglende nettooverskud.

(4) Investeringsselskaberne skal medtage tredjeparters faste omkostninger ved beregningen af deres samlede udgifter. Hvis disse omkostninger ikke afholdes fuldt ud på investeringsselskabernes vegne, bør de dog kun indbefatte det beløb, der kan henføres til investeringsselskabet.

(5) Det er ikke alle investeringsselskaber, der benytter International Financial Reporting Standards, og der er forskel på de gældende regnskabsstandarder med hensyn til beregningen af de samlede omkostninger. De poster, som investeringsselskaberne skal trække fra deres samlede udgifter med henblik på at beregne kravet vedrørende faste omkostninger, bør præciseres nærmere tillige med dem, der er fastsat i artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) 2019/2033, for at sikre sammenlignelighed i beregningen af kravet vedrørende faste omkostninger.

(6) I overensstemmelse med de særlige forhold, der gør sig gældende for råvare- og emissionskvoteforhandleres virksomhed, bør råvare- og emissionskvotehandlerne fratrække udgifter forbundet med råmaterialer fra de samlede udgifter, der anvendes til at beregne kravet vedrørende faste omkostninger.

(7) Hvis et investeringsselskab, der er prisstiller, afvikles, ophører det med at levere prisstillelsestjenester og afholder derfor ikke længere de handelsgebyrer, som det normalt betaler, når det leverer sådanne tjenesteydelser. Følgelig bør disse gebyrer ikke medregnes i de samlede udgifter, der anvendes til at beregne kravet vedrørende faste omkostninger. Samtidig kan prisstilleren i tilfælde af afvikling fortsat føre en fortegnelse over værdipapirer, som den normalt anvender i sine prisstillelsesaktiviteter. Hvis denne fortegnelse elimineres, vil det afføde handelsgebyrer, som skal medregnes i de samlede udgifter, der anvendes til at beregne kravet vedrørende faste omkostninger.

(8) De faste omkostninger kan udvikle sig i samme tempo som investeringsselskabets aktiviteter og bør i så fald ikke betragtes som væsentlige ændringer, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2033. Der kan imidlertid være omstændigheder, hvor ændringer, såsom nye forretningsmodeller, fusioner eller erhvervelser, kan forekomme og medføre betydelige udsving i de forventede faste omkostninger. Derfor bør der i reglerne for kapitalgrundlagskravet for investeringsselskaber baseret på faste omkostninger fastsættes objektive tærskler baseret på de forventede faste omkostninger med henblik på at præcisere begrebet væsentlig ændring.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter at have hørt Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

(10) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.04.2022
Anvendelsesdato i EU
25.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet