Fornybar energidirektivet: veiledning om bærekraftighetskriteriene for skogbiomasse til energiproduksjon

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av operasjonell veiledning om attestering av samsvar med bærekraftskriteriene for skogbiomasse fastsatt i artikkel 29 til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/2001

(In preparation) Commission Implementing Regulation on establishing operational guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass laid down in Article 29 of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 31.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 31.3.2021)

Direktivet om vedvarende energi: vejledning om bæredygtighedskriterierne for skovbiomasse til energiproduktion

Det er afgørende, at skovbioenergi produceres bæredygtigt for at støtte EU's klima- og energimål. For at opnå dette indføres der med direktivet om vedvarende energi fra 2018 nye bæredygtighedskriterier for biomasse og biogas i varme og elektricitet, som også omfatter skovbiomasse.

Dette initiativ fastlægger operationelle retningslinjer for medlemslandene og økonomiske aktører for, hvordan de kan påvise overensstemmelse med de nye bæredygtighedskriterier for skovbiomasse, som er fastsat i direktivets artikel 29.

Udkast til retsak

Feedbackperiode: 31 marts 2021 - 28 april 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)2233415

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
31.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet